Heeft u een sterk wisselend inkomen? Dan kan het zijn dat u per saldo meer belasting betaalt dan wanneer dit inkomen gelijkmatig over de jaren verdeeld zou zijn. In dat geval kunt u de middelingsregeling toepassen. Helaas verdwijnt deze regeling per 2025.

Hoe werkt de middelingsregeling?

Bij toepassing van de middelingsregeling telt u het inkomen uit box 1 van drie aaneengesloten kalenderjaren bij elkaar op en deelt u dit door drie. Daarna berekent u hoeveel belasting u in elk jaar over dit berekende gemiddelde inkomen zou moeten betalen. U vergelijkt dit met de daadwerkelijk door u betaalde belasting over die drie jaren. Blijkt dat het verschil meer dan € 545 is?  Dan kunt u belasting terugvragen.

Let op! Middeling gaat niet vanzelf, u moet daarvoor een schriftelijk verzoek indienen. Bent u klant van Moore DRV en verzorgen wij uw aangifte? Wij beoordelen voor u of u van de middelingsregeling gebruik kunt maken.

Voorwaarden middelingsregeling

Om voor middeling in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo geldt de middelingsregeling onder meer alleen voor het inkomen uit box 1 en moet u middelen over een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren.

Afschaffing middelingsregeling per 2025

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de middelingsregeling wordt afgeschaft. Het afschaffen van de middelingsregeling betekent dat de periode 2022 tot en met 2024 het laatste tijdvak is waarover gemiddeld kan worden.

Tip! Denk goed na over welke kalenderjaren u in de middeling wilt betrekken. Een jaar kan namelijk maar één keer in een middeling mee. Kiest u voor een middeling over 2020 tot en met 2022? Dan kunt u geen middeling meer toepassen voor de jaren 2023 en 2024, omdat u het jaar 2022 al eerder heeft gebruikt. Mogelijk is het dan financieel voordeliger om de middeling toe te passen over 2019 tot en met 2021 en 2022 tot en met 2024.

Verzoeken na 2024

U kunt alleen kalenderjaren in de middeling betrekken waarvoor een definitieve aanslag is opgelegd. Wilt u daarom een middelingsteruggaaf voor de jaren 2022 tot en met 2024? Dan kunt u deze pas aanvragen nadat u een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2024 heeft. Deze zal op zijn vroegst in 2025 worden opgelegd.

Tip! Houd wel de termijn in de gaten. Een verzoek om middeling moet binnen 36 maanden nadat alle definitieve aanslagen van de kalenderjaren die u wilt middelen onherroepelijk vaststaan.

Let op! De afschaffing van de middelingsregeling volgt uit het coalitieakkoord, maar moet nog in een wetsvoorstel worden opgenomen. Vervolgens moeten zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer met dit wetsvoorstel instemmen. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur