Per 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) in werking getreden. Doel van de wet is het stimuleren van werkhervatting van vangnetters, het terug dringen van langdurig ziekteverzuim en het voorkomen van instroom in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). In dit kennisdocument over de invoering van de Wet BeZaVa kunt u alles lezen over de getroffen maatregelen.

Download wijzigingen-wga-vast-en-wga-flex-per-01-01-2017.pdf