Maak onderdeel uit van de hechte controleteams van DRV

Werken bij DRV
Accountant Controlepraktijk

Maak onderdeel uit van de hechte controleteams van DRV

Werken bij DRV

In de controlepraktijk bij DRV werken ruim 70 Accountants die de jaarrekening controleren en risico’s in kaart brengen voor ondernemers in de echte economie. Deze ondernemers zijn vaak eigenaren van familiebedrijven die vanwege diverse belangen hun jaarrekening laten controleren of wettelijk controleplichtig zijn. Als Accountant in de Controlepraktijk ben je niet alleen een belangrijke sparringpartner voor deze cliënten, maar heb je ook een belangrijke rol in het maatschappelijk verkeer. Jij kan als Accountant in de controlepraktijk echt het verschil maken!

DIRECT NAAR DE VACATURES IN DE CONTROLEPRAKTIJK

Werken voor cliënten in de echte economie

Een dag in de controle bij DRV vindt meestal plaats bij de cliënt op locatie. Zo leer je het bedrijf in werking kennen en kun je direct vragen stellen aan de verantwoordelijke personen. Dit werkt wel zo efficiënt. Je bespreekt tevens je eerste bevindingen, zodat je de feitenafstemming hebt gehad en deze zaken in de controle kunnen worden meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan hoe de bevoegdheden binnen de organisatie liggen en wie waarvoor tekent, maar ook hoe transacties daadwerkelijk door de organisatie lopen.

De diversiteit van onze cliënten is groot. Zo werkt DRV voor bedrijven die qua omzet net de grens van de controleplicht (meer dan € 12 miljoen omzet) zijn overschreden, maar ook bedrijven met € 100 – 300 miljoen omzet. Daarnaast zijn er een aantal sectoren waar we veel cliënten en meer dan gemiddelde expertise in hebben. Dat zijn onder andere transport & logistiek, agrarisch, horeca en zorg & welzijn.

Structuur controlepraktijk bij DRV

Als middelgroot kantoor in Zuidwest-Nederland hebben we een viertal controleteams verdeeld over de regio’s Zeeland, Brabant en Zuid-Holland.

Ontwikkelingsmogelijkheden tot Register Accountant

De start als Beginnend Controleassistent

Als Beginnend Controleassistent controleer je de eenvoudigere posten, zoals debiteuren, crediteuren en overige bedrijfskosten. Ook leer je alvast kennismaken met onderdelen van een aantal complexere posten.

De stap maken naar Gevorderd Controleassistent

Als Gevorderd Controleassistent kun je je volledig storten op de complexere posten van de controle. Denk aan de post onderhanden projecten: ‘Wat is de inschatting van de voortgang? Is er wellicht sprake van verlies? Wordt er geschoven met kosten?’. Of de getroffen voorzieningen: ‘Is er een voorziening voor garanties of een reorganisatie (nodig)? En zo ja, wordt er aan de voorwaardes voldaan om een voorziening te kunnen vormen?’. Verder geef je je als Gevorderd Controleassistent sturing en (bege)leiding aan de Beginnend Assistenten.

Sturing geven aan de controle als Controleleider

Na de functie van assistent groei je door naar de functie van Controleleider. Je geeft dan sturing aan de controleassistenten en overziet de gehele controle bij de cliënt. Samen met de Manager ben jij het aanspreekpunt voor zowel de cliënt als je collega’s binnen het controleteam.

Als Controleleider kun je doorgroeien naar de functie van Manager. De Manager is degene die ook het budget in de gaten houdt en meerdere controles tegelijk heeft lopen. Daarnaast is de Manager (mede)verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.

Extern Accountant worden

Hierna kun je doorgroeien als Extern Accountant. Dit is degene die eindverantwoordelijk is voor de controle en de controleverklaring tekent.

Het team

Het team dat op de cliënt werkt bestaat meestal uit een Controleleider, een Gevorderd Controleassistent en een of meerdere Beginnend Controleassistenten. Wordt de omvang van de opdracht groter of de opdracht complexer, dan schakelen we bij met bijvoorbeeld twee Gevorderd Assistenten of Controleleiders en betrekken we ook andere specialisten die we in huis hebben. Naast Accountants hebben we IT-auditors in dienst, die als onderdeel van het controleteam kunnen worden ingezet. Ze zijn vraagbaak en voeren specifiek op het onderdeel IT kwaliteitsreviews uit.

Onderscheidende aanpak bij DRV

We starten onze controle met het inschatten van ‘Netto Risico’s. Dat wil zeggen dat we rekening houden met zogenaamde Entity Level Controls (ELC’s). Bijvoorbeeld de aard van de onderneming: ‘Hebben ze een planning en controle cyclus? Staan ze onder toezicht en controle van andere instanties? Worden zaken automatisch afgedwongen waardoor zaken niet fout kunnen gaan?’. We brengen het bedrijf in kaart, van de huishouding en haar processen tot aan haar omgeving. En door middel van open vragen doorlopen we de verschillende processen, denk aan de inkopen, verkopen en personeel.

Vervolgens worden daar dan specifieke risico’s onderkend en ingeschat en met systeemgerichte en gegevensgerichte controles opgevolgd. De uitkomsten worden besproken in een management letter of accountant verslag. Daarin rapporteren we specifiek over ontwikkelingen, leemtes in de Administratieve Organisatie en de Interne Beheersmaatregelen (AOIB), onderkende risico’s (inclusief frauderisico’s), bevindingen omtrent de jaarrekening, bevindingen naar aanleiding van onze controle en overige zaken als onafhankelijkheid, tijdsbesteding, controleverschillen en gehanteerde materialiteit.

Onze controleaanpak is afwijkend. Wij werken niet met vinklijstjes, maar stellen open vragen. We willen namelijk niet sjabloonmatig werken en de processen in werking zien. Daarnaast maken we minimaal gebruik van statistische steekproeven. We vinden het belangrijk dat onze mensen blijven nadenken over de risico’s en niet rücksichtslos hun werk uitvoeren. Dit voeren we tot en met de gegevensgerichte werkzaamheden door. We willen blijven nadenken om kwalitatief goede controles te kunnen uitvoeren. Verder kiezen we er altijd voor minimaal twee afgestudeerde accountants op een opdracht te zetten.

Educatiemogelijkheden tot Register Accountant

We vinden het belangrijk dat onze Accountants hun werk goed uit kunnen voeren met de kennis van vandaag. Natuurlijk moet je ieder jaar je PE-punten halen, maar het is vooral belangrijk je vaktechnische kennis goed bij te houden. Bureau Vaktechniek organiseert daarom jaarlijks een Summercourse voor al onze Accountants in de Controlepraktijk om ze te informeren over alle wijzigingen binnen de wet- en regelgeving. Daarnaast organiseren we de Kickoff Balanscontroles voorafgaand aan de balanscontroles. Door het regelmatig trainen van onze medewerkers zorgen we dat zij zich blijvend ontwikkelen en blijft de kwaliteit gehandhaafd binnen onze organisatie.

Softwarepakketten in de controlepraktijk

Voor het uitvoeren van de controle werken we met het elektronisch dossier FDS van Unit4 (Auditor). Daarbij werken wij met een eigen inrichting met open vragen. Met een aantal gesloten vragen worden risico’s gesuggereerd die we opvolgen. Door de eigen inrichting kunnen we per opdracht het inschatten van de risico’s op maat inrichten. Daarnaast gebruiken we Audition en Idea. Met name die laatste is een interessante. Het is een krachtige data-analyse tool die we inzetten om controlebewijs te verzamelen. We proberen verbanden te leggen en te zoeken naar bijzonderheden.

Toekomst van een Register Accountant

IT wordt steeds belangrijker en onze werkzaamheden veranderen daardoor, dat hebben wij ook onderkend. Maar ook daarin zijn we eigenwijs en bekijken we waar specifiek de risico’s liggen. Zo Wij kijken we bijvoorbeeld niet zozeer naar de application controle als geheel, maar ontleden die en benoemen die geprogrammeerde routine die bestaat uit een algoritme en een stamtabel. Een algoritme is bijvoorbeeld; indien factuurdatum meer 30 of minder dan 60 dagen, zet in kolom 30-60 dagen. Dus als de factuur ouder is dan 30 dagen, zet deze dan in die kolom. Dat is 9 van de 10 keer standaardprogrammatuur. Loop je daar risico over? Nee. Dus dan kun je beter kijken naar bijvoorbeeld de muteerbare prijstabel, de risico’s en de beheersing daarvan. De formule kunnen we niet aanpassen maar de prijs meestal wel.

Daarnaast maken we steeds meer gebruik van data-analyse. Met name in het middensegment is de interne beheersing vaak wat minder genormaliseerd. Door data-analyse over de hele populatie kun je echte uitzonderingen en afwijkingen naar boven halen en kijken of de interne beheersing gewerkt heeft. ‘Is deze afwijking ook intern ‘ontdekt’?’ Ook Artificial Intelligence (AI) en blockchain gaan daar steeds een grotere rol in spelen. We kiezen echter wel voor kleine stapjes voorwaarts in plaats van te grote sprongen, zodat we het direct goed doen.

Afwisselend werk met een goede werk-privé balans

Big 4. Daardoor krijg je sneller een totaaloverzicht. Bij ons ben je over het algemeen gesproken dus minder lang bezig met één specifieke post. Je overziet dus sneller meerdere posten en de gehele cliënt. Bovendien is de menselijk maat binnen DRV groot, en de werk-privé balans goed. Er moet hier ook van tijd tot tijd ‘gebuffeld’ worden, maar overwerken is niet de standaard, en gebeurt altijd in overleg. Duurzaamheid van ons personeel gaat boven alles. En we hechten er waarde aan mensen aan ons te binden, want veel verloop is ook niet goed voor de kwaliteit van ons werk.

Transparantieverslag Controlepraktijk

DRV publiceert ieder jaar een transparantieverslag (rapportage controlepraktijk). Dit is een beknopt, prettig leesbaar verslag waarin wij beschrijven hoe wij zorgdragen voor de kwaliteit en onafhankelijkheid in de controlepraktijk, hoe wij die kwaliteit toetsen en zo nodig bijsturen. In het verslag wijzen we nadrukkelijk op het belang van de juiste bedrijfscultuur.

OPEN HET TRANSPARANTIEVERSLAG 2017

OPEN HET TRANSPARANTIEVERSLAG 2016

OPEN DE RAPPORTAGE CONTROLEPRAKTIJK 2015