Staatssecretaris Weekers van Financiën geeft in een brief aan de Tweede Kamer antwoord op de vraag over hoeveel inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) een directeur-grootaandeelhouder (DGA) moet betalen als hij meerdere bv’s heeft. Hieruit blijkt dat een DGA niet méér verschuldigd is dan de maximale bijdrage.

De dga die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen en die bij meerdere eigen bv’s een dienstbetrekking heeft, is bij elk van die arbeidsverhoudingen de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd, rekening houdend met het maximum bijdrageloon (€ 50.853 * 5,65% = € 2873 per jaar). Na afloop van het jaar vindt aan de DGA een teruggaaf plaats van dat wat boven het maximumbijdrageloon is ingehouden. De Belastingdienst stelt de teruggaaf automatisch bij beschikking vast. In het algemeen vindt terugbetaling plaats in het derde kwartaal van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin het loon is genoten. Bovendien keert de fiscus in het derde kwartaal van het kalenderjaar waarin het loon is genoten al zoveel mogelijk voorschotten uit op de te verwachten teruggaaf.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur