Door ingang van de WAB per 1 januari 2020 gelden er voor werkgevers nieuwe regels voor ontslag, flexwerk en WW-premies. Wat betekent dit voor u als ondernemer? Wij zetten de gevolgen op een rij.

Doel WAB: meer werknemers in vaste dienst

Het doel van de WAB is om het aantrekkelijker te maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Daarom poogt de wet de kloof tussen vaste contracten en flexwerk te verkleinen. Dit kan bereikt worden door arbeidsvoorwaarden van flexwerkers meer in lijn te brengen met die van werknemers in vaste dienst.

Wat zijn de wijzigingen van de WAB per 1 januari 2020?

Nu zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer akkoord zijn met de nieuwe regels voor de arbeidsmarkt, zal per 1 januari 2020 het volgende wijzigen:

Flexwerk en ketenregeling

Bent u flexwerker of huurt u regelmatig flexwerkers in? Dan zijn de volgende wijzigingen belangrijk:

  • De termijn waarbinnen opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten, wordt weer drie jaar in plaats van de huidige twee jaar. Lees hier meer over de wijzigingen in de ketenregeling.
  • De periode tussen tijdelijke contracten kan in bepaalde gevallen bij cao worden teruggebracht van zes naar drie maanden. Het moet daarbij gaan om terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden verricht.
  • Er komt een wettelijke uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs.
  • Payrollwerknemers vallen niet meer onder het wettelijk uitzendregime. Werknemers die via payrolling werkzaam zijn, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de opdrachtgever in dienst zijn, met uitzondering van pensioenregelingen. Wel moeten de payrollwerknemers per 1 januari 2021 aanspraak kunnen maken op een adequate pensioenregeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan deelname aan de pensioenregeling van de opdrachtgever.

Wijzigingen voor oproepkrachten

Oproepkrachten moeten minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen en behouden het recht op loon als de werkgever na die termijn de oproep afzegt. In een cao kan deze termijn worden verkort naar één dag. Wordt deze termijn niet nageleefd? Dan hoeft de oproepkracht geen gehoor te geven aan de oproep. Na twaalf maanden moet de werkgever de oproepkracht een aanbod voor vaste uren doen, op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren in de afgelopen twaalf maanden. Ook wordt de opzegtermijn van oproepkrachten verkort tot vier dagen of minder wanneer dat in de cao is opgenomen.

Extra ontslaggrond : cumulatiegrond

Er komt een extra ontslaggrond bij: de cumulatiegrond. Deze ontslaggrond is van toepassing wanneer er sprake is van een combinatie van twee of meer ontslaggronden – bijvoorbeeld disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie – die afzonderlijk onvoldoende zijn om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Hiervan zijn uitgezonderd de ontslaggronden ‘langdurige arbeidsongeschiktheid’ en ‘bedrijfseconomische redenen’. Als de rechter een contract ontbind op basis van de cumulatiegrond, kan hij de transitievergoeding met maximaal 50% verhogen. Dit is naast de al bestaande mogelijkheid een redelijke vergoeding aan de werknemer toe te kennen vanwege ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Transitievergoeding

Als u een werknemer wilt ontslaan, bent u onder bepaalde voorwaarden een transitievergoeding verschuldigd. De volgende wijzigingen zijn van belang:

  • In plaats van na 24 maanden, krijgen werknemers recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag. Dit geldt ook tijdens de proeftijd.
  • Ook bij dienstververbanden langer dan 10 jaar, blijft de vergoeding 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Momenteel is dat 1/2 maandsalaris.
  • Een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren bij een bedrijfsbeëindiging wegens pensioen of bij ziekte.
  • Een compensatieregeling voor de transitievergoeding die is verschuldigd aan werknemers na twee jaar ziekte.
  • Als de arbeidsovereenkomst eindigt vanwege de cumulatiegrond, dan heeft de werknemer recht op maximaal 1,5 x de transitievergoeding.

WW-premie

Voor werknemers met een vast contract zullen werkgevers een lage WW-premie gaan afdragen en voor werknemers met een tijdelijk contract een hoge WW-premie.

Vrees voor meer schijnzelfstandigheid door WAB

Binnen de Eerste Kamer heerst de vrees dat, nu payrolling duurder wordt, werkgevers meer gebruik zullen maken van schijnzelfstandigen. Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft toegezegd nog voor de zomer van 2019 te komen met een plan hoe dit te ondervangen. Dit plan en dan het bijzonder de daaraan gekoppelde wetgeving zal de huidige Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) gaan vervangen.

Geschreven door:

HRM adviseur Marga de Bree

Marga de Bree RPP RADI

Arbeidsjuridisch adviseur