Het is een vast gegeven dat het overdragen van vermogen met een ‘warme’ hand (schenken) vaak veel voldoening kan geven en waarschijnlijk nog meer dan bij overdracht met de ‘koude’ hand (vererven). Naast het persoonlijke aspect versterken de fiscale regels eromheen dit gevoel vaak nog meer. In veel gevallen is het namelijk zo dat daarmee ook toekomstige erfbelasting wordt bespaard. Dit geldt althans voor inwoners van Nederland, maar is dit ook van toepassing op Nederbelgen (Nederlanders die in het verleden naar België zijn geëmigreerd)? Het antwoord is: jazeker! Hierna leest u waarom.

Schenk- en erfbelasting

Schenk- en erfbelasting is meestal verschuldigd in het land waar de schenker of erflater woont. Dit wil zeggen dat Nederland in beginsel geen schenk en/of erfbelasting heft over schenkingen dan wel nalatenschappen van Nederbelgen. Dit is echter anders als u als Nederbelg korter dan 10 jaar in België woont. België is om deze reden heffingsbevoegd over schenkingen en nalatenschappen van Nederbelgen. Een bijzonderheid daarbij is dat in België de heffingsbevoegdheid is onderverdeeld tussen het Vlaamse, Waalse en Brusselse gewest met ieder hun eigen tarieven.

Belgische handgift

De Belgische handgift is een zeer interessante mogelijkheid om vermogen in België voor overlijden over te dragen. Hierbij is in beginsel geen schenkingsrecht verschuldigd. Er geldt hierop echter een driejaarstermijn. Indien de schenker binnen drie jaren na de schenking komt te overlijden, dan wordt de schenking bij zijn nalatenschap opgeteld en zijn over de schenking alsnog successierechten verschuldigd. Als alternatief kan ervoor worden gekozen om de handgift bij schenking te registreren in België. Bij schenkingen aan kinderen is dan 3% aan registratierechten verschuldigd. Hiertegenover staat dat de driejaarsperiode dan buiten spel wordt gezet en dat de schenking dan nooit meer belast zal kunnen worden met (de vaak veel hogere) successierechten.

Onroerende zaken

Bij het schenken van in het buitenland gelegen onroerende zaken wordt het pas echt interessant. De Nederbelg bezit vaak nog in Nederland gelegen onroerende zaken. Indien deze worden geschonken via een Nederlandse notaris, hoeft daarvan geen registratie in België plaats te vinden en is geen schenkbelasting verschuldigd. Vervolgens is het mogelijk dat bij overlijden binnen de drie jaar na schenking dan ook geen successierechten verschuldigd zijn. U begrijpt, dit is een loterij zonder nieten! Wanneer u overigens graag nog zelf van de vruchten van de onroerende zaken wenst te blijven genieten (denk aan huurinkomsten of woongenot als tweede woning), dan is dat geen probleem. U schenkt in dat geval alleen het bloot eigendom van de onroerende zaken, in de tussentijd bezit u het vruchtgebruik en bij overlijden groeit het bloot eigendom onbelast aan tot het vol eigendom. In tegenstelling tot in Nederland is deze onbelaste waarde-aangroei in België nog altijd mogelijk.

Tot slot kunt u tevens overwegen om alvast het bloot eigendom van uw woning in België te schenken aan uw kinderen. Ook dan geldt dat dit mogelijk is zonder schenkbelasting en dat de latere waarde-aangroei van bloot eigendom naar vol eigendom onbelast kan plaatsvinden. Let bij de overdracht van onroerend goed overigens wel op de eventuele overdrachts- en inkomstenbelasting aspecten, die daarbij ook kunnen spelen.

Wij kunnen niet anders concluderen dan dat het voor Nederbelgen (die langer dan tien jaar in België wonen) mogelijk is om met de juiste planning hun vermogen vrijwel onbelast over te dragen aan de volgende generatie. Uiteraard geldt voor Belgen ongeveer hetzelfde verhaal.

Geschreven door:

Belastingadviseur Thomas Drost

mr. Thomas Drost

Belastingadviseur en specialist global mobility