In bepaalde situaties hoeft bij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer niet de wachttijd van 104 weken te worden aangehouden, maar kunt u een vervroegde Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) aanvragen. Voor een vervroegde IVA-uitkering geldt een strenger criterium dan voor een reguliere IVA-uitkering na het einde van de wachttijd. In dit artikel leggen we uit waar u als werkgever op moet letten. Ook gaan we in op de voordelen van de vervroegde IVA-uitkering aanvraag.

Vervroegde IVA-uitkering aanvragen

Voor de vervroegde IVA-uitkering gelden de volgende voorwaarden:

  • Er dient sprake te zijn van een medisch stabiele of verslechterde arbeidsongeschiktheidssituatie (onomkeerbare situatie);
  • De aanvraag moet worden ingediend door de werknemer. De aanvraag moet vergezeld gaan met een verklaring van de bedrijfsarts (gebaseerd op de verklaring van de behandelend medisch specialist);
  • De flexibele keuring kan niet eerder worden aangevraagd dan drie weken en niet later dan 68 weken na de eerste ziektedag;
  • De uitkering kan dan tien weken na de aanvraag ingaan;
  • De IVA-uitkering wordt niet eerder toegekend dan tien weken na de aanvraag door de werknemer;
  • Let op: Er kan maar één keer een flexibele keuring worden aangevraagd. Dit om UWV niet onnodig te belasten.

Het UWV dient bij een vervroegde IVA-aanvraag slechts te beoordelen of sprake is van een medisch stabiele of verslechterende medische situatie. Is herstel mogelijk? Dan kan geen sprake zijn van een toekenning van een verkorte wachttijd.

Tip: begeleid uw werknemer bij het aanvragen van de vervroegde IVA-uitkering. Vraag de uitkering gezamenlijk aan of laat een van onze HRM adviseurs uw werknemer hierbij ondersteunen.

Denkt u dat voor uw werknemer een vervoegde IVA van toepassing kan zijn? Informeer hierover bij uw bedrijfsarts.

Werknemer ontvangt 75% van het laatstverdiende loon

Zowel voor u als voor uw werknemer kan een vervroegde IVA-uitkering voordelen hebben. Wanneer de IVA-uitkering wordt toegekend, krijgt de werknemer recht op een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon, welke uitkering de werkgever in mindering kan brengen op zijn loondoorbetalingsplicht. Het voordeel voor u en uw werknemer is dat geen re-integratieverplichtingen meer gelden.

De loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever blijft wel 104 weken. Het UWV neemt 75% hiervan over via de IVA-uitkering die u in mindering kunt brengen op uw loondoorbetalingsverplichting. Bent u als werkgever conform de cao of de individuele arbeidsovereenkomst verplicht 100% door te betalen? Dan betaalt u nog 25% door. Meestal wordt tijdens deze periode van 104 weken de uitkering naar de werkgever overgemaakt, tenzij de werkgever geen aanvulling hoeft uit te betalen.

De IVA-uitkering is voor de werknemer ook voordelig, omdat deze wordt toegekend tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Bovendien is de hoogte van een IVA-uitkering 75%, terwijl de hoogte van een WGA-uitkering, waarbij verwacht wordt dat een werknemer in de toekomst nog kan werken, 70% van het laatstverdiende loon is. De WGA-uitkering wordt slechts voor maximaal 24 maanden uitgekeerd, afhankelijk van de duur van het arbeidsverleden van de werknemer.

Geen compensatie UWV bij voortijdig einde dienstverband

Er zijn werkgevers die nog wel eens het dienstverband willen beëindigen. Dit is echter voor zowel de werkgever als de werknemer niet aan te raden.

  • Het opzegverbod tijdens ziekte geldt nog tot het einde van de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken.
  • De werkgever kan alleen in aanmerking komen voor een compensatie van de uitbetaalde transitievergoeding in het kader van langdurige arbeidsongeschiktheid als het opzegverbod van twee jaar is verstreken.
  • Voor een werknemer is het belangrijk om het dienstverband te laten voortduren, omdat hij vaak nog recht heeft op een aanvulling van zijn IVA-uitkering en op premievrije voortzetting van zijn pensioenopbouw.

Tip: beëindig de arbeidsovereenkomst met een langdurige arbeidsongeschikte medewerker pas na 104 weken ziekte, zodat u compensatie voor de transitievergoeding kunt aanvragen.