De Europese Commissie heeft op 21 april 2021 de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. De invoering van deze CSRD moet een bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen van de EU, zoals overeengekomen in de Green Deal (waaronder klimaatneutraliteit in 2050). Met de CSRD wil de Europese Commissie standaarden vastleggen waarmee de inhoud van de gerapporteerde duurzaamheidsinformatie binnen alle lidstaten wordt bepaald. In dit artikel vertellen we of dit voor uw bedrijf gevolgen heeft en wat u nu al kan doen om hierop voor te bereiden.

Voor welke ondernemingen wordt de CSRD van toepassing?

Vanaf 2018 is al sprake van een Europese richtlijn met betrekking tot niet-financiële rapportages, de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Deze is van toepassing voor grote beursgenoteerde ondernemingen en grote organisaties van openbaar belang. Met de invoering van de CSRD wordt de NFRD herzien en zullen alle grote ondernemingen, dus ook als ze niet beursgenoteerd zijn, conform de nieuwe EU-standaard duurzaamheidsverslaggeving moeten opstellen.

Hoewel formeel de invoering van de CSRD nog steeds voor alle grote ondernemingen met ingang van boekjaar 2023 gepland staat, wordt de tijdslijn waarschijnlijk opgeschoven en gaat de implementatie stapsgewijs plaatsvinden. Dat betekent dat de CSRD als volgt zal worden ingevoerd:

  • Voor alle grote beursgenoteerde ondernemingen met ingang van boekjaar 2024.
  • Voor alle andere grote ondernemingen met ingang van boekjaar 2025.
  • Voor alle middelgrote en kleine beursgenoteerde ondernemingen met ingang van boekjaar 2026.

Grote ondernemingen zijn in dit verband ondernemingen die minstens 2 van de 3 volgende criteria overschrijden:

  • € 20 miljoen balanstotaal
  • € 40 miljoen omzet
  • 250 fte

Momenteel is dus nog geen sprake van een aankomende verplichting voor niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen. Omdat de duurzaamheidsverslaggeving wordt opgesteld vanuit de productieketen, is het echter wel mogelijk dat kleine en middelgrote ondernemingen om duurzaamheidsinformatie wordt gevraagd vanuit hun (grote) ketenpartners.

Duurzaamheidsinformatie in het bestuursverslag

Het duurzaamheidsverslag wordt onderdeel van het bestuursverslag. Bij de duurzaamheidsinformatie in het bestuursverslag moet een beperkte mate van zekerheid worden verkregen om de betrouwbaarheid van de duurzaamheidsverslaggeving te waarborgen.

Impact op uw onderneming

Om over boekjaar 2025 te voldoen aan de verplichte duurzaamheidsrapportage, is het voor grote ondernemingen nu al van belang te starten met het in kaart brengen van de duurzaamheidsrisico’s en het in kaart brengen en mogelijk meten van effecten op mens en milieu (zoals bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van de onderneming).

Geschreven door:

Accountant Lorenz van der Vliet

Lorenz van der Vliet RA

Partner en accountant