Per 1 januari 2024 wil het kabinet het wettelijk minimumloon verhogen met 7,5%. Het gaat hier om een buitengewone verhoging. Een wetsvoorstel hiertoe wordt momenteel uitgewerkt. In dit artikel leggen we u uit wat deze wetswijziging inhoudt en wat dit voor u als werkgever betekent.

Koopkrachtdaling leidt tot hoger minimumloon

Als gevolg van de negatieve ontwikkeling van de koopkracht door onder andere de stijgende energie- en grondstofprijzen, is door het kabinet gekeken naar mogelijkheden voor een verhoging van het minimumloon. Een wetsvoorstel voor een buitengewone verhoging van het wettelijk minimumloon wordt nu uitgewerkt. De Tweede Kamer ontvangt voor de zomer van 2022 een brief over de vormgeving en het verdere wetgevingsproces.

Ingrijpende en uitzonderlijke wijziging

Volgens de Wet op het minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) is er een mogelijkheid om minimaal eens per vier jaar na te gaan of sprake is van bijzondere omstandigheden. Deze bijzondere omstandigheden maken een uitzonderlijke wijziging van het minimumloon mogelijk. Als daar volgens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) sprake van is, wordt de hoogte van het minimumloon aangepast meteen Algemene maatregel van Bestuur (AMvB).

Let op! De aanpassing van de hoogte van het minimumloon heeft gevolgen voor een zeer groot aantal regelingen in de sociale zekerheid, fiscaliteit en toeslagen. Dit heeft ook gevolgen voor andere regelingen, zoals de studiefinanciering.

Voordeel voor lage en middeninkomens

Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, dan wordt een buitengewone verhoging toegekend bovenop de reguliere indexatie. Dat vraagt grote aanpassingen van de bestaande systematiek. Veel regelingen zijn aan het wettelijke minimumloon gekoppeld. Dat geldt ook voor regelingen die niet alleen gericht zijn op lage of middeninkomens. Om deze doorwerking te voorkomen wordt de aanpassing van het minimumloon in een wetswijziging uitgewerkt.

Per 2024

Omdat dit alles zorgvuldig moet gebeuren en de consequenties voor andere regelingen groot zijn, is het niet mogelijk de uitzonderlijke wijziging van het minimumloon eerder dan 1 januari 2024 te laten ingaan.

Let op! De bijzondere verhoging van 7,5% moet dus nog worden uitgewerkt in een wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel moet vervolgens ook nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

Geschreven door:

HRM adviseur Marga de Bree

Marga de Bree RPP RADI

Arbeidsjuridisch adviseur