Door de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is de werkgever per 1 januari 2016 verplicht om het wettelijk minimumloon aan hun werknemers giraal te betalen. Daarbij verbiedt de wet om kosten te verrekenen of in te houden op het salaris tot het wettelijk minimumloon.

Begin november 2015 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen. Werknemers die onder de banenafspraak, beschut werken, Wajong en Wsw vallen worden uitgesloten van het verbod op verrekeningen en inhoudingen. Echter, moet de Eerste Kamer hierover nog een beslissing nemen. Het is dus nog niet zeker of deze uitzondering er komt. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom besloten het verbod tot verrekening uit te stellen tot 1 juli 2016.

Het wordt dus pas vanaf 1 juli 2016 verboden om bepaalde kosten te verrekenen met of in te houden op het salaris tot het wettelijk minimumloon.

Let op! De overige regelingen van de Wet Aanpak Schijnconstructies zijn wel per 1 januari 2016 van toepassing.