De overheid heeft organisaties opgeroepen om de komende periode werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken vanwege het coronavirus. Een dergelijke situatie is behoorlijk uniek en onbekend voor en hebben de meeste werkgevers en werknemers nog niet eerder meegemaakt. Er zijn een aantal zaken waar u als werkgever op moet letten in het geval van thuiswerken. Waar heeft uw werknemer recht op als hij thuis moet werken en wat moet u als werkgever hiervoor regelen?

Is thuiswerken mogelijk?

U moet allereerst goed met uw werknemers overleggen of thuiswerken voor hen een optie is. Het is uiteraard niet voor alle beroepen mogelijk om thuis te werken. Wanneer dit wel kan is het goed om te overwegen het werk (gedeeltelijk) thuis te laten uitvoeren om verspreiding van het virus te voorkomen. Is thuiswerken geen optie? Dan wordt van u als werkgever verwacht dat u maximale voorzorgsmaatregelen treft om besmetting op het werk te voorkomen.

Gespreide werktijden

Met het oog op het vermijden van sociale contacten wordt door het RIVM geadviseerd om, wanneer thuiswerken niet (volledig) mogelijk is, gespreide werktijden aan te houden. Daardoor zijn minder mensen gelijktijdig op de werkvloer aanwezig en vermindert het besmettingsgevaar. Denk aan het maken van een rooster waarbij de ene groep vroeg begint en de andere later.

Zorg voor geschikte werkplek en apparatuur

Als werkgever moet u zorgen voor apparatuur en spullen om thuis te kunnen werken. U moet de werknemer in staat stellen om het werk te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat u bijvoorbeeld een laptop van de zaak beschikbaar moet stellen of andere vereiste (kantoor-)spullen.

Uw verantwoordelijkheid als werkgever gaat nog verder. Zo moet u er namelijk ook voor zorgen dat uw werknemer een veilige werkomgeving en thuiswerkplek heeft, waar geen klachten worden opgelopen. Belangrijk daarbij is de vraag of u het thuiswerken als eis stelt of het alleen aanbiedt als mogelijkheid. Als het een eis is, heeft u ook een zorgplicht en moet de inrichting van de thuiswerkplek aan de eisen uit de Arbowet voldoen. Met name bij een langere periode van thuiswerken, gaan de eisen uit de Arbowet een rol spelen. Dit kan betekenen dat u moet zorgen voor een goede bureaustoel en bureau, zodat de kans op gezondheidsklachten wordt verkleind. Daarnaast is het zo dat ook thuis er afwisseling moet bestaan tussen werken en pauzeren.

Werknemer kan niet thuis werken

Als u op de werkplek niet de benodigde bescherming tegen het coronavirus kan bieden aan uw werknemers en de kans op besmetting op de werkplek veel groter is dan thuis, dan mag u van uw werknemers verlangen dat zij thuiswerken. Zeker nu het RIVM adviseert om zoveel mogelijk thuis te werken tot en met (in elk geval) 6 april 2020.

Het kan zijn dat uw werknemer geen gelegenheid heeft om thuis te werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij geen goede werkplek of ruimte heeft. Een werkgever kan dat oplossen door de werknemer aan te bieden om een (tijdelijke) werkplek te faciliteren.

Heeft een werknemer een goede reden om niet thuis te kunnen of willen werken? Dan zal een belangenafweging gemaakt moeten worden. Wat zijn de redenen van de werknemer om niet thuis te willen werken? En welke oplossingen heeft u aan de werknemer aangeboden om aan zijn bezwaren tegemoet te komen? U moet dan samen op zoek gaan naar een passende oplossing.

Geen recht op vergoeding thuiswerken

Er bestaat geen recht op een vergoeding aan werknemers voor het thuiswerken. In redelijkheid kunnen werknemers niet van u als werkgever eisen dat u een extra vergoeding verstrekt omdat ze thuis moeten werken. Zeker niet als dit maar voor een korte periode is.

Werknemer niet (eenzijdig) opleggen vakantie-uren op te nemen

U mag uw werknemer(s) niet (eenzijdig) opleggen om vakantiedagen op te nemen als er geen werk is. Pas wanneer uw aanvraag tot NOW wordt afgewezen, is er een reden om met uw werknemer in gesprek te gaan over het inzetten van vakantie-uren. Hierin speelt ook goed werkgeverschap mee.

Heeft de werknemer nog tijd voor tijd uren staan, dan is het wel mogelijk om de werknemer te verplichten deze uren op te nemen. Ook kunt u nadenken om de te weinig gewerkte uren op een later tijdstip in te halen.

Maak goede afspraken

Wij adviseren u met uw werknemers goede afspraken te maken over het thuiswerken. Maak duidelijke afspraken over het werk en houd geregeld contact (online of telefonisch) om te weten welke werkzaamheden uw werknemer verricht.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus ? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan zeker contact op met uw contactpersoon bij DRV of vul onderstaand contactformulier in.