Heeft u een werknemer die minder inkomstenbelasting terugkrijgt of meer moet betalen dan verwacht, omdat vorig jaar te weinig loonheffing is ingehouden? Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt doordat er bij de inhouding van de loonheffingen rekening is gehouden met een te hoge arbeidskorting. In dit artikel gaan we kort in op de inhouding van loonheffingen en lichten toe waarom het mogelijk is dat meer arbeidskorting is verrekend dan waar de werknemer recht op heeft.

Inhouding van loonheffingen

Een werkgever is verplicht om op salarissen loonheffing in te houden. De ingehouden loonheffing is een voorheffing op de uiteindelijk verschuldigde inkomstenbelasting. Heeft een werknemer verder geen inkomsten, dan zal de ingehouden loonheffing tevens over het algemeen ook de eindheffing zijn. Eindheffing betekent in dit geval dat  geen aanvullende inkomstenbelasting betaald hoeft te worden of terug ontvangen zal worden.

Wanneer de werknemer echter bijvoorbeeld meerdere inkomensbronnen heeft, of een eigen woning of vermogen, dan zal de werknemer via de aangifte inkomstenbelasting nog belasting moeten betalen of een deel van de reeds ingehouden loonheffing terug ontvangen.

Belastingtarief

Het Nederlandse belastingstelsel is progressief en dat betekent: hoe hoger het inkomen, hoe meer belasting u betaalt. In 2014 betaalt u over de eerste € 19.645 van uw inkomen 36,5% belasting, over het inkomen tussen de € 19.645 en € 56.531 betaalt u 42% en over al het inkomen vanaf € 56.531 geldt een percentage van 52 %. Als de werkgever loon uitkeert, dan valt een deel hiervan in het eerste tarief, een deel in het tweede tarief en eventueel een deel in het derde tarief. Een werkgever houdt hier elke maand al rekening mee.

Loonheffingstabellen

Voor het inhouden van loonheffing bent u als werkgever gebonden aan een aantal regels. De Belastingdienst heeft zogenaamde loonheffingstabellen vastgesteld. Aan de hand hiervan moet de in te houden loonheffingen worden berekend. De in te houden loonheffing volgens deze tabellen is afhankelijk van de hoogte van het jaarloon en of er al dan niet rekening gehouden moet worden met heffingskortingen.

Bijzonder tarief

Naast het reguliere salaris (waartoe ook de bijtelling van het privégebruik van de zakelijke auto wordt gerekend), kunnen werknemers ook andere beloningen ontvangen, zoals het vakantiegeld, uitbetaling van vakantiedagen, een bonus en overwerk. Op deze bijzondere beloningen wordt de loonheffing ingehouden op basis van het zogenaamde bijzondere tarief. Dit bijzondere tarief is afhankelijk van de hoogte van het jaarsalaris en is gekoppeld aan het hiervoor genoemde progressieve tarief van de inkomstenbelasting en kan dus maximaal 52% bedragen. Daardoor lijkt het alsof deze bijzondere beloningen ‘zwaarder’ worden belast dan het reguliere salaris.

Te weinig ingehouden loonheffing

Onze salarisadviseurs horen momenteel regelmatig dat te weinig loonheffing is ingehouden over het salaris van werknemer in 2013. Na onderzoek bleek dat dit hoofdzakelijk wordt veroorzaakt doordat er rekening is gehouden met teveel recht op arbeidskorting.

In 2013 wordt de arbeidskorting vanaf een inkomen van € 40.248 afgebouwd van € 1.723 naar maximaal € 550 bij een inkomen vanaf € 69.573. In de normale loonheffingstabellen wordt er op de juiste wijze rekening gehouden met deze afbouw van het recht op arbeidskorting. Nu blijkt echter dat er in de tabellen voor de bijzonder tarief geen rekening wordt gehouden met deze afbouw van de heffingskorting en daardoor bestaat de kans dat er te weinig aan loonheffing ingehouden wordt.

Voor de werknemer is het vaak een onaangename verrassing als blijkt dat hij onverwacht inkomstenbelasting moet betalen of minder inkomstenbelasting terug ontvangt. Doordat de belastingdienst de regels en de tabellen vaststelt voor de inhouding van de loonheffingen kunnen de werkgever of de salarisverwerker hier helaas niets aan doen.

Uit ons eigen onderzoek blijkt dat in de rekenregels van de belastingdienst ook voor 2014 nog geen rekening wordt houden met de daling van de arbeidskorting. Werknemers met een inkomen tussen de € 40.721 en € 83.791 kunnen dus opnieuw te maken krijgen met te weinig ingehouden loonheffing bij hun aangifte inkomstenbelasting 2014.