Voor de volgende clusters is subsidie beschikbaar gesteld:

  • Agri en Food
  • Chemie & Energie (incl. Biobased)
  • Creatieve Industrie
  • Hightech Systemen & Materialen en ICT (HTSM)
  • Life Sciences & Health
  • Logistiek
  • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
  • Water

De subsidie wordt beschikbaar gesteld vanuit de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT).

De topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen omvat alle plantaardige ketens in het tuinbouwcomplex. Voor uitgangsmaterialen geldt het totale plantaardige agrocomplex.

De tuinbouw en uitgangsmaterialensector loopt voorop in de ontwikkeling van gewassen. Bijvoorbeeld gewassen die minder gevoelig zijn voor weersomstandigheden, of minder gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben.

Innovatiethema’s binnen de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen:

Thema 1. Meer en beter met minder

Dit thema heeft als doel efficiëntere productieketens te realiseren met een minimum aan inputs (resource efficiency). Dat betekent weerbare productiesystemen hanteren die een hoge opbrengst en hoge kwaliteit leveren, met minder gebruik van schaarse middelen als ruimte, arbeid, energie, gewasbeschermingsmiddelen, voedingsstoffen en water. De emissie naar lucht, bodem en water is nihil. Door de hele keten functioneert een efficiënt en duurzaam logistiek- en ICT-systeem tot aan de consument.

Thema 2. Samenwerkende waardeketens

Door middel van dit innovatiethema moeten meer producten gerealiseerd worden met herkenbare toegevoegde waarde voor de markt/consument. Dat vertaalt zich in het versterken van markt- en ketenaspecten, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, verdienmodellen in de bio-economie en internationale sectorbranding.

Thema 3. Gezondheid en welbevinden

De wereld toegang geven tot gezonde voedingsproducten en sierteeltproducten voor gezonde woon-, werk- en leefomgevingen. Hierbij streeft de sector naar het combineren van de gezonde eigenschappen van groenten en fruit met consumentendrivers als prijs, smaak, gemak, houdbaarheid, lokaal en schoon.

Thema 4. Voedselveiligheid

Meer voedselveiligheid door groenten, fruit en sierteeltproducten te leveren die vrij zijn van gewasbeschermingsmiddelen en humane ziekteverwekkers. Hiervoor is ketenborging en borging van de plantgezondheid belangrijk, waarbij de nadruk ligt op risicoanalyse, risico-inventarisatie en risicobeoordeling door ketenpartners, gericht op het voorkomen van residuen van gewasbeschermingsmiddelen en schadelijke micro-organismen. Borging van plantgezondheid voorkomt schadelijke effecten voor humane consumptie door bijvoorbeeld aan plantenziekten gerelateerde toxines.

Thema 5. Voedselzekerheid

Dit thema richt zich op verbetering van de opbrengst(zekerheid) en mondiale verwaarding van kennis en kunde van de T&U-sector. Door kennis te ontwikkelen en internationaal toe te passen kan T&U een groter deel van de wereldbevolking voorzien van voldoende gezond voedsel. Fytosanitaire borging voorkomt blokkades van handelsstromen en concentreert zich op vrije internationale markttoegang en heldere, geharmoniseerde wet- en regelgeving.