Door verwering van asbestdaken komen er asbestvezels vrij in de leefomgeving wat schadelijk is voor de volksgezondheid. Om dit risico te beperken wordt het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt daarom € 75 miljoen beschikbaar om asbestsanering te stimuleren.

Subsidie kan worden aangevraagd door particulieren en (agrarische) ondernemers die in het bezit zijn van een asbesthoudend dak.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie gelden er een aantal voorwaarden. Op het tijdstip van de aanvraag is:

  • het asbestdak verwijderd;
  • de totale hoeveelheid asbestdak minimaal 35 m2;
  • de asbest (vanaf 1 januari 2016) verwijderd door een gecertificeerd bedrijf;
  • het asbest niet meer dan zes maanden geleden verwijderd;
  • de melding van de verwijdering ingevoerd in het landelijke asbestvolgsysteem (LAVS).

Deze regeling geldt uitsluitend op asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht, bijvoorbeeld dakbedekking van asbestgolfplaten en dakleien met asbest, en door verwering zorgen voor verspreiding van asbestvezels.

Bijdrage

De omvang van de subsidie is € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak, met een maximum van € 25.000 per adres. Voor de totale subsidieperiode (2016-2019) is een bedrag van € 75 miljoen beschikbaar gesteld, waarbij het subsidieplafond voor 2016 € 10 miljoen bedraagt.

Aanvragen

Aanvragen kunnen vanaf 4 januari 2016 worden ingediend en worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Let op! Heeft u uw aanvraag ingediend maar is het subsidieplafond al bereikt? Dan verschuift de ontvangstdatum naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar (met uitzondering van 2019).