Non-profit: stichtingen en verenigingen

Accountants voor stichtingen en verenigingen

Non-profit: stichtingen en verenigingen

DRV heeft adviseurs in dienst specifiek op het gebied van non-profit voor stichtingen en verenigingen. Bestuurders van stichtingen en verenigingen hebben steeds meer te maken met aangescherpte wet- en regelgeving en een toenemende eis om transparantie. Een adequate en efficiënte administratie is daarmee onmisbaar en vraagt om goede kennis van fiscaliteit en verslaggeving. Omdat zoveel mogelijk geld beschikbaar moet blijven voor de ‘goede doelen’ is het bovendien van belang de aanvullende taken en verantwoordelijkheden tegen zo laag mogelijke kosten te verrichten.

Effectief en efficiënt

DRV Accountants & Adviseurs helpt bestuurders om op een efficiënte en effectieve manier de organisatie en de financiële verslaggeving in te richten én blijvend te voldoen aan de actuele eisen van wet- en regelgeving. Daarvoor is de uitgebreide kennis en ervaring met verenigingen en stichtingen gebundeld in één accountancy team. Daarin werken onze professionals samen met kennis van de fiscale aspecten, de verslaggeving en de administratieve organisatie. Zij helpen de bestuurders bij het verkrijgen van inzicht in en grip op hun vermogen en de achterliggende organisatie. Bovendien onderhouden wij goede contacten met een onafhankelijk gespecialiseerd Family Office Stichtingen en Verenigingen, waar besturen van ‘goede doelen’- organisaties de gehele administratie en het vermogensbeheer kunnen onderbrengen.

Accountancy voor stichtingen en verenigingen

DRV heeft brede ervaring met het samenstellen en controleren van jaarrekeningen, waaronder de controle van Algemeen Nut Beogende Instellingen: Vermogensfondsen, Fondswervende instellingen en Kerkgenootschappen. Om efficiënt en effectief controles uit te kunnen voeren heeft DRV een geautomatiseerde tool ontwikkeld die speciaal is toegesneden op deze doelgroep. Zo brengen we risico’s in kaart en eventuele tekortkomingen in beeld. Samen met het bestuur bekijken we vervolgens de mogelijkheden om de hieruit voortvloeiende verbeterpunten door te voeren. Dit stelt u in staat om met de beschikbare middelen uw doelen zo optimaal mogelijk te realiseren.

Fiscaal advies voor stichtingen en verenigingen

Stichtingen en verenigingen hebben te maken met een breed fiscaal spectrum van inkomsten, schenk- en erfbelasting, maar ook de omzetbelasting en vennootschapsbelasting. De wijziging van de Successiewet en de inwerkingtreding van de Geefwet heeft de positie van doelvermogens in het fiscale landschap volledig veranderd.

Sinds 1 januari 2010 geldt de sterk aangepaste Successiewet. Deze wet, die onder meer de schenkbelasting en erfbelasting regelt, heeft gevolgen voor doelvermogens waar onder meer stichtingen en verenigingen onder vallen. Concreet houdt dit in dat Stichtingen en Verenigingen sinds die tijd in één van de volgende categorieën zijn onder te verdelen:

  • Een Stichting of Vereniging is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
  • Een Stichting of Vereniging is een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling)
  • Een Stichting of Vereniging is een APV (Afgezonderd Particulier Vermogen)

Deze categorisering heeft gevolgen voor de fiscale behandeling van giften en schenkingen aan stichtingen en verenigingen. Per 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht geworden, waardoor de fiscale voordelen op bepaalde punten zijn aangescherpt en uitgebreid. DRV geeft inzicht en advies op dit veelal complexe speelveld.