Wanneer u nadenkt over het schenken van een woning, kunt u verschillende opties in overweging nemen. In dit artikel worden twee opties voor het schenken van een woning besproken en de fiscale gevolgen daarvan. Aan de hand van een voorbeeld laten wij u zien wat deze opties in de praktijk betekenen.

Optie 1: het verkopen van de woning tegen een te lage waarde

De woning kan worden overdragen tegen een waarde die lager is dan de werkelijke waarde van de woning. In dit geval is de woning zelf het onderwerp van de schenking. Het fiscale gevolg hiervan is dat voor de vaststelling van de omvang van de belastbare schenking wordt vastgesteld aan de hand van de WOZ-waarde van de woning. De belastbare schenking is in dit geval het verschil tussen de WOZ-waarde van de woning en de koopsom van de woning.

Optie 2: omzetting koopsom woning in lening, gevolgd door kwijtschelding lening

Indien voor deze optie wordt gekozen, wordt de overeengekomen koopsom van de woning (deels) omgezet in een lening. Deze lening kan vervolgens deels worden kwijtgescholden. Indien de koopsom gelijk is aan de werkelijke waarde van de woning is de kwijtschelding het onderwerp van de schenking. De belastbare schenking is dan gelijk aan het bedrag van de kwijtschelding. De WOZ-waarde is dan niet langer relevant.

Let op! Als u de lening niet deels maar volledig kwijtscheldt, dan kan sprake zijn van een zogenoemd ‘samenstel van rechtshandelingen’. Hierdoor wordt niet de kwijtschelding, maar de woning zelf geacht te zijn geschonken. In die situatie is alsnog de WOZ-waarde van de woning leidend voor de omvang van de schenking, terwijl feitelijk een lening wordt kwijtgescholden.

Voorbeeld

Een woning heeft een werkelijke waarde van € 400.000. De WOZ-waarde is € 350.000. De wens bestaat om de woning voor € 300.000 over te dragen aan bijvoorbeeld het kind.

Indien wordt gekozen voor optie 1 en de woning voor € 300.000 wordt verkocht, wordt voor de vaststelling van de omvang van de belastbare schenking aangesloten bij de WOZ-waarde van de woning. De belastbare schenking bedraagt dan € 350.000 – € 300.000 = € 50.000.

Bij keuze voor optie 2 wordt de woning overgedragen voor de werkelijke waarde. Om tot de gewenste overdrachtswaarde te komen, wordt een bedrag van € 100.000 (€ 400.000 – € 300.000) kwijtgescholden. De schenking is dan in omvang gelijk aan het bedrag van de kwijtschelding, oftewel € 100.000.

Tip: als de geschonken woning voor uw kind kwalificeert als ‘eigen woning’, dan kan uw kind bij zowel optie 1 als optie 2 onder voorwaarden gebruikmaken van een verhoogde vrijstelling schenkbelasting. Deze vrijstelling bedraagt dit jaar € 103.643.

Let op! De overdrachtsbelasting wordt geheven over de werkelijke waarde van de woning. Dit kunt u wellicht in de volgende jaren met gebruik van de jaarlijkse vrijstelling schenken.

De gekozen optie kan dus grote gevolgen hebben voor de omvang van de belastbare schenking en de te betalen schenkbelasting. Wat fiscaal interessant is, verschilt per situatie en hangt af van de werkelijke waarde en WOZ-waarde van de woning. Daarnaast zijn andere situaties denkbaar: wellicht wilt u nog een periode in de woning blijven wonen, trekt het kind (tijdelijk) bij u in of wilt u de schenking gespreid over meerdere jaren doen.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur