Ongeveer 25% van de Nederlandse bevolking rookt. Dit kan betekenen dat er bij iedere groep van vier werknemers binnen uw bedrijf één roker zit. U wilt het roken binnen het bedrijf aan banden leggen, maar mag dat? Ja!

Als werkgever heeft u het recht om regels en procedures op te stellen die bepalen wat werknemers wel en niet mogen. Zo kunt u ook regels opstellen met betrekking tot roken. U kunt dus zelf bepalen of werknemers mogen roken, waar en hoelang. Het is belangrijk dat u zich hierbij wel houdt aan de wet. Het is verboden te roken in alle ruimten van uw bedrijf, behalve de aangewezen rokersruimte(n) en in de buitenlucht. U mag uw werknemers ook niet laten roken in de auto van de zaak of onder een afdak, ook al vindt u dat geen probleem. De boetes voor overtreding van het wettelijk verbod lopen op van € 600 voor de eerste keer, tot € 4.500 voor de vierde overtreding.

Algeheel rookverbod

Werkgevers mogen hun werknemers volledig verbieden om rookpauzes te houden onder werktijd. Ook kunt u het verbieden dat werknemers op uw terrein roken. Dus niet alleen binnen, maar bijvoorbeeld ook niet in de tuin of op de parkeerplaats. Tijdens de reguliere pauzes mag u roken niet verbieden, maar u mag de werknemers wel verplichten uw terrein te verlaten voordat zij gaan roken.

Rookbeleid voor uw organisatie

Een rookbeleid moet goed zijn vastgelegd en worden uitgedragen door de werkgever. Het is niet toereikend om het rookbeleid alleen in het huishoudelijk reglement of personeelshandboek op te nemen. Het moet werknemers, maar ook alle bezoekers van uw bedrijf, duidelijk zijn dat roken niet is toegestaan. Hang dus bijvoorbeeld bordjes en stickers op en controleer streng op het verbod.

Rookpauzes ondanks verbod

Wil een werknemer ondanks een verbod toch rookpauzes houden, dan kunt u daarover afspraken maken. Heeft de werknemer bijvoorbeeld recht op ADV- of extra verlofuren, dan kunt u eventueel afspreken dat hij of zij iedere werkdag (een deel van) deze uren daarvoor gebruikt.