Heeft u tijdig bezwaar gemaakt tegen de belastingheffing in box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020? Dan krijgt u vóór 4 augustus van dit jaar rechtsherstel. Ongeveer 60.000 belastingplichtigen hebben hier recht op. Dit is nodig vanwege een arrest van de Hoge Raad van 24 december  (het Kerstarrest), waarin is geoordeeld dat het systeem van box 3 tot rechtsherstel aanzet. Het herstel wordt geboden via de zogenaamde spaarvariant. Vooral voor mensen met spaargeld betekent dit dat ze een teruggave kunnen verwachten. Hoe het rechtsherstel box 3 wordt berekend en uitgevoerd leest u hier.

Hoe wordt de mogelijke teruggave 2017-2020 berekend?

Het kabinet heeft besloten om in ieder geval herstel te bieden aan de belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben aangetekend tegen de aanslagen over de jaren 2017 tot en met 2020. Er is een nieuwe methodiek opgesteld om de belastingheffing op vermogen te bepalen voor deze jaren. In deze zogenaamde spaarvariant wordt de heffing in box 3 berekend via de werkelijke verdeling van het vermogen tussen spaargeld en beleggingen. Voor het spaargeld wordt uitgegaan van een vermogensgroei op basis van de actuele spaarrente, die bijna nul is. Bij het vaststellen van de vermogensgroei van beleggingen wordt uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement op beleggingen. Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente.

Het gevolg is dat een belastingplichtige met een groot aandeel aan spaargeld binnen het vermogen teruggave(n) kan verwachten. Heeft u  een groot aandeel aan beleggingen in het vermogen, dan kan u dit niet verwachten. Deze teruggave(n) worden automatisch verwerkt. U hoeft geen actie te ondernemen.

Let op! Het kabinet wil deze uitgangspunten ook toepassen voor de heffing in box 3 over de jaren 2023 en 2024. Hiervoor wordt met Prinsjesdag 2022 een wetsvoorstel ingediend.

Rechtsherstel nog niet vaststaande aanslagen

Vanaf medio september 2022 wordt daarnaast herstel geboden aan de aanslagen over 2017 tot en met 2020 die op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vaststonden. Vanaf medio oktober volgt dan het rechtsherstel voor de aangiften 2017 tot en met 2020 waarbij nog geen aanslag was opgelegd. Ook deze teruggaven worden automatisch verwerkt.

Afhandeling aangifte 2021

Belastingplichtigen met box 3-inkomen die dit jaar op tijd aangifte hebben gedaan over 2021 en belasting moeten betalen, ontvangen deze aanslag niet vóór 1 juli van dit jaar. De Belastingdienst houdt de aangiftes met box 3 apart en legt deze aanslagen vanaf augustus 2022 gefaseerd op. Op dat moment is waarschijnlijk ook een nieuwe versie van de online aangifte 2021 beschikbaar. U kunt dan indien gewenstuw aangifte 2021 opnieuw indienen. Bijvoorbeeld in verband met een nieuwe partnerverdeling.

Wie vóór 1 mei 2022 aangifte heeft gedaan en een teruggave verwacht, krijgt in eerste instantie een voorlopige aanslag die gebaseerd is op de oude systematiek.

Geen bezwaar gemaakt?

Voor degenen die geen bezwaar hebben gemaakt, beslist het kabinet later of ook zij rechtsherstel krijgen. Dit hangt af van een arrest van de Hoge Raad in een andere zaak, dat dit najaar wordt verwacht. De Advocaat-Generaal  heeft recent hierover een advies uitgebracht aan de Hoge Raad. De Advocaat-Generaal adviseert om in principe geen rechtsherstel te bieden.

Wel met één uitzondering: wanneer een belastingplichtige niet tijdig bezwaar heeft gemaakt en dit bezwaar is aangemerkt als een verzoek tot ambtshalve vermindering, voordat het kerstarrest werd gewezen.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur