In de vennootschapsbelasting bestaan al jaren twee tarieven. In 2021 is het verschil tussen het lage en hoge tarief weer groter geworden. En voor 2022 is voorzien dat het verschil nog groter wordt. In dit artikel gaan we in op de vraag of de fiscale eenheid vennootschapsbelasting nog aantrekkelijk voor u is. Of dat u er misschien beter voor kunt kiezen om deze te verbreken.

Tarieven vennootschapsbelasting 2022

In 2021 bedraagt het tarief 15% voor het winstdeel tot € 245.000 en 25% voor het winstdeel daarboven. Op basis van de huidige plannen zal vanaf 2022 het tarief 15% voor het winstdeel tot € 395.000 bedragen en 25,8% voor het winstdeel daarboven. Bovendien zijn de oude plannen om het toptarief van 25% te verlagen naar 21,7% teruggedraaid. Hierdoor worden de verschillen tussen de schijven steeds groter. Als meerdere bv’s onderdeel zijn van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting, kan niet elke bv apart gebruikmaken van deze zogenaamde tariefopstap. De fiscale eenheid zal bij hogere winsten daarom vaak leiden tot hogere belastingen.

Vennootschapsbelasting202020212022
Eerste schijf (lage tarief): belastbare winst€ 0 - € 200.000€0 - € 245.000€ 0 - € 395.000
Tarief eerste schijf16,5%15,0%15,0%
Tweede schijf (regulier tarief): belastbare winst> 200.000> 245.000> 395.000
Tarief tweede schijf25,0%25,0%25,8%

Voorbeeld: Drie bv’s met elk € 250.000 winst maken onderdeel uit van een fiscale eenheid. De vennootschapsbelasting bedraagt in 2021 € 163.000 en in 2022 € 150.840. Vormden de drie bv’s geen fiscale eenheid dan zou de vennootschapsbelasting totaal in 2021 € 114.000 en in 2022 € 112.500 bedragen.

Het tarief vanaf 2022 staat al wettelijk vast, maar het is niet te voorzien of hier op Prinsjesdag of in latere jaren nog verandering in komt.

Welke voordelen biedt de fiscale eenheid?

Vanuit winstoogpunt lijkt het dus aantrekkelijker om uw fiscale eenheid te verbreken. Maar neem bij de overweging hiervan altijd ook de voordelen van de fiscale eenheid ten opzichte van aparte bv’s mee. Zo kunnen na verbreking van de fiscale eenheid verliezen van de ene bv niet meer verrekend worden met winsten van de andere bv. Ook het voordeel dat geen winstverantwoording hoeft plaats te vinden op onderlinge diensten en leveringen, vervalt na verbreking van de fiscale eenheid. En denk ook aan het verdwijnen van de mogelijkheid om zonder fiscale afrekening bezittingen en schulden te verplaatsen tussen bv’s.

Fiscale gevolgen verbreken fiscale eenheid

Wegen de voordelen van de fiscale eenheid niet meer op tegen de nadelen? Vergeet dan niet dat u rekening moet houden met de fiscale gevolgen die optreden bij verbreken van de fiscale eenheid. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is bijvoorbeeld de sanctie die op kan treden als vermogensbestanddelen de afgelopen drie of zes kalenderjaren tussen bv’s zijn overgedragen.

Hoewel het tariefsvoordeel eenvoudig te berekenen lijkt, kan het verbreken van de fiscale eenheid voor u mogelijk onvoorziene nadelen met zich meebrengen die niet tegen het tariefsvoordeel opwegen. In dit artikel zijn niet alle nadelen en voordelen van de fiscale eenheid benoemd. Bovendien zal de beoordeling voor elke individuele situatie weer anders zijn. Laat u daarom goed over uw eigen situatie adviseren.