Top 10 veranderingen per 1 januari 2015 voor de werkgever

Artikel
Uitzendwerk

Top 10 veranderingen per 1 januari 2015 voor de werkgever

Artikel

Expertise: Salaris & personeel
Onderwerp: Werkgeverschap
Laatste update: 08 mei 2018
Gepubliceerd: 09 januari 2015

Traditioneel begint voor ondernemers een nieuw jaar altijd met de nodige veranderingen. Dit jaar vindt een aantal omvangrijke wijzigingen plaats.  Daarom hebben wij een top 10 samengesteld van de belangrijkste wijzigingen die per 1 januari 2015 gelden:

  1. Verplichte werkkostenregeling: de werkkostenregeling is vanaf dit jaar voor iedere werkgever verplicht. U kunt maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw personeel.
  2. Tijdige informatie over afloop arbeidscontract: bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer moet u uiterlijk een maand voor het aflopen van het contract schriftelijk aan de werknemer laten weten of u het contract voortzet en zo ja, onder welke voorwaarden.
  3. Geen proeftijd in kortlopend contract: u mag geen proeftijd meer opnemen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter. Wordt een tijdelijk contract verlengd dan mag in het nieuwe contract geen nieuwe proeftijd worden opgenomen.
  4. Beperkte mogelijkheid voor opnemen van een concurrentiebeding: een concurrentiebeding in een tijdelijk contract kan alleen nog als u kunt aantonen dat sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dit moet u schriftelijk en overtuigend motiveren.
  5. Ook payrollmedewerkers krijgen ontslagbescherming: Payrollmedewerkers genieten voortaan dezelfde ontslagbescherming als werknemers die rechtstreeks bij u in dienst zijn.
  6. Scherpere loonregels: de regels voor het gebruikelijk loon zijn aangescherpt. Dit kan een verplichte salarisverhoging betekenen voor de directeur-grootaandeelhouder.
  7. Nieuwe regels rondom verlof: zo krijgen ouders (vaders) naast twee dagen kraamverlof voortaan een onvoorwaardelijk recht op drie dagen opname van ouderschapsverlof. Voor bevallingsverlof geldt onder omstandigheden een verlenging en verlof kan voortaan flexibeler worden opgenomen.
  8. Stijging van wettelijk minimum loon: het wettelijk minimumloon is weer omhoog gegaan en bedraagt bijvoorbeeld voor werknemers van 23 jaar en ouder nu € 1.501,80 per maand bij een volledig dienstverband.
  9. Verhoging pensioenleeftijd: de AOW-gerechtigde leeftijd is verhoogd naar 65 jaar plus drie maanden. Dit betekent dat de verzekeringsplicht en de premieplicht voor de werknemersverzekeringen ook doorlopen tot en met de dag voorafgaand aan de AOW. Ook de betaling van de werkgeversheffing Zvw duurt drie maanden langer.
  10. Wijziging maximumdagloon ZVW: het maximumdagloon voor de werknemersverzekeringen en het maximumbijdrageloon voor de Zvw per dag bedraagt € 199,90. Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en maximumbijdrageloon Zvw op jaarbasis is € 51.976 (260 loondagen).

*Let op! *
Ook in de loop van 2015 kunt u nog de nodige wijzigingen verwachten. Dan wordt bijvoorbeeld kort- en langdurend zorgverlof uitgebreid, komt er mogelijk een vervanging van de huidige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en gaan er per 1 juli 2015 nieuwe ontslagregels gelden.

Heeft u vragen neemt u dan contact op met één van onze salarisadviseurs.