Hoge Raad beslist: einde slapend dienstverband

Artikel
AVG register van verwerking

Hoge Raad beslist: einde slapend dienstverband

Artikel

Expertise: Salaris & personeel
Onderwerp: Werkgeverschap
Laatste update: 27 november 2019
Gepubliceerd: 18 oktober 2019

Een werkgever is in principe verplicht om een slapend dienstverband op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen met toekenning van een transitievergoeding. Dit advies bracht advocaat-generaal De Bock eerder uit aan de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft het advies in haar uitspraak overgenomen. Wij zetten hier voor u uiteen wat dit voor u als werkgever betekent.

Het slapend dienstverband

Bij langdurig arbeidsongeschikte werknemers heeft de werkgever gedurende de eerste 104 weken van de arbeidsongeschiktheid een loonbetalingsplicht. Na 104 weken stopt die loonbetalingsplicht en kan de werkgever ervoor kiezen om de arbeidsovereenkomst vanwege de langdurige arbeidsongeschiktheid op te zeggen of niet. Voor de opzegging is wel vereist dat de werknemer de komende 26 weken nog steeds arbeidsongeschikt is. De langdurig arbeidsongeschikte bij wie het dienstverband door de werkgever wordt opgezegd, heeft recht op een transitievergoeding. Omdat die vergoeding voor werkgevers erg duur kan zijn, kiezen zij er soms voor om het dienstverband in stand te laten. Dat heet een slapend dienstverband.

Wet compensatie transitievergoeding

Er komt steeds meer kritiek op het slapend dienstverband, mede omdat per 1 april 2020 de Wet compensatie transitievergoeding van kracht wordt. Deze wet compenseert werkgevers voor transitievergoedingen die zij aan langdurig arbeidsongeschikten moeten betalen.

Uitspraak Hoge Raad ivm einde slapend dienstverband

De rechtbank Limburg heeft eerder aan de Hoge Raad zogenaamde ‘prejudiciële vragen’ gesteld omtrent het slapend dienstverband. Een prejudiciële vraag is een vraag over de uitleg van een rechtsregel. De vraag die aan de Hoge Raad is voorgelegd, is of een werknemer de werkgever op grond van goed werkgeverschap onder omstandigheden kan verplichten in te stemmen met een voorstel tot beëindiging van een slapend dienstverband, onder toekenning van een vergoeding ter hoogte van de transitievergoeding.

Volgens de Hoge Raad moet een werkgever instemmen met een voorstel van de werknemer om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen onder toekenning van een vergoeding gelijk aan de transitievergoeding. De werknemer moet wel reeds twee jaar arbeidsongeschikt zijn, waarbij niet wordt verwacht dat de werknemer binnen 26 weken zal herstellen. De duur van het slapend dienstverband wordt niet meegerekend voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding, maar bepalend is het moment dat de werkgever de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid zelf had kunnen beëindigen.

Uitzondering

Op bovengenoemde regel geldt één uitzondering, namelijk indien de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst. Dit kan het geval zijn als er nog reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer zijn. Het op korte termijn bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nadat de werknemer een beëindigingsvoorstel heeft gedaan, geldt uitdrukkelijk niet als uitzondering.

Wet compensatie transitievergoeding?

De Wet compensatie transitievergoeding treedt op 1 april 2020 in werking. Voor alle arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2015 wegens langdurige ziekte zijn geëindigd, is compensatie mogelijk. De uitspraak van de Hoge Raad leidt ertoe dat werkgevers de vergoeding moeten voorfinancieren totdat deze wet in werking is getreden. Als werkgevers daardoor in ernstige financiële problemen komen, kan de rechter beslissen dat betaling in termijnen plaatsvindt of wordt opgeschort tot na 1 april 2020.

Heeft u een langdurig arbeidsongeschikte werknemer met een slapend dienstverband en twijfelt u wat u moet doen? Neem dan contact op met een van onze salarisadviseurs.