Welke wijzigingen voert de Belastingdienst door om het systeem rondom de toeslagen menselijker te maken? En wat wijzigt er in het overgangsrecht rondom de levensloopuitkering? Deze en diverse eerder aangekondigde maatregelen (zoals de wetten ‘Bronbelasting 2021’ en ‘Excessief lenen’) zetten we voor u op een rij.

Menselijker systeem voor toeslagen Belastingdienst

Naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire zijn al veel wijzigingen doorgevoerd, zoals het installeren van twee staatssecretarissen bij de Belastingdienst en het aannemen van de hardheidsregeling. In het Belastingplan 2021 is hier het voorstel voor de ‘Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen’ aan toegevoegd. Deze wet moet op korte termijn een beter en menselijker systeem mogelijk maken en de rechtsbescherming van burgers vergroten. De meest in het oog springende maatregelen uit het wetsvoorstel zijn:

 • Het alles-of-niets karakter van de kinderopvangtoeslag is losgelaten. De Belastingdienst stelt het recht op kinderopvangtoeslag vast naar rato van de kosten die u als ouder tijdig heeft betaald aan de kinderopvangorganisatie. Voorheen moest u namelijk de volledige toeslag terugbetalen als u niet het volledige bedrag tijdig aan de organisatie had betaald.
 • Onder bijzondere omstandigheden vordert de Belastingdienst een lager bedrag terug dan wettelijk is voorgeschreven. Dit kan enkel als volledig terugvorderen onevenredig is.
 • Partners zijn niet langer toeslagpartners zodra één van de partners wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis.
 • Belanghebbenden kunnen hun zienswijze vroeg in het proces kenbaar maken aan de Belastingdienst om bezwaar en beroep achteraf te voorkomen.

Levensloop

Tot 2012 hadden werknemers de mogelijkheid om te sparen voor een levensloopuitkering. Bij de afschaffing van de levensloopregeling is bepaald dat werknemers met een levensloopaanspraak van meer dan € 3.000 op 31 december 2011, gebruik kunnen maken van overgangsrecht. Dit overgangsrecht eindigt per 31 december 2021. Dit betekent dat als de levensloop vóór 1 januari 2022 nog niet als loon is uitgekeerd, de waarde van de levensloop wordt belast.

Dit overgangsrecht loopt tegen praktische problemen aan, waardoor het overgangsrecht als volgt wordt aangepast:

 • De instelling die de levensloop uitvoert wordt inhoudingsplichtig voor de loonheffing op het fictieve genietingsmoment (moment waarop verondersteld wordt dat de resterende levensloop wordt uitbetaald)
 • Het fictieve genietingsmoment wordt naar voren gehaald. Als vóór 1 november 2021 de levensloop niet als loon in aanmerking is genomen is het fictieve genietingsmoment 1 november 2021.
 • De instelling houdt geen rekening met heffingskortingen. Deze kunnen door de werknemer te gelde worden gemaakt bij de aangifte Inkomstenbelasting.

Eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen

Ondanks dat woningcorporaties bij het toewijzen van een woning rekening houden met de hoogte van het inkomen, zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Om die reden kunnen kwalificerende huurders vanaf 1 januari 2021 eenmalig om huurverlaging vragen bij hun woningcorporatie. U komt voor een huurverlaging in aanmerking als u een sociale woning van een woningcorporatie huurt (geen vrije sector) en voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw maandelijkse huur bedraagt meer dan:
  • € 619,01 voor een één- of tweepersoonshuishouden.
  • € 663,40 voor een huishouden van drie personen of meer.
 • Uw inkomen op jaarbasis bedraagt maximaal:
  • € 23.225 bruto per jaar voor een éénpersoonshuishouden.
  • € 31.550 gezamenlijk bruto per jaar voor een meerpersoonshuishouden.

Let op! Uw inkomen over 2019 wordt als basis genomen om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de huurverlaging.

Eerder aangekondigde maatregelen

Contante giften niet meer aftrekbaar

Vanaf 2021 is het niet meer mogelijk om giften die contant zijn betaald in aftrek te brengen. Daarnaast moet u giften kunnen bewijzen met schriftelijke stukken.

Invoering Wet bronbelasting 2021

Momenteel heft Nederland geen bronbelasting op uitgaande rente- en royaltystromen. Hierdoor kunnen Nederlandse vennootschappen worden ingezet voor doorstroomactiviteiten naar landen met een laag belastingtarief. Met het wetsvoorstel ‘Wet bronbelasting 2021’ wil het kabinet deze vorm van belastingontwijking tegengaan.

Wanneer een onderneming is gevestigd in een laagbelastend land en renten of royalty’s ontvangt van een gelieerde Nederlandse partij, dan is deze ontvangende onderneming belastingplichtig voor de Wet bronbelasting 2021. Een land is laagbelastend als de winstbelasting minder bedraagt dan 9% of als het land is opgenomen in de geldende EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden.

Het tarief voor de bronheffing is het hoogst toepasbare tarief voor de vennootschapsbelasting: 25% vanaf 2021. De vennootschap die een kwalificerend belang heeft in de laagbelaste dochtermaatschappij is inhoudingsplichtige voor de bronbelasting. Zij moet vanaf 1 januari 2021 uiterlijk op 31 januari 2022 aangifte doen en de bronbelasting afdragen over de rente en royalty’s die in 2021 zijn betaald aan deze dochtermaatschappij. De Wet bronbelasting geldt op dezelfde manier voor een buitenlandse vestiging van een onderneming, de zogenaamde vaste inrichting.

Let op! Het algemene vpb-tarief blijft in tegenstelling tot wat vorig jaar is aangekondigd 25% in plaats van 21,7%.

Excessief lenen (€ 500.000-regeling)

In juni is het Wetsvoorstel ‘Excessief Lenen’ ingediend. Hiermee worden schulden van de directeur-grootaandeelhouder (dga) van meer dan € 500.000 belast vanaf 31 december 2023.
Als een dga samen met zijn/haar partner op 31 december 2023 een schuld heeft aan een bv, waarin de DGA (indirect) tenminste 5% van de aandelen houdt, wordt het bedrag boven € 500.000 belast als fictief regulier voordeel in Box 2. Dit is dan belast tegen een tarief van 26,9%. Ook schulden van kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders worden belast als zij een schuld hebben van meer dan € 500.000. Dit geldt per familielid.

Eigen woning schulden met hypotheekrecht of eigen woning schulden aangegaan vóór 1 januari 2023 worden niet meegerekend.

Voorbeeld
Een dga heeft op 31 december een schuld van € 1.000.000 aan zijn bv. € 250.000 hiervan is een schuld voor de eigen woning, die al voor 1 januari 2023 is verstrekt. Het bedrag aan leningen dat meegerekend wordt voor het excessief lenen komt daardoor op € 750.000. De dga moet daarom over € 250.000 (€ 750.000 -/- € 500.000) 26,9% belasting betalen: € 67.250.

Als op een later moment dividend wordt uitgekeerd, wordt dit eerst verrekend met het fictief regulier voordeel. Er ontstaat dus geen dubbele belasting.

Tip: in 2020 is het tarief in Box 2 nog 26,25%. Het kan voordelig zijn om nog in 2020 de schulden te verlagen door middel van een dividenduitkering.

Tip 2: bent u veel schulden aangegaan voor onroerend goed dat u in privé houdt? Dan kan het voordelig zijn om dit nog in 2020 tegen 2% of 6% overdrachtsbelasting over te dragen naar een bv of als vermogensoverdracht naar de kinderen.

Wat miste er in de belastingplannen?

Voor een aantal onderwerpen ontbraken er ook diverse wetvoorstellen. Bijvoorbeeld voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt om de huidige wet DBA te vervangen. In het voorjaar worden nog een aantal wetsvoorstellen verwacht!

Kennisdossier op onze website

Tijdens Prinsjesdag kondigde het kabinet veel maatregelen aan. Ook gelden in 2021 andere fiscale tarieven en vrijstellingen. Omdat u waarschijnlijk niet alles wilt weten, en over sommige thema’s wat meer dan over andere, maken we veel verschillende artikelen. Zo hopen we het makkelijker te maken om snel de informatie te vinden die u zoekt. Op de overzichtspagina Prinsjesdag 2020 zijn alle publicaties verzameld. Eventuele wijzigingen in de plannen na behandeling in de Eerste en Tweede Kamer maken we ook via deze pagina bekend.

Om de artikelen leesbaar te houden, beperken we ons tot de hoofdlijnen. Wilt u diepgaandere informatie, of mist u informatie? Neem dan gerust contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of vul het contactformulier in. Wij helpen u graag.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur