Om als Nederland economisch en maatschappelijk tot de wereldwijde top te blijven behoren, richt de overheid zich op maatregelen voor alle bedrijven en de negen topsectoren. Slimme samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en overheid staat in beide gevallen centraal. Dit wordt ondersteund met de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT).

Het ministerie van Economische zaken, de negen nationale topsectoren en de regio’s (provincies) werken in de MIT-regeling samen om de nationale en regionale subsidies zoveel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden. Het totale subsidiebudget is bijna 40 miljoen euro en valt uiteen in vier verschillende ondersteuningsvormen:

 1. MIT-Innovatieadviesproject
 2. MIT-Haalbaarheidsproject
 3. MIT-Kennisvoucher
 4. R&D-samenwerkingsproject

1. Innovatie-adviesprojecten

De subsidie:

 • 50% van de subsidiabele kosten;
 • maximaal € 10.000.

Openstelling: 11 april – 7 september 2017
Beoordeling: op volgorde van binnenkomst

De belangrijke eisen voor een innovatie-adviesproject zijn:

 • Het project moet uitgevoerd worden door een kennisinstelling of onafhankelijke adviesorganisatie.
 • De aanvrager en uitvoerder dienen organisatorisch en financieel onafhankelijk van elkaar te zijn.
 • Het project wordt uitgevoerd ter voorbereiding op de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst.

2. Haalbaarheidsproject

De subsidie:

 • 40% van de subsidiabele kosten;
 • maximaal € 25.000.

Openstelling: 11 april – 7 september 2017
Beoordeling: op volgorde van binnenkomst

De belangrijke eisen voor een haalbaarheidsproject zijn:

 • Het project bestaat voor minimaal 60% uit een haalbaarheidsstudie en maximaal 40% uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.
 • Het project wordt uitgevoerd ter voorbereiding op de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst.
 • Het te ontwikkelen innovatieve product, innovatieve productieproces of innovatieve dienst waarop het project betrekking heeft, is in technische of financiële zin voldoende risicovol om het project te rechtvaardigen.
 • Het project geeft voldoende inzicht in het economisch perspectief en de uitvoerbaarheid van het te ontwikkelen innovatieve product, innovatief productieproces of innovatieve dienst.

3. Kennisvouchers

Een kennisvoucher is een ‘waardebon’

 • voor 50% van de rekening van de kennisinstelling;
 • met een maximaal € 3.750.

Openstelling: 11 april – 7 september 2017
Beoordeling: op volgorde van binnenkomst

Met deze kennisvoucher kan een mkb-ondernemer een kennisvraag voor de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten laten beantwoorden door een kennisinstelling.

4. R&D-samenwerkingsproject

Budgetverdeling: Tenderperiode op basis van kwaliteit
Subsidiebedrag: 35% subsidie met een maximum van € 350.000
Subsidiabele kosten: evenwichtig samenwerkingsverband tussen meerdere mkb-ondernemers waarbij alleen de gemaakte (externe) kosten subsidiabel zijn.
Openstelling: 3 juli t/m 7 september 2017

Subsidie wordt verstrekt aan een deelnemer in een MIT-R&D-samenwerkingsverband dat een MIT-R&D-samenwerkingsproject uitvoert. Dit is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (of een combinatie hiervan) dat voor gezamenlijke rekening en risico wordt uitgevoerd door een MIT-R&D-samenwerkingsverband.

Wij geven u graag meer informatie over de regeling MKB Innovatiestimulering regio en topsectoren (MIT) op deze pagina