De aangepaste voorwaarden voor de NOW 3 zijn bekendgemaakt. Hoe ziet de derde variant van deze steunmaatregel eruit? We zetten in dit artikel alle voorwaarden voor u als werkgever uiteen.

Omzetverlies en omvang tegemoetkoming

De NOW 3 strekt zich uit over een periode van drie keer drie maanden: in totaal de periode oktober 2020 tot en met juni 2021. U heeft in de eerste periode (oktober t/m december 2020) recht op een tegemoetkoming bij een omzetdaling van minimaal 20%. Vanaf periode twee (januari 2021) is dit bij een omzetdaling van 20%.

Het vergoedingspercentage bedraagt in de eerste periode (oktober t/m december 2020) maximaal 80%, in periode 2 is dit maximaal 85% en in periode 3 ook maximaal 85%. Dit zou eerst afgebouwd worden, maar is door de lockdown juist verruimd.

Loonsomdaling en de NOW 3

Bij gebruik van de NOW 3 is ook een beperkte loonsomdaling mogelijk zonder dat daardoor de tegemoetkoming in gevaar komt. In alle periodes (oktober t/m december, januari t/m maart en april t/m juni) mag dit maximaal 10% zijn.

Let op! Als de loonsom in de tweede periode (januari t/m maart) bijvoorbeeld is gedaald met 20%, is de loonsom dus met 10% meer gedaald dan toegestaan. In dat geval wordt de tegemoetkoming alleen over die 10% lager vastgesteld en niet over de gehele daling van 20%.

Opslag loonkosten ongewijzigd bij NOW 3

De opslag op de loonkosten blijft ongewijzigd gehandhaafd op 40%. De opslag is bedoeld als tegemoetkoming voor bijkomende loonkosten, zoals vakantiegeld.

Verbod uitkeren bonussen

In de NOW 3.0 zal voor de tranches (de 4e en 5e tranche) die vallen in 2021 ook voor 2021 een verbod gelden op het uitkeren van bonussen, dividenden en inkoop van eigen aandelen.

Maximumloon vanaf april beperkt

Het maximumloon waarop de tegemoetkoming is gebaseerd, bedraagt tweemaal het maximumdagloon van € 9.718 (vanaf 1 januari 2021). Dit blijft zo tot gedurende alle periodes.

Geen extra korting bij ontslag

In de NOW 3 geldt niet meer dat 100% respectievelijk 150% van het loon van de werknemer die wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen, voor de gehele subsidieperiode in mindering komt op de subsidie. Dit betekent dat u in de NOW 3 subsidie krijgt over de loonkosten die u tijdens de subsidieperiode heeft, zolang een werknemer in die periode daadwerkelijk in dienst is.

Ontslagboete

In de NOW 3 vervalt de korting van 5% op het gehele subsidiebedrag als u bij grotere ontslagaanvragen geen overeenstemming heeft bereikt met de belanghebbende vakbonden of, bij gebreke daaraan, een andere werknemersvertegenwoordiging.

Begeleiding naar nieuwe baan verplicht

Bij gebruik van de NOW 3 heeft u een inspanningsverplichting om ontslagen werknemers te begeleiden naar een nieuwe baan. De werkgever is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen verplicht om contact op te nemen met het UWV. Bij de vaststelling van de subsidie controleert het UWV of de werkgever dit inderdaad heeft gedaan.

Let op! Gebeurt dit niet? Dan wordt de NOW-tegemoetkoming met 5% gekort.

Bepaling omzet- en loondaling

De omzetdaling wordt bepaald door een kwart van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van drie maanden. Voor wat betreft de bepaling van de loonsom, geldt dat de voorschotten van alle drie de periodes worden gebaseerd op de loonsom van juni 2020. Als u de polisadministratie van het UWV voor de maand juni 2020 niet vult, wordt uitgegaan van de loonsom van april 2020.