De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat grotendeels in op 1 januari 2020. Een aantal onderdelen worden echter uitgesteld. In dit artikel zetten we deze onderdelen en het uitstel voor u uiteen.

Online magazine Wet arbeidsmarkt in balans

Wilt u weten wat de wijzigingen van de WAB voor u als werkgever betekenen?

Welke onderdelen van de WAB worden later ingevoerd?

De WAB bevat maatregelen voor flexibel werk, het ontslagrecht en het financieren van de WW. Zo regelt de WAB dat werknemers vanaf volgend jaar bijvoorbeeld eerder recht hebben op een transitievergoeding bij ontslag. Ook kunt u een werknemer een langere periode tijdelijk in dienst houden, namelijk drie in plaats van de huidige twee jaar. Enkele onderdelen van de WAB worden later ingevoerd. Het betreft de volgende onderdelen:

1. Compensatie transitievergoeding bij langdurig ziekte

Werkgevers kunnen niet eerder dan 1 april 2020 aanspraak maken op een compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag van een langdurig zieke werknemer. Deze regeling valt overigens niet onder de WAB, maar is voor veel ondernemers wel van invloed.

2. Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte, pensionering of overlijden van de kleine werkgever

Deze maatregel wordt waarschijnlijk per 1 januari 2021 ingevoerd. Reden hiervoor is dat het UWV de hiervoor noodzakelijke systeemaanpassingen niet tijdig kan doorvoeren.

Tip! Beide regelingen voor de compensatie van de transitievergoeding worden wel met terugwerkende kracht ingevoerd. In het geval van langdurige ziekte is dit voor transitievergoedingen die vanaf 1 juli 2015 zijn betaald. In het geval van de compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging is dit naar verwachting voor betaalde transitievergoeding vanaf 1 januari 2020.

3. Payrollpensioen

Ook het onderdeel van de wet waarin een adequaat pensioen voor payrollers geregeld wordt, treedt later in werking. De ingangsdatum voor dit onderdeel wordt nu 1 januari 2021. Reden voor dit uitstel is dat er nog geen adequate pensioenregeling is voor payrollmedewerkers die gelijk is aan de pensioenregeling van andere werknemers met een vergelijkbare functie.

4. Herzieningssituaties WW-premie

Tot slot behelst de WAB een aantal herzieningssituaties voor de WW-premie. Deze herzieningssituaties houden in dat niet de lage, maar de hoge WW-premie van toepassing is. De onderstaande twee herzieningssituaties worden uitgesteld; onduidelijk is nog wanneer de invoering daarvan dan wel gepland is.

  1. Het geval wanneer de werknemer binnen een jaar na aanvang van een dienstbetrekking een WW-uitkering ontvangt vanwege verlies aan arbeidsuren of inkomsten bij de werkgever.
  2. Het geval wanneer een werknemer een WW-uitkering ontvangt, terwijl maximaal een jaar eerder bij dezelfde werkgever een lage WW-premies is herzien, omdat dezelfde werknemer binnen een jaar na aanvang van de dienstbetrekking een WW-uitkering kreeg uit hoofde van dezelfde dienstbetrekking.

De reden voor het uitstel is dat het UWV nog niet in staat is om de beschikkingen in alle gevallen foutloos te kunnen uitvoeren.

Geschreven door:

HRM adviseur Marga de Bree

Marga de Bree RPP RADI

Arbeidsjuridisch adviseur