Vanaf 1 januari 2020 is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht. Dit betekent dat werkgevers te maken krijgen met nieuwe regels voor ontslag, flexwerk en WW-premies. Wat betekent dit voor u?

Meer werknemers in vaste dienst

Doel van de WAB is om het aantrekkelijker te maken werknemers in vaste dienst te nemen door de kloof tussen vaste contracten en flexwerk te verkleinen. Dit wil de overheid bereiken door de arbeidsvoorwaarden van flexwerkers meer in lijn te brengen met die van werknemers in vaste dienst.

Wat wijzigt er per 1 januari 2020?

Met ingang van de wet gelden er nieuwe regels voor de arbeidsmarkt. Wij zetten de wijzigingen voor u uiteen.

De ketenregeling

Heeft u werknemers in dienst voor bepaalde tijd, dan zijn de volgende wijzigingen belangrijk:

  • U mag weer 3 contracten voor bepaalde tijd binnen 3 jaar afsluiten.
  • De periode tussen tijdelijke contracten kan in bepaalde gevallen bij cao worden teruggebracht van zes naar drie maanden. Het moet gaan om terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden verricht.
  • Er komt een wettelijke uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs.
  • Payrollwerknemers vallen niet meer onder het wettelijk uitzendregime. In het artikel ‘De komst van de WAB: payrollmedewerkers beter beschermd’ hebben wij de gevolgen voor payrollwerknemers in kaart gebracht.

De werking van de nieuwe ketenregeling en hoe u nu al gebruik kunt maken van de mogelijkheden van de ketenregeling kunt u lezen in ‘De nieuwe ketenregeling voor tijdelijke contracten’.

Oproepkrachten

Oproepkrachten moeten minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen en behouden het recht op loon als de werkgever na die termijn de oproep afzegt. In een cao kan deze termijn worden bekort naar één dag. Indien deze termijn niet in acht is genomen, dan hoeft de oproepkracht geen gehoor te geven aan de oproep. Na twaalf maanden moet de werkgever de oproepkracht een aanbod voor vaste uren doen, gebaseerd op het gemiddeld gewerkte aantal uren gedurende de afgelopen twaalf maanden. Voor meer informatie over de wijzigingen van rechten en verplichtingen verwijzen wij u graag naar ons artikel ‘Per 1 januari 2020: wijzigingen bij oproepcontracten’.

Extra ontslaggrond

Er komt een extra ontslaggrond bij, de cumulatiegrond. Deze ontslaggrond is van toepassing wanneer er sprake is van een combinatie van twee of meer ontslaggronden – bijvoorbeeld disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie – die afzonderlijk onvoldoende zijn om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Wilt u meer weten over de cumulatiegrond? Lees dan het artikel ‘Nieuwe ontslaggrond door invoering WAB’.

Transitievergoeding

Als u een werknemer wilt ontslaan, bent u onder bepaalde voorwaarden een transitievergoeding verschuldigd. De volgende wijzigingen zijn van belang:

  • In plaats van na 24 maanden krijgen werknemers recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag. Dit geldt ook tijdens de proeftijd.
  • Ook bij dienstververbanden langer dan 10 jaar, blijft de vergoeding 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Dat is nu 1/2 maandsalaris.
  • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren bij een bedrijfsbeëindiging wegens pensioen of bij ziekte.
  • Als de arbeidsovereenkomst eindigt vanwege de cumulatiegrond, dan heeft de werknemer recht op maximaal 1,5 keer de transitievergoeding.

Uitgebreidere informatie en voorbeelden over de transitievergoeding vindt u in onze artikelen ‘De transitievergoeding per 1 januari 2020’ en ‘De transitievergoeding verlagen, wanneer mag dat?’

WW-premie

Voor werknemers met een vast contract zullen werkgevers een lage WW-premie gaan afdragen en voor werknemers met een tijdelijk contract een hoge WW-premie. De regering heeft tevens antimisbruikbepalingen opgenomen. Wilt u meer weten over de hoogte van de WW-premie en de antimisbruikmaatregelen, lees dan ‘Vanaf 1 januari 2020: altijd lagere WW-premie bij vaste contracten’.

Tot slot

De arbeidsmarkt is volop in beweging en de regels voor u als werkgever veranderen steeds. In het najaar van 2019 houden we op onze vestigingen kennissessie over de WAB en het pensioenakkoord. Wilt u een van deze kennissessies bij wonen, meld u dan aan!

Geschreven door:

HRM adviseur Kim van Kasteele

mr. Kim van de Kasteele

Arbeidsjuridisch Adviseur