De box 3-heffing in de inkomstenbelasting houdt de gemoederen al jaren bezig. In voorgaande jaren zijn de bezwaren tegen de box 3-heffing aangewezen voor de massaalbezwaarprocedure. Onlangs zijn ook de bezwaren tegen box 3 voor het jaar 2020 aangewezen als massaal bezwaar. De vraag is wat verstandig is? Aansluiten bij deze massale procedure, individueel procederen of niets doen? Wij zetten de mogelijkheden voor u uiteen.

Let op! Wilt u individueel procederen of aansluiten bij de massaalbezwaarprocedure? Dan moet u tijdig bezwaar maken.

Achtergrond: forfaitaire box 3-heffing was te hoog

In 2019 oordeelde de Hoge Raad dat de oude forfaitaire box 3-heffing in 2013 en 2014 op stelselniveau te hoog was. Het forfaitaire rendement bleek namelijk niet meer haalbaar zonder daar (veel) risico voor te hoeven nemen. Indien de belastingdruk in box 3 voor deze jaren hoger is dan het gemiddelde zonder (veel) risico’s haalbare rendement, worden volgens de Hoge Raad belastingplichtigen op stelselniveau geconfronteerd met een buitensporige zware last in box 3. Reparatie hiervan liet de Hoge Raad echter aan de wetgever.

Aanpassing forfaitaire rendement box 3 in 2017 voldoende?

Per 1 januari 2017 is de bepaling van het forfaitaire rendement in box 3 aangepast door het toepassen van een vermogensmix en rendementsklassen. Dit is een aanpassing in het stelsel van box 3. De Belastingdienst vindt dat de wetgever op stelselniveau aan de opdracht van de Hoge Raad heeft voldaan omdat vanaf 2017 de box 3-heffing is aangepast. Daar is niet iedereen het mee eens, zodat voor de jaren 2017 en later weer nieuwe procedures zijn opgestart. Inmiddels heeft Advocaat-generaal Wattel de Hoge Raad geadviseerd om ook over 2016 en 2017 box 3 op stelselniveau te hoog te verklaren.

Massaalbezwaarprocedures box 3-heffing 2020

Bezwaren tegen box 3 zijn eerder voor de jaren 2017-2019 en nu dus ook voor het jaar 2020 weer aangewezen als massaalbezwaarprocedure. Iedereen die tijdig bezwaar indient tegen box 3, kan aansluiten bij deze procedures. Voorwaarde is dat het bezwaar op tijd is. Verder kan dan alleen het standpunt worden ingenomen dat de heffing in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.

Wat is de kans op succes van de massaalbezwaarprocedure?

De vraag is uiteraard wat de kansen zijn in deze procedures. De kans dat de Hoge Raad voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 wel overgaat tot vermindering van de box 3-heffing wordt niet zo groot geacht. Voor de jaren 2013 en 2014 is dat niet gebeurd namelijk. Daar staat echter tegenover dat het deelnemen aan de massaalbezwaarprocedure relatief eenvoudig is. U hoeft daarvoor alleen tijdig bezwaar in te dienen en niet zelf de beroepsprocedure te doorlopen.

Let op! Wilt u dat wij bezwaar maken tegen de box 3-heffing 2020? Dat kan dat pas na ontvangst van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2020. Neem daarna zo spoedig mogelijk contact met ons op. Een bezwaar is namelijk alleen tijdig als dit binnen zes weken na dagtekening van de definitieve aanslag inkomstenbelasting is ingediend.

Alternatief: zelf procederen vanwege individuele en buitensporige last

U kunt ook het standpunt innemen dat voor u sprake is van een individuele en buitensporige last. Uit het oordeel van de Hoge Raad in 2019 kan namelijk afgeleid worden dat als in een individueel geval de box 3-heffing voor een belastingplichtige een individuele en buitensporige last vormt, de box 3-heffing wel verminderd zou kunnen worden.

Let op! Houd er rekening mee dat u hierover individueel moet procederen. U kunt dan niet mee in de massaalbezwaarprocedures.
Van een individuele en buitensporige last zal niet heel snel sprake zijn. Grofweg zou de totale aanslag (inclusief de box 3-heffing) hoger moeten zijn dan het totale inkomen, wil mogelijk sprake zijn van een individuele en buitensporige last.

Let op! Maakte u in de jaren 2017, 2018 of 2019 al bezwaar tegen box 3? Dan geldt dat niet automatisch voor 2020. U moet dus voor dit jaar opnieuw bezwaar maken.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur