Veelgestelde vragen coronavirus (FAQ)

Veel vragen over ondernemen terwijl het coronavirus heerst zijn al eerder gesteld. Antwoorden op veel voorkomende vragen zijn op deze pagina verzameld. Staat uw vraag er toch niet bij, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

NOW – coronacrisis

 • Kan ik gebruikmaken van werktijdverkorting of de NOW?

  Heeft het coronavirus ook invloed op uw bedrijf en verwacht u daardoor 20% minder omzeet? Dan kan werktijdverkorting, ofwel deeltijd-WW, een oplossing bieden. De regeling voor werktijdverkorting is vervangen door een nieuwe regeling: noodmaatregel overbrugging werkbehoud (NOW). Lees alles over de voorwaarden, het aanvragen en de gevolgen voor u als werkgever en uw werknemers in dit artikel over werktijdverkorting/NOW vanwege corona.

 • Is er al bekend tot wanneer je de NOW kan aanvragen? En met terugwerkende kracht?

  De NOW is van toepassing vanaf 1 maart en kan worden aangevraagd tot en met 31 mei 2020.

 • Is bekend hoe lang het duurt voordat de overheid de NOW aanvraag uitbetaalt?

  Door de overheid is aangegeven dat de verwachting is dat binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag het voorschot uitbetaald gaat worden.

 • Voor de NOW wordt 80% als voorschot uitbetaald. Is al bekend binnen welke termijnen de resterende 20% wordt uitbetaald?

  Het restant wordt uitbetaald bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming. De definitieve aanvraag moet binnen 24 weken na afloop van de meetperiode ingediend worden bij het UWV. Het UWV heeft vervolgens 22 weken de tijd om de definitieve aanvraag vast te stellen.

 • Stel ik vraag de NOW aan, en mijn omzetverlies blijkt achteraf mee te vallen. Dan moet ik natuurlijk terugbetalen, maar is er dan ook een boete?

  Er is geen boetebepaling in de regeling opgenomen, dus bij terugbetaling riskeert u geen boete.

 • Geldt de NOW regeling maar voor 3 maanden of loopt het daarna ook door?

  In de regeling is opgenomen dat de NOW met 3 maanden verlengd kan worden.

 • Ik heb de werktijdverkorting al ingediend en ontvangstbevestiging ontvangen. Wat gaat hier nu mee gebeuren met de NOW en wat moet ik doen?

  Wanneer een aanvraag WTV is ingediend, zal het UWV aanvullende vragen gaan stellen. Er hoeft bij het opengaan van het loket bij het UWV geen nieuwe aanvraag gedaan te worden.

 • Kunnen we onze NOW aanvraag op voorhand door Moore DRV laten toetsen, zodat we kunnen vaststellen of onze inschattingen aan de regeling voldoen?

  Jazeker, wij helpen u graag bij het bepalen van uw omzetdaling en het indienen van de aanvraag.

 • Is de NOW alleen van toepassing voor bedrijven met een liquiditeitsprobleem, of geldt deze voor alle bedrijven met een omzetdaling van tenminste 20%?

  De NOW geldt voor alle bedrijven die in de gekozen meetperiode een omzetdaling van meer dan 20% verwachten.

 • Indien ik niet in staat ben het loon (geheel) te betalen, kan ik dan toch de NOW? regeling aanvragen?

  U kunt hiervoor het beste contact opnemen met uw adviseur – accountant om te bepalen wat de beste overlevingsstrategie is voor uw bedrijf.

 • Kan ik NOW aanvragen voor werknemers met een contract voor oproepbasis?

  Ja, ook de salarissen van oproepkrachten tellen mee.

 • Is de NOW gekoppeld aan SBI codes?

  Nee, de NOW is niet gekoppeld aan SBI-codes. De NOW is gekoppeld aan minimaal 20% omzetdaling.

 • Als dga van een bv waarin ik enig werknemer ben kan ik geen aanspraak maken op NOW. In mijn bv lopen de kosten door (geen huur). Wat kan ik doen?

  De dga heeft inderdaad geen recht op de NOW. De TOZO staat wel open voor de dga. Let op: er kan maar één keer per gezin gebruik gemaakt worden van de TOZO.

 • Hoe werkt de NOW met (buitenlandse) payrolling en uitzendkrachten?

  De NOW is ook van toepassing voor payroll- uitzendbedrijven op het moment dat het payroll- uitzendbedrijf een omzetverlies heeft van meer dan 20%.

  Voor buitenlandse medewerkers geldt dat deze in Nederland SV-verzekerd moeten zijn om in aanmerking te komen voor de NOW.

 • Geldt de NOW voor zorgaanbieders? Via een kleine vraag in de FAQ van de NOW wordt even vermeld dat dat niet zo is, maar voorlopig is er nog geen alternatieve regeling vanuit ZN.

  Zorgverzekeraars Nederland komt met een eigen regeling, waar de zorgaanbieder gebruik van kan maken, mits de zorgaanbieder geen gebruik heeft gemaakt van de door de overheid aangeboden regelingen. We hebben vernomen dat de regeling van Zorgverzekeraars Nederland een uitgebreide regeling gaat worden, die wellicht ruimer is dan de overheidsregelingen.

 • Wat wordt voor de NOW verstaan onder omzet? Is dit gefactureerd of productieomzet? Of de maand waarin de werkzaamheden zijn verricht?

  Omzet volgt de definitie van het jaarrekeningen recht, dus gefactureerde omzet, nog te factureren omzet, wijzigingen in het onderhanden werk. Daarnaast moeten ook uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars meegeteld worden.

 • De NOW richt zich op de omzet op concernniveau. Betekent dit dat alle omzet dochterondernemingen en loonkosten alle ondernemingen bij elkaar geteld worden?

  Alleen de omzet 2019 en de te verwachten omzet over de meetperiode moet op concern niveau geconsolideerd worden. Vervolgens wordt per loonheffingennummer binnen het concern hetzelfde omzetverliespercentage aangegeven.

 • Wordt het niet betalen van facturen door debiteuren ook gerekend tot omzetverlies?

  Voorziening op debiteuren behoort tot de verkoopkosten en vermindert de omzet niet.

 • Telt stage vergoeding ook mee in de NOW?

  Ja, elke vergoeding die valt onder het sociaal verzekerd loon valt onder de NOW.

 • Hoe werkt het bepalen van de juiste meetperiode voor mijn bedrijf?

  U maakt, al dan niet samen met uw adviseur / accountant, een inschatting van de te verwachten omzet voor de maanden april, mei, juni, juli en maakt aan de hand daarvan een keuze welke meetperiode u op gaat geven.

 • Kan ik nu al een aanvraag indienen voor de maanden mei/juni/juli?

  Ja, dat kan. Overleg met uw adviseur – accountant of dit voor u de beste meetperiode is.

 • Is de keuze voor de drie maandelijkse periode die je nu maakt niet te wijzigen?

  Een eenmaal gemaakte keuze voor de meetperiode kan niet meer worden aangepast.

 • Kan de meetperiode ook ingaan halverwege de maand?

  Nee, de meetperiode moet ingaan per de 1e van de maand.

 • Ik heb net iemand aangenomen terwijl ik nu geen werk meer heb voor deze medewerker. Wat ik kan ik doen?

  U kunt gebruik maken van de proeftijd bepaling of in gesprek gaan met uw toekomstige medewerker dat u de arbeidsovereenkomst wil ontbinden.

 • Mogen/moeten werknemers wel blijven werken bij toepassing NOW?

  Ja, medewerkers mogen blijven werken en zijn dit zelfs verplicht.

 • Krijgen medewerkers met de NOW altijd 100% van hun netto loon uitbetaald?

  Voor werknemers waarvoor de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft, wordt het salaris 100% doorbetaald.

 • Geldt het niet mogen ontslaan van werknemers om bedrijfseconomische redenen ook voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd?

  Werknemers met een tijdelijk contract dat niet verlengd wordt, vallen niet onder ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. De ‘strafkorting’ is hierop niet van toepassing. Echter u kunt wel bij de definitieve vaststelling als het salaris over maart-april-mei lager is dan januari minder uitbetaald krijgen aan tegemoetkoming.

 • Klopt het dat er 30% opslag op de tegemoetkoming komt voor de pensioen premies?

  Ja, er is een opslag voor vakantiegeld, vakantiedagen, pensioenpremie en andere werkgeverslasten van 30%.

 • Kunnen we zelf kiezen voor welke werknemers we wel NOW aanvragen en voor welke niet?

  De NOW wordt aangevraagd aan de hand van de omzetdaling en niet per medewerker.

 • Mag ik mijn werknemers roosterdagen/vrije dagen laten opnemen wanneer ik gebruik maak van de NOW?

  Door toepassing van de NOW wijzigen de arbeidsrechtregels niet en kunt u met uw medewerkers roostervrije dagen afspreken.

 • Moeten wij zzp'ers die voor ons vaste uren per week diensten verlenen in deze periode wel of niet doorbetalen?

  Als ze niet bij u in dienst zijn, hoeft u ze niet door te betalen.

 • Zijn er regelingen om het vakantiegeld eventueel uit te stellen?

  Wettelijk zijn er geen regelingen om de betaling van het vakantiegeld uit te stellen.  Zie wat er wel mogelijk is in dit artikel.

Personeel – coronacrisis

 • Wanneer heeft een werknemer recht op loon?

  Wanneer een werknemer in quarantaine moet wegens ziekte, heeft hij recht op loon op grond van zijn arbeidsongeschiktheid. Wanneer een werknemer uit voorzorg in quarantaine moet, omdat hij mogelijk besmet zou (kunnen) zijn, gaat deze situatie niet op. Op dat moment is namelijk geen sprake van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte. Bij quarantaine zal een werknemer over het algemeen gewoon recht hebben op loonbetaling en kan de werknemer vervangende werkzaamheden thuis verrichten.

 • Mijn werknemer heeft gereisd voor werk en moet uit voorzorg in quarantaine. Wat nu?

  Heeft de werknemer gereisd voor zijn werk en moet hij daardoor uit voorzorg in quarantaine? Dan moet u het loon van deze werknemer worden doorbetaald. De werkgever kan echter wel verlangen dat de werknemer tijdens zijn quarantaine vervangende werkzaamheden verricht.

 • Mijn werknemer is op vakantie geweest en moet uit voorzorg in quarantaine. Wat nu?

  Wanneer uw werknemer heeft gereisd voor vakantie en uit voorzorg in quarantaine moet, is het afhankelijk van de omstandigheden of u het loon moet doorbetalen. Is uw werknemer ondanks het verzoek van de werkgever toch op vakantie gegaan in een met corona besmet gebied? Dan hoeft het loon wellicht niet doorbetaald te worden. Dit is afhankelijk van meerdere factoren. Neem om na te gaan wat in deze situatie geldt contact op met uw contactpersoon bij DRV.

 • Kan ik in deze coronacrisis werknemers ontslaan?

  Er zijn mogelijkheden om medewerkers te ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen, wanneer minder werk voorhanden is vanwege het coronavirus.

 • Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

  Het RIVM heeft op het moment van schrijven van dit artikel de volgende aanbevolen maatregelen doorgegeven, die moeten worden nageleefd door de werkgever om aan zijn zorgplicht te voldoen:

  • De werkgever moet zijn werknemers instrueren dat zij thuis moeten blijven bij het hebben van verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
  • Vergaderingen en bijeenkomsten van meer dan 100 personen die door of namens de werkgever zijn georganiseerd zal de werkgever moeten afgelasten.
  • Ook zakelijke bijeenkomsten met meer dan 100 personen moeten worden afgelast.
  • De medewerkers die thuis kúnnen werken, moeten vanuit huis gaan werken.
  • In geval dat thuis werken voor de werknemers niet mogelijk is, moeten de werktijden zoveel mogelijk worden verspreid.
  • Kwetsbare werknemers moeten door de werkgever naar huis worden gestuurd en moeten (eventueel) de mogelijkheid worden geboden om thuis te werken.

  Ga voor de meest actuele maatregelen naar de website van het RIVM.

  Als werkgever moet u zorgen voor een veilige werkplek en bent u verplicht voorzorgsmaatregelen te nemen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. U heeft namelijk de plicht om te zorgen dat een werknemer niet ziek of gewond raakt door of vanwege het werk. Daarom moet u de bovenstaande acties ondernemen om besmetting van de werknemers te voorkomen.

  Wanneer een werknemer toch onverhoopt besmet raakt op de werkvloer en u alles heeft gedaan om besmetting te voorkomen, dan kunt u niet aansprakelijk worden gesteld. Heeft u onvoldoende voorzorgmaatregelen genomen en daardoor niet voldaan aan deze zorgplicht, kan u aansprakelijk worden gesteld met alle daarbij behorende financiële consequenties.

 • Wat zijn de regels rondom thuiswerken?

  Wanneer een werknemer thuis kán werken, wil de regering dit zoveel mogelijk stimuleren. In dit artikel staan alle rechten en plichten met betrekking tot thuis werken.

 • Reizen naar met corona besmet gebied: mag ik een goedgekeurde vakantie in te trekken?

  Bij een zwaarwegend bedrijfsbelang, mag een werkgever een al reeds goedgekeurde vakantieaanvraag intrekken. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld naar een met corona besmet gebied wil gaan, kan hij hierdoor besmet raken en de rest van het bedrijf besmetten. Dit wordt uiteraard als een zwaarwegend bedrijfsbelang aangemerkt.

 • Kan ik gebruikmaken van werktijdverkorting of de NOW?

  Heeft het coronavirus ook invloed op uw bedrijf en heeft u daardoor tijdelijk minder werk? Dan kan werktijdverkorting, ofwel deeltijd-WW, een oplossing bieden. De regeling voor werktijdverkorting is vervangen door een nieuwe regeling: noodmaatregel overbrugging werkbehoud (NOW). Lees alles over de voorwaarden, het aanvragen en de gevolgen voor u als werkgever en uw werknemers in dit artikel over werktijdverkorting vanwege corona.

 • Hoe lang duurt calamiteitenverlof?

  Nu de scholen en opvang van kinderen gesloten zijn tot en met 6 april 2020 vanwege het coronavirus, kan bij uw medewerkers sprake zijn van een calamiteit in de thuissituatie. Een calamiteit is een noodsituatie die de werknemer niet heeft kunnen voorzien en ook niet onmiddellijk kan oplossen. Voor de tijd die benodigd is om de calamiteit op te lossen, heeft de werknemer recht op volledig doorbetaald calamiteitenverlof. Echter is dit verlof enkel bedoeld voor het vinden van een oplossing voor het acuut ontstane probleem. Denk hierbij aan het regelen van oppas voor de kinderen door middel van het inschakelen van grootouders, de buurvrouw of het maken van een opvangsysteem.

  Over het algemeen is calamiteitenverlof een paar uur tot een dag. Daarna wordt verondersteld dat het acute probleem opgelost is. Dit geldt ook wanneer de werknemer nog geen oppas of een ander oplossing heeft gevonden. Wij raden aan om in dat geval in overleg te gaan met uw werknemer. Samen kunt u zoeken naar een oplossing, zoals wellicht thuiswerken.

  Wanneer uw werknemer als enige mogelijkheid heeft om zelf thuis voor de kinderen te zorgen en daardoor niet kan werken, draait deze zelf op voor de gemiste werktijd. De werknemer zal in dat geval in overleg met u vakantiedagen of onbetaald verlof moeten opnemen. In sommige gevallen staat er in het arbeidsvoorwaardenreglement of cao ook nog een regeling opgenomen met betrekking tot het onbetaald verlof.

 • Wanneer heeft mijn werknemer recht op zorgverlof?

  Op het moment dat een kind van uw werknemer ziek is, kan hij/zij in aanmerking komen voor zorgverlof. Hiervoor moet het noodzakelijk zijn dat de werknemer zelf voor het kind (of partner) zorgt.

  Kortdurend zorgverlof kan worden aangevraagd voor maximaal 2 weken per jaar. Tijdens dit zorgverlof geldt een loondoorbetalingsverplichting van 70% van het loon en geldt een volledige opbouw van vakantiedagen. In de arbeidsovereenkomst, het arbeidsvoorwaardenreglement of cao kan hiervan zijn afgeweken in het voordeel van de werknemer.

  Wanneer de werknemer langer moet zorgen voor het kind, kan tot maximaal 6 weken per jaar langdurend zorgverlof worden aangevraagd. Tijdens langdurend zorgverlof geldt geen loondoorbetalingsverplichting, maar loopt de opbouw van vakantiedagen wel door. Ook bijlangdurend zorgverlofregeling kan hiervan afgeweken in de arbeidsovereenkomst, een arbeidsvoorwaardenreglement of cao in het voordeel van de werknemer.

  Mocht een gezinslid besmet zijn met het coronavirus zal het lastig zijn een andere oplossing te vinden voor de zorg voor het kind. In een dergelijke situatie is het juist wenselijk dat enkel uw werknemer voor het kind zorgt, omdat niemand anders voor het kind mag of kan zorgen. Daarom kan deze situatie dan ook als noodzakelijk worden aangemerkt. In dit geval kan de werknemer zorgverlof aanvragen.

 • Keert mijn verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet kan werken?

  De oorzaak van de ziekte is niet relevant. Bepalend is of de werknemer door ziekte zijn/haar bedongen arbeid niet kan verrichten. De verzekeraar houdt hierbij uiteraard wel rekening met de gekozen dekking en de geldende eigen risicotermijn.

 • Keert mijn verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet kan werken omdat hij in quarantaine is geplaatst?

  Een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van werknemers voor een werkgever. Als een werknemer om een andere reden dan ziekte niet kan werken, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling. Dit is bijvoorbeeld het geval in de situatie waarin een werknemer om preventieve redenen in quarantaine moet blijven of een bepaald gebied niet mag/kan verlaten.

 • Kan ik voor mijn door het coronavirus ziek geworden werknemer na twee jaar ziekte een beroep doen op mijn WGA-hiaat/WIA-excedentverzekering?

  Als uw werknemer door (een) beperking(en) een loonverlies van ten minste 35% heeft, is de WIA van toepassing. De oorzaak van de beperking is niet relevant voor de beoordeling van het recht op een WIA-uitkering en een eventueel aanvullende WIA hiaat- of excedentverzekering.

 • Wat vergoedt de basisverzekering van mijn zorgverzekering met betrekking tot de behandeling van het coronavirus?

  De basisverzekering vergoedt in Nederland de reguliere zorg voor de behandeling van het coronavirus, ook als u zorgkosten maakt tijdens thuisquarantaine. Ook deze kosten worden eerst verrekend met het wettelijk eigen risico.

 • Hoe zit het met zorgkosten die worden gemaakt tijdens een reis in het buitenland onder mijn zorgverzekering?

  Controleer altijd voor vertrek naar het buitenland het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor uw reisbestemming. In het buitenland kunnen de zorgkosten soms veel hoger zijn dan in Nederland. Uw basisverzekering van uw zorgverzekering vergoedt maximaal het Nederlandse tarief. Kosten boven het Nederlandse tarief zijn voor uw eigen rekening.

 • Zijn de kosten van een controle op het coronavirus in het buitenland gedekt op mijn zorgverzekering?

  Moet u zich in het buitenland op advies van een arts of de autoriteiten laten controleren? Dan krijgt u de kosten hiervan vergoed vanuit de basisverzekering, maar maximaal tot het Nederlandse tarief. Mogelijk dekt uw aanvullende verzekering ook de kosten boven het Nederlandse tarief. Vraag dit zeker na bij uw zorgverzekeraar.

 • Wilt u zich op uw eigen verzoek laten controleren op het coronavirus?

  Dan krijgt u de kosten hiervan niet vergoed vanuit de basisverzekering. Ga na bij uw zorgverzekeraar of uw aanvullende verzekering in dat geval wel (een deel van) deze kosten dekt.

 • Valt kantoor aan huis onder fysieke vestiging volgens de TOGS?

  Het privé-adres mag niet gelijk zijn aan het kantooradres om in aanmerking te komen voor de TOGS.

 • Zijn er regelingen om het vakantiegeld eventueel uit te stellen?

  Wettelijk zijn er geen regelingen om de betaling van het vakantiegeld uit te stellen. Zie wat er wel mogelijk is in dit artikel.

Werknemers & vaccinaties – coronacrisis

 • Mag ik een werknemer verplichten tot vaccinatie?

  U mag een medewerker niet verplichten zich te laten vaccineren. Dit is vastgelegd in de Nederlandse grondwet waarin het recht op onaantastbaarheid van het lichaam staat. Daarnaast is in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens vastgelegd dat ieder mens recht heeft om zelf te beschikken over zijn lichamelijke integriteit. Het blijft altijd een eigen en vrijwillige keuze van de medewerker om zich te laten vaccineren.

 • Mag ik vaccinatie bespreken met mijn werknemer?

  Natuurlijk mag u als werkgever uw werknemers vriendelijk vragen om zich te laten vaccineren. Maar een medewerker kan en mag dit te alle tijden weigeren en u kunt uw medewerker niet onder druk zetten. Sterker nog, de medewerker hoeft zelfs geen antwoord op de vraag te geven.

 • Mag ik vastleggen welke medewerkers wel of niet zijn gevaccineerd?

  U mag als werkgever niet vastleggen welke medewerker gevaccineerd is. Dit is in strijd met de AVG.

 • Zijn de regels anders wanneer vaccinatie noodzakelijk is voor het beroep?

  Er zijn branches en/of functies waarbij het van belang is dat een medewerker gevaccineerd is om bepaalde werkzaamheden te mogen uitoefenen. Denk aan een zorgverlener die met kwetsbare mensen werkt. Ook in dat geval kan een medewerker weigeren om zich te laten vaccineren. Dit geldt ook als de vaccinatie verplicht is voor de uitoefening van de functie. Er moet eerst gekeken worden of andere beschermende maatregelen mogelijk zijn. Is dit niet mogelijk? Dan moet de werkgever proberen de medewerker andere passende werkzaamheden te laten uitvoeren. Blijkt dit binnen de organisatie niet mogelijk te zijn, dan pas kan de werkgever in beginsel overgaan tot ontslag.

  Let op! Dit is in uitzonderlijke gevallen. Er is nog weinig jurisprudentie hierover. De bestaande rechtspraak is casuïstisch en veelal niet toepasbaar. Het is dus afwachten wat de rechters hierover gaan beslissen.

  Een medewerker hoeft zijn werkgever niet te laten weten of hij gevaccineerd is. Voor functies waarbij het noodzakelijk is om gevaccineerd te zijn, kan dit de werkgever in een lastig parket brengen. Wel kan een werkgever in dat geval de bedrijfsarts inschakelen om te bepalen of een medewerker geschikt is om de functie uit te oefenen. De bedrijfsarts mag niet meedelen of de medewerker gevaccineerd is.

 • Wat als mijn medewerker zich niet laat vaccineren en toch corona krijgt?

  Laat een medewerker zich niet vaccineren en krijgt deze medewerker corona? Dan bent u verplicht het salaris door te betalen zoals u bij ziekte gewend bent door te betalen. Ook indien de medewerker er bewust voor gekozen heeft zich niet te laten vaccineren. Alleen als de ziekte door opzettelijk handelen is veroorzaakt, mag de werkgever loon inhouden. Dit is in het algemeen moeilijk te bewijzen.

 • Hebben medewerkers recht op thuis werken? Of mag ik eisen dat werknemers op de werkplek werken?

  Een medewerker die bewust niet gevaccineerd is, kan bij de werkgever niet afdwingen om thuis te werken. Wettelijk is er geen recht op thuiswerken. Ondanks dat het kabinet het advies heeft gegeven om zoveel mogelijk thuis te werken, kan de medewerker hier geen rechten aan ontlenen. De medewerker kan wel een verzoek doen om thuis te mogen werken. Dit verzoek moet schriftelijk worden ingediend, waarop de werkgever schriftelijk moet reageren. Het is voor de werkgever mogelijk om het verzoek af te wijzen met onderbouwing van de reden van de afwijzing. Let op: de werkgever hoeft geen zwaarwegend bedrijfsbelang te hebben om thuiswerken te weigeren.

  Steeds meer werkgevers maken met werknemers afspraken over de terugkeer naar kantoor. Er zijn werkgevers die aan hun werknemers verzoeken alleen op kantoor te komen werken als zij gevaccineerd zijn. Is de medewerker niet gevaccineerd, is hij niet welkom op het bedrijf. Hierdoor wordt onderscheid gemaakt tussen de medewerkers, wat gezien kan worden als discriminatie. Een werkgever mag dit dan ook niet van zijn medewerkers eisen. Als een medewerker niet gevaccineerd is, mag deze medewerker in feite gewoon op kantoor komen werken.

  Er zijn steeds meer werkgeversorganisaties die lobbyen om hun personeel verplicht te laten vaccineren of dagelijks een test te laten afnemen. De regering kan hier niet mee in stemmen omdat het in strijd is met de Grondwet en het Europees Verdrag. Al eerder schreven wij een artikel over verplichte coronatest en temperaturen.

 • Mag ik medewerkers verplichten tot een coronatest?

  Het is duidelijk dat de werkgever de medewerker niet mag verplichten zich te laten vaccineren. Maar hoe zit het met de verplichting tot het afnemen van een (regelmatige) coronatest als werknemer niet gevaccineerd is of het overhandigen van een negatieve coronatest? Ook hiervoor geldt dat de werkgever dit niet mag verplichten in verband met de eerder genoemde wettelijke regels.

 • Wat kan ik doen als mijn medewerker klachten heeft maar zich niet laat testen op corona?

  Als de medewerker klachten heeft, dan mag de werkgever de bedrijfsarts inschakelen. Deze mag een coronatest (laten) afnemen. Bij een positieve test zal de bedrijfsarts de GGD informeren, die contactonderzoek uitvoert en zo contact met uw organisatie opneemt. Ook zal een advies vanuit de bedrijfsarts worden gegeven dat de medewerker niet in staat is om zijn werkzaamheden op het werk uit te voeren. Als er de mogelijkheid is om thuis te werken, dan kan de medewerker indien hij niet al te ziek is zijn werkzaamheden vanuit huis verrichten.

 • Moet ik de kosten voor coronatests voor medewerkers vergoeden?

  De kosten van een coronatest zijn in eerste instantie voor de medewerker. Verzoekt de werkgever aan de medewerker een coronatest te laten doen en wil de medewerker hieraan gehoor geven? Dan heeft de medewerker het recht om aan de werkgever te verzoeken de test te vergoeden. De kosten voor het vergoeden van de test zijn in eerste instantie belast loon. U kunt de kosten in de werkkosten regeling als eindheffingsbestanddeel aanwijzen, indien u de coronatest in uw arbobeleid hebt opgenomen.

  Laat de medewerker zich testen voor corona, dan gelden hier dezelfde regels voor als bij doktersbezoek. Heeft u over doktersbezoek iets vastgelegd in uw personeelshandboek of huishoudelijk reglement of is hierover iets opgenomen in de cao? Dan gelden deze regels ook voor het laten afnemen van een coronatest. Ligt er nog niets hierover vast, dan is het advies hierover alsnog afspraken vast te leggen in een personeelshandboek of huishoudelijk reglement. Veel organisaties hebben daarin opgenomen dat doktersbezoek zoveel mogelijk buiten werktijd plaats vindt. Is dit niet mogelijk dan zoveel mogelijk aan het begin, dan wel eind van de werktijd.

 • Mag ik een vergoeding of beloning geven aan medewerkers die gevaccineerd zijn?

  De werkgever mag geen extra vergoeding, zoals bijvoorbeeld een bonus, geven aan medewerkers die gevaccineerd zijn. Zou de werkgever een bonus willen geven, dan zal er eerst geïnventariseerd moeten worden welke medewerker gevaccineerd is. Aangezien niet vastgelegd mag worden wie gevaccineerd is, is dit onmogelijk. Daarnaast zou een medewerker die niet gevaccineerd is zich benadeeld voelen en wellicht gedwongen voelen zicht te laten vaccineren. Of de werknemer beroept zich op discriminatie.

 • Kan ik een medewerker schadeplichtig stellen als die zich niet vaccineert maar wel ziek wordt?

  De vraag is of een medewerker schadeplichtig gesteld kan worden als hij zich niet laat vaccineren en als gevolg daarvan ziek wordt of wellicht anderen besmet. Het schadeplichtig stellen van de medewerker is niet mogelijk, tenzij een medewerker met opzet corona krijgt. De medewerker heeft zijn eigen beweegredenen om zich niet te laten vaccineren. Over het algemeen is de beweegreden niet om opzettelijk ziek te worden, ook als het beleid van de werkgever alleen gevaccineerden op de werkplek toelaat.

 • Welke maatregelen moet ik nemen voor een veilige werkplek?

  Als werkgever moet u voor een veilige werkplek van de medewerker zorgen. U mag niet vragen wie er gevaccineerd is tegen COVID-19. De zorgplicht van de werkgever gaat niet zover dat u als werkgever ervoor moet zorgen dat alle medewerkers gevaccineerd zijn. U weet hierdoor niet welke medewerkers voor andere medewerkers een risico vormen. Het is dan ook van belang de maatregelen die onder andere door de overheid worden gegeven met betrekking tot COVID-19 binnen uw organisatie zoveel mogelijk te handhaven.

  Maatregelen die u als werkgever onder andere kunt nemen zijn bijvoorbeeld het plaatsen van spatschermen, het aanbrengen van looproutes, het aanpassen van roosters waardoor minder mensen op de locatie tegelijk aanwezig zijn en het verplichten van medewerkers om op de werkvloer een mondkapje te dragen etc. Ondanks dat de 1,5 meter regel niet meer van toepassing is, zorg dat toch de 1,5 meter gewaarborgd kan worden door een juiste indeling van de werkplekken in de onderneming.

 • Wat als medewerkers weigeren samen te werken met een ongevaccineerde collega?

  Medewerkers wisselen onderling misschien wel uit dat ze wel of niet gevaccineerd zijn. Hierdoor kan het zijn dat een medewerker niet met een andere medewerker wil samenwerken. Zijn er voldoende maatregelen getroffen voor een veilige werkplek, dan kan de medewerker dit niet zomaar weigeren. U zal dan met de medewerker in gesprek moeten gaan. Blijft de medewerker weigeren? Dan kunnen sancties opgelegd worden waaronder opschorten van het loon of in het uiterste geval ontslag.

  Betreft het een werkplek waar vaccinatie voor het uitoefenen van de functie verplicht is, dan ligt het anders. De niet gevaccineerde medewerker kan, als er niet voldoende beschermende maatregelen genomen kunnen worden, herplaatst worden.

 • Wat als een medewerker bij een opdrachtgever een QR code in de coronacheck-app moet laten zien, maar zich niet gevaccineerd heeft?

  Het kan voorkomen dat een medewerker naar een opdrachtgever moet waar voor toegang wordt gecontroleerd op vaccinatie of een negatieve coronatest. Kan de medewerker dit niet laten zien, dan is deze niet welkom bij de opdrachtgever. U moet in overleg met de medewerker kijken of er andere beschermende maatregelen getroffen kunnen worden zodat toegang bij de opdrachtgever mogelijk is. Is dit niet mogelijk? Dan kan de werkgever kijken of de medewerker bij een andere opdrachtgever met minder strenge eisen aan de slag kan. Blijkt dit niet te kunnen, is herplaatsing in een andere functie misschien mogelijk. Als dat niet mogelijk is kan dit in uitzonderlijke gevallen leiden tot ontslag. Let op, er is nog weinig jurisprudentie over. Het is de vraag hoe de rechters hierop gaan reageren.

Meer weten?

Stel uw vraag via het contactformulier hieronder?

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *