De werkzaamheden van vakantiewerkers zijn gebonden aan een aantal regels. Zo moet u bijvoorbeeld rekening houden met het soort werkzaamheden dat jongeren verrichten. Ook moet gekeken worden of een recht op kinderbijslag of studiefinanciering verloren kan gaan.

Jongeren mogen vanaf 13 jaar werken. Echter het soort werkzaamheden en de werktijden dat toegestaan is hangt af van de leeftijd. Ook heeft de leeftijd consequenties voor de werktijden en het inkomen.

Jongeren van zestien of zeventien jaar

Jongeren van zestien jaar of ouder mogen werken in een café of restaurant en alle soorten drank schenken aan de gasten. Ze mogen ook werkzaamheden verrichten in de (spoel)keuken. Dit geldt zowel voor leerlingen als voor reguliere medewerkers. Wel moet er altijd toezicht zijn van een volwassen deskundige bij de uitvoering van deze werkzaamheden.

Jongeren van 16 of 17 jaar kunt u inzetten:

 • op zaterdag én zondag, tenzij ze op de vrijdag ervoor of de maandag erna naar school moeten.
 • tot 23.00 uur ’s avonds.
 • tot een maximum van 9 uur per dag.
 • tot een maximum van 45 uur per week.
 • tot een gemiddelde van 40 uur per week bij een periode van vier aangesloten weken.

Let op!
* Schooltijd telt altijd mee als arbeidstijd.
* Wanneer ze een periode van 7 dagen achter elkaar werken, moeten ze een rustperiode van minstens 36 aaneengesloten uren hebben.
* Ze hebben verplicht minimaal 13 vrije zondagen per 52 weken.

Jongeren van 16 of 17 jaar mogen niet:

 • Werken op plekken met lawaai (gemiddeld lager dan 85 decibel; ook met gehoorbeschermers).
 • Werken tussen 23:00 uur en 6:00 uur. Hierop kunnen uitzonderingen worden gemaakt.

Kinderen van vijftien jaar

Kinderen van deze leeftijd mogen zelfstandig licht werk doen. Zo mag een 15-jarige de hoofdafwasser helpen met het wegzetten van de afwas of lichte werkzaamheden verrichten in de keuken, zoals poleren en met de hand afwassen. Ook mogen zij helpen bij het opzetten van het terras of bedienen bij een lunchroom of koffiezaak. Ook lichte werkzaamheden op/of bij een camping, speeltuin, pretpark of bowlingcentrum behoort tot de mogelijkheden.

Kinderen van 15 jaar mogen niet:

 • Werken in de horeca als daar alcohol wordt geschonken.
 • Werken met machines (zoals een afwasmachine).
 • Een kassa bedienen.
 • Dingen tillen van meer dan 10 kilo.
 • Dingen duwen of trekken van meer dan 20 kilo.
 • Vrachtwagens laden of lossen.

Jongeren van 15 jaar kunt u inzetten:

 • op zaterdag óf op zondag, niet allebei achter elkaar. Bij werken op zondag is uitdrukkelijke toestemming nodig van ouders of verzorgers.
 • op schooldagen tot een maximum van twee uur.
 • tot een maximum van 12 uur per schoolweek.
 • tot een maximum van 40 uur per vakantieweek.
 • na 7.00 uur ’s ochtends en vóór 19.00 uur ’s avonds (in de vakantieperiodes tot 21.00 uur).

Kinderen van dertien of veertien jaar

Kinderen van deze leeftijd mogen alleen klusjes doen of helpen bij licht werk. Hieronder valt onder andere helpen in de bediening of licht werk op of bij een camping, speeltuin, pretpark, museum of bowlingcentrum. Kinderen van 13 of 14 jaar mogen uiteraard niet het werk doen dat kinderen van 15 jaar of jongeren van 16 of 17 jaar ook niet mogen doen.

Afwassen met een geautomatiseerde afwasmachine wordt al gauw gezien als geïndustrialiseerde arbeid en dat mag niet. Bedenk dat schoonmaakmiddelen vallen onder gevaarlijke stoffen en daar mag deze leeftijdsgroep niet mee werken. Om het etiket van kinderarbeid te voorkomen, moet je aan kunnen tonen dat je de veiligheid, gezondheid en de ontwikkeling van het kind beschermt. Dat geldt zowel voor de werkzaamheden zelf als de manier hoe het werk is georganiseerd.

Jongeren van 13 of 14 jaar jaar kunt u inzetten:

 • op niet-schooldagen en vakantiedagen tot een maximum van zeven uur.
 • in een vakantieweek tot maximaal 35 uur per week.
 • in een schoolweek tot maximaal 12 uur per week.
 • tot een maximum van vijf dagen per week.

Let op:
Op schooldagen en zondagen mogen kinderen van 13 of 14 niet werken. Er zijn maximaal vier vakantieweken, waarvan maximaal drie weken aaneengesloten.

Kinderen van twaalf jaar

Kinderen van deze leeftijd mogen alleen licht werk verrichten tijdens een werkstraf of een leerproject. Hieronder valt onder andere afwassen in de keuken van een verzorgingstehuis. Dit moet altijd onder toezicht van een volwassene gebeuren. Kinderen van 12 jaar mogen uiteraard niet het werk doen dat kinderen van 13, 14 of 15, en jongeren van 16 of 17 jaar ook niet mogen doen. Ook mogen zij niet op schooldagen en zondagen werken.

Brutoloon jongere werknemers

Voor jongeren tussen de 15 en 22 jaar geldt (tenminste) het minimumjeugdloon. Let op: je bent volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag verplicht het netto wettelijk minimum loonbedrag giraal aan de medewerker te betalen. Voor kinderen jonger dan 15 jaar is geen minimumloon vastgesteld. U mag deze jongeren geven wat u wilt.

Vakantietoeslag en vakantiedagen

Naast het minimumloon hebben jongeren ook recht op een vakantietoeslag en vakantiedagen. Dit wordt vaak tegelijk met het salaris uitbetaald. Wanneer dat het geval is moet u dit wel in de arbeidsovereenkomst opnemen en worden vermeld op de loonstrook. De werkgever mag er ook voor kiezen vakantiedagen en – toeslag bij het einde van het dienstverband uit te keren. Het percentage voor de opbouw van vakantiedagen in het loon is 10,64 procent. Daarover betaal je een opslag van 8,85 procent voor de vakantietoeslag.

Boete door de arbeidsinspectie

Bij overtreding van de regels riskeer je als werkgever een boete die opgelegd wordt door de Arbeidsinspectie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, is deze boete minstens 200 euro per overtreding.

Werkende jongeren en kinderbijslag of studiefinanciering

Niet iedere jongere mag onbeperkt bij verdienen. Lees hier hoeveel jongeren mogen bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag of studiefinanciering.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst: waar moet u op letten?

 • Sluit een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd af voor de periode waarin u verwacht de werknemer in te zetten. De arbeidsovereenkomst eindigt in dat geval altijd van rechtswege op de einddatum van het contract.
 • Wilt u de werknemer in meerdere vakanties of weekenden in te zetten? Dan kunt u er voor kiezen een arbeidsovereenkomst voor een langere periode aan te gaan. Is de werknemer jonger dan 18 jaar en werkt de werknemer gemiddeld 12 uur of minder per week, dan tellen de arbeidsovereenkomsten niet mee voor de ketenregeling van drie contracten binnen twee jaar.
 • Let bij een contract van 6 maanden of langer op de aanzegtermijn!
 • Bij een contract van korter dan 6 maanden kun je geen proeftijd afspreken.

Geschreven door:

HRM adviseur Marga de Bree

Marga de Bree RPP RADI

Arbeidsjuridisch adviseur