Het ging hierbij om een zaak met de vraag of er wel of niet sprake was van een dienstbetrekking van een zorgverleenster. De belastinginspecteur vond van wel, de zorgverleenster van niet. Het gerechtshof Amsterdam gaf de zorgverleenster gelijk.

Dienstbetrekking of niet?

Het belang van het antwoord op de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking of niet, heeft allerlei gevolgen. Denk onder meer aan het wel of niet verkrijgen van kostenaftrek. Bij een dienstbetrekking is er geen aftrek van kosten, maar deze aftrek is er wel als het inkomen als resultaat uit werkzaamheid of winst uit onderneming kan worden aangemerkt. In het laatste geval bestaat in beginsel ook recht op ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Voor deze faciliteit geldt wel als aanvullende eis dat minstens 1.225 uur per jaar in het bedrijf wordt gewerkt.

Zorgverleenster in dienstbetrekking?

Onlangs kwam dus de zaak van de zorgverleenster voor de rechter te Amsterdam, waarbij zij haar inkomsten als winst uit onderneming dan wel resultaat uit overige werkzaamheden wenste aan te merken. De inspecteur was echter van mening dat er sprake was van een dienstbetrekking.

Wanneer dienstbetrekking?

Bij een dienstbetrekking zijn volgens het gerechtshof de volgende zaken essentieel:

• Er bestaat een verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten.
• Er is een verplichting tot het betalen van loon.
• Er bestaat een gezagsverhouding.

Geen verplichting tot betaling van loon

Op grond van deze eisen was de conclusie dat er geen dienstbetrekking bestond, alleen al vanwege het feit dat de zorgverleenster rechtstreeks door haar klanten werd betaald. Weliswaar verzorgde een bemiddelingsbureau de facturatie, maar dit leidde niet tot een andere conclusie.

Geen voordeel ondanks gelijk

De uitspraak stelde de zorgverleenster in het gelijk, maar bracht haar geen voordeel op. De inkomsten werden namelijk als resultaat uit overige werkzaamheden aangemerkt, dus bestond er geen recht op ondernemersfaciliteiten. De gemaakte kosten werden door haar niet aannemelijk gemaakt, zodat de uitspraak haar ook in dat opzicht niet baatte.

Geschreven door:

HRM adviseur Marga de Bree

Marga de Bree RPP RADI

Arbeidsjuridisch adviseur