De invoering van het UBO-register is vertraagd. Het UBO-register zou oorspronkelijk in januari 2020 worden ingevoerd, maar dat is niet haalbaar, zo blijkt uit stukken van de Eerste Kamer. In dit artikel vertellen we u meer over het UBO-register en de invoering daarvan.

UBO-register

Het UBO-register is bedoeld om inzicht te geven in de belanghebbenden in juridische entiteiten, zoals bv’s. Het invoeren ervan hangt samen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ook het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld, is een doel van het register.

Wat is een UBO?

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit).

Bij een bv of nv bijvoorbeeld gaat het om:

 • Personen met meer dan 25 procent van de aandelen.
 • Personen met meer dan 25 procent van de stemrechten.
 • Personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?

De UBO-registratieplicht gaat gelden voor de volgende organisaties:

 • (Niet-beursgenoteerde) bv’s en nv’s
 • Overige rechtspersonen: stichtingen, UBO-plichtige verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties
 • Personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen
 • Rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SEs)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs)
 • Europees economisch samenwerkingsverbanden
 • Kerkgenootschappen

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht niet?

De volgende groepen hebben geen registratieplicht:

 • Beursgenoteerde vennootschappen
 • Eenmanszaken
 • Publiekrechtelijke rechtspersonen
 • Verenigingen van eigenaars
 • Enkele historische rechtspersonen

Deels openbaar

Het Nederlandse UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Een deel van de gegevens in het register wordt openbaar.

Welke gegevens zijn openbaar?

Een deel van de gegevens van de UBO wordt openbaar. Het gaat dan om:

 • Voornaam en achternaam
 • Geboortemaand en -jaar
 • Nationaliteit
 • Woonstaat
 • Aard en omvang van het economische belang van de UBO.

Het openbare deel van het UBO-register is alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon. Zoeken op naam van de UBO is dus niet mogelijk. Het opvragen van de gegevens uit het register kost geld.

Welke gegevens zijn niet openbaar?

De volgende gegevens zijn niet openbaar. Het gaat dan om:

 • BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN)
 • Geboortedag
 • Geboorteland en –plaats
 • Woonadres
 • Afschrift van geldig identiteitsdocument
 • Afschrift van document(en) waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt.

Alleen bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen deze gegevens inzien.

UBO-register waarborgt privacy via AVG

Het register voldoet aan de eisen voor gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uitgangspunt is dat een deel van de gegevens voor iedereen toegankelijk is.

Invoering waarschijnlijk dit voorjaar

Over de invoering van het UBO-register vindt nu eerst een voorbereidend onderzoek plaats door de commissie Financiën van de Eerste Kamer. Deze commissie kan besluiten het wetsvoorstel in de commissie eerst uitvoeriger aan de orde te stellen, alvorens het in stemming te brengen. Het kabinet hoopt dat de invoering van het UBO-register nog dit voorjaar gaat plaatsvinden. De Tweede Kamer heeft al wel met het wetsvoorstel ingestemd.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het UBO register.

Geschreven door:

Belastingadviseur Dirk van Dorsselaer

mr. drs. Dirk van Dorsselaer

Partner en belastingadviseur