De nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten in België toegelicht

Artikel
Belgiëdesk

De nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten in België toegelicht

Artikel

Laatste update: 18 mei 2018
Gepubliceerd: 10 maart 2017
Door: Tabitha Wold - van Loon RBc, belastingadviseur
Delen via:

In België is met terugwerkende kracht tot 1 juli 2016 de bestaande aftrek voor octrooi-inkomsten afgeschaft en vervangen door de nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten.

Met het oude Belgische fiscale gunstregime voor inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten, de zogenaamde ‘aftrek voor octrooi-inkomsten’, konden ondernemingen 80% van hun bruto-inkomsten uit octrooien in mindering brengen op hun winst.

Vanaf 1 juli 2016 geldt de nieuwe regeling, ‘aftrek voor innovatie-inkomsten’. Inkomsten uit octrooien aangevraagd vanaf 1 juli 2016 en verbeterde octrooien en licenties verworven na 1 juli 2016 komen dus niet langer in aanmerking voor de voormalige octrooi-aftrek. Er is wel een overgangsregeling van vijf jaar voor “oude “gevallen.

De belangrijkste kenmerken van de nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten zijn:

1. Voor wie?

De nieuwe aftrek innovatie-inkomsten is van toepassing op Belgische vennootschappen of Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen die volle eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker of licentie- of (exclusieve) rechtenhouder zijn.

2. Welke intellectuele rechten?

De aftrek innovatie-inkomsten vindt toepassing op de volgende intellectuele rechten:

  • Octrooien of aanvullende beschermingscertificaten
  • Kwekersrechten
  • Weesgeneesmiddelen
  • Data- of marktexclusiviteiten
  • Auteursrechtelijk beschermde software: mits deze voortkomt uit een Onderzoek- & Ontwikkelingsproject of -programma zoals gedefinieerd in de regeling voor de gedeeltelijke vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek of mits een bindend advies werd ontvangen van Belspo.

De nieuwe aftrek kan worden toegepast op inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten ongeacht het land waar het product, de dienst of de werkwijze bescherming geniet.

3. Welke inkomsten?

De aftrek voor innovatie-inkomsten is van toepassing op inkomsten die voortkomen uit de kwalificerende intellectuele eigendomsrechten. Hierbij valt te denken aan:

  • licentievergoedingen
  • royalty's inbegrepen in de prijs van (beschermde) goederen of diensten
  • royalty's voor (beschermde) producten of werkwijzen inbegrepen in het 'productieproces' van de gecommercialiseerde goederen of diensten
  • inkomsten uit de verkoop van intellectuele eigendomsrechten
  • schadevergoedingen naar aanleiding van een inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht.

4. Hoe te berekenen?

De aftrek voor innovatie-inkomsten staat toe dat 85% van de netto-inkomsten uit intellectuele eigendom wordt afgetrokken van de belastbare basis van de betrokken vennootschap of vaste inrichting in de vennootschapsbelasting. De aftrek voor innovatie-inkomsten wordt berekend op het nettobedrag van de inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten.

Nexus-benadering

De berekening van de nieuwe aftrek is gekoppeld aan de zogenaamde Nexus-breuk. Hierbij wordt rekening gehouden met het aandeel van de zelf uitgevoerde onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten ten opzichte van de totale kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Het eigen aandeel wordt hierbij nog kunstmatig verhoogd om een hogere aftrek te krijgen.

5. Administratieve verplichtingen

Het bepalen van de innovatie-inkomsten, alsook van de uitgaven die daar rechtstreeks mee verbonden zijn (voor het bepalen van de Nexus-breuk) moeten per intellectueel eigendomsrecht afzonderlijk worden bepaald. Om aan deze bijzondere administratieve verplichtingen te voldoen zal een specifiek formulier moeten worden toegevoegd aan de aangifte vennootschapsbelasting, zowel door kmo’s als door grote ondernemingen.

6. Aftrek voor innovatie-inkomsten

Het niet-gebruikte saldo van de aftrek voor innovatie-inkomsten kan onbeperkt worden overgedragen naar de volgende aanslagjaren. De aftrek zal niet verloren gaan ingeval van herstructurering (fusie, splitsingen, …) van de betrokken belastingplichtige. De toepassing van de aftrek voor innovatie-inkomsten brengt de toepassing van de investeringsaftrek met betrekking tot hetzelfde intellectueel eigendomsrecht niet in het gedrang.