Uitbreiding renteaftrekbeperking interne leningen

Als een vennootschap een lening ontvangt van een verbonden lichaam (bijvoorbeeld een dochteronderneming), is de verschuldigde rente hierop onder omstandigheden niet aftrekbaar. Dergelijke schulden waarvan de rente niet aftrekbaar is heten ‘Kwalificerende schulden’. In twee gevallen zijn de renten wel aftrekbaar:

  • Als de lenende vennootschap kan aantonen dat de schuld is aangegaan onder zakelijke voorwaarden.
  • Als op de positieve renten bij het verbonden lichaam een belastingtarief geldt van minimaal 10%. Hieronder vallen ook kosten en valutaresultaten die betrekking hebben op de lening.

Om de hoogte van de uitgesloten rente vast te stellen worden momenteel alle kwalificerende schulden bij elkaar opgeteld. Betaalde renten (en valutaverliezen) leiden tot een lagere winst en ontvangen renten (en valutawinsten) leiden tot een hogere winst. Als de ontvangen renten hoger zijn dan de betaalde renten verhoogt dit de winst. Dit is bijvoorbeeld wanneer de valutawinst op lening 1 meer bedraagt dan de verschuldigde rente op lening 1 en 2 gezamenlijk. Als de aftrek van renten in dit geval wordt uitgesloten, krijgt de vennootschap in feite een vrijstelling voor het positieve saldo.

Met het huidige wetsvoorstel is het niet langer mogelijk dat toepassing van de renteaftrekbeperking op grond van de wet vennootschapsbelasting leidt tot een lagere winst. Per kwalificerende schuld moet namelijk worden beoordeeld of uitsluiting van renteaftrek leidt tot een lagere winst. Als het saldo van de kwalificerende schuld positief is, geldt voor deze schuld geen renteaftrekbeperking en wordt deze dus niet meegenomen bij de berekening van het gezamenlijke saldo van alle kwalificerende schulden. De vrijstelling voor het positieve saldo vervalt daarmee.

Verrekening voorheffingen in vennootschapsbelasting

Dividendbelasting en kansspelbelasting zijn voorheffingen op de vennootschapsbelasting. Deze kunt u in de aangifte vennootschapsbelasting verrekenen met de verschuldigde vennootschapsbelasting. Als de fiscale winst nihil of negatief is krijgt u de betaalde dividend- en/of kansspelbelasting uitbetaald.

Recente Europese jurisprudentie heeft aangetoond dat de uitbetaling van dividend- en kansspelbelasting mogelijk in strijd is met Europees recht. Buitenlandse entiteiten die niet vennootschapsbelastingplichtig zijn in Nederland, maar wel Nederlandse dividend- of kansspelbelasting verschuldigd zijn, hebben namelijk niet de mogelijkheid om deze belastingen te verrekenen of terug te vorderen.

Als gevolg hiervan heeft het kabinet zich voorgenomen om vanaf 1 januari 2022 de verrekening van dividend- en kansspelbelasting te beperken tot de verschuldigde vennootschapsbelasting. Het is dan niet langer mogelijk om deze belastingen uitbetaald te krijgen.

Om strijdigheid met het EU-recht te voorkomen, wordt binnenkort een beleidsbesluit gepubliceerd, waarin is goedgekeurd dat ook buiten Nederland gevestigde entiteiten onder voorwaarden recht hebben op teruggaaf van dividend- en kansspelbelasting. Dit beleidsbesluit zal geldig zijn tot de wet in 2022 wordt gewijzigd.

Let op: is een buitenlandse entiteit binnen bijvoorbeeld uw groep niet vpb-plichtig in Nederland, maar heeft deze entiteit wel dividend- en/of kansspelbelasting betaald in Nederland in 2020 of in voorgaande jaren? Vraag dan uw adviseur om namens u deze belastingen terug te vragen.

Aanpassing at arm’s length-beginsel ter bestrijding van informeel kapitaal-structuren

Vennootschappen die binnen hetzelfde concern met elkaar handelen, moeten dit doen onder zakelijke voorwaarden die onafhankelijke derden zouden hanteren. Hierbij kunt u denken aan een zakelijke rente op een onderlinge lening of een zakelijke (verreken)prijs voor producten die worden afgenomen. Dit heet het at arm’s length-beginsel.

Met name in internationale situaties is het at arm’s length-beginsel van belang om winstverschuivingen naar landen met lage tarieven voor de vennootschapsbelasting te voorkomen. Nederland gaat het at arm’s length-beginsel aanscherpen om zogeheten informeel-kapitaal-structuren tegen te gaan. In het voorjaar van 2021 zal het kabinet hiervoor een afzonderlijk wetsvoorstel publiceren.

Wet conditionele bronbelasting op dividenden

De Wet Bronbelasting 2021 is vanaf 1 januari 2021 van toepassing (zie ‘Overige en reeds aangekondigde maatregelen’). Als aanvulling hierop zal vanaf 1 januari 2024 de ‘Wet conditionele bronbelasting op dividenden’ van kracht worden. Naast de bestaande dividendbelasting, die definitief niet wordt afgeschaft, zal Nederland vanaf 2024 een bronheffing inhouden op dividenden die binnen concernverband worden uitgekeerd naar landen waar een laag belastingtarief geldt. Ook hiervoor zal in het voorjaar van 2021 een wetsvoorstel worden gepubliceerd.

Kennisdossier op onze website

Tijdens Prinsjesdag kondigde het kabinet veel maatregelen aan. Ook gelden in 2021 andere fiscale tarieven en vrijstellingen. Omdat u waarschijnlijk niet alles wilt weten, en over sommige thema’s wat meer dan over andere, maken we veel verschillende artikelen. Zo hopen we het makkelijker te maken om snel de informatie te vinden die u zoekt. Op de overzichtspagina Prinsjesdag 2020 zijn alle publicaties verzameld. Eventuele wijzigingen in de plannen na behandeling in de Eerste en Tweede Kamer maken we ook via deze pagina bekend.

Om de artikelen leesbaar te houden, beperken we ons tot de hoofdlijnen. Wilt u diepgaandere informatie, of mist u informatie? Neem dan gerust contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of vul het contactformulier in. Wij helpen u graag.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur