Het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het minimumloon zal niet ingaan per 1 juli 2016. De ingangsdatum is uitgesteld tot 1 januari 2017. Reden voor uitstel is de voorbereiding van een uitzondering op het inhoudingsverbod.

Inhoudingsverbod

Het inhoudingsverbod houdt in dat u geen bedragen mag inhouden op het loon van uw werknemer (tenzij het gaat om verplichte inhoudingen, zoals loonheffing en pensioenpremies) of vorderingen mag verrekenen met het loon, als u hierdoor minder dan het wettelijk minimumloon uitbetaalt. Dit inhoudingsverbod was al eerder uitgesteld tot 1 juli 2016 en zal nu pas in werking treden op 1 januari 2017.

Uitzondering voor huisvesting en zorgverzekering

Reden van uitstel van de ingangsdatum van het inhoudingsverbod is dat er nog een uitzondering komt op het verbod en wel voor huisvestingskosten en de kosten voor een zorgverzekering. Werkgevers mogen deze kosten onder voorwaarden wél inhouden op het minimumloon. Die voorwaarden zijn in voorbereiding. Te denken valt aan een maximumbedrag wat aan dergelijke kosten mag worden ingehouden, of een percentage van het wettelijk minimumloon of aan kwaliteitseisen bij huisvesting. Een en ander moet nog verder worden uitgewerkt de komende maanden. Daarom zal het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het minimumloon pas ingaan per 1 januari 2017.

Voor arbeidsbeperkte werknemers zullen meer uitzonderingen worden gemaakt op het verbod op inhoudingen. Het gaat hier om kosten voor nutsvoorzieningen en gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Waar voor de overige uitzonderingen eventueel nog maximumbedragen of –percentages (gaan) gelden, is dat voor deze inhoudingen niet het geval. Hiermee probeert minister Asscher de arbeidsbeperkte werknemers te beschermen. Doordat de werkgever de belangrijkste vaste lasten voor hen betaalt, wordt voorkomen dat zij in de schuldhulpverlening of schuldsanering terecht komen.

Bovenstaande moet nog in een besluit worden vastgelegd. Pas als deze wordt gepubliceerd zullen de details duidelijk zijn. Het uitstel van het verbod tot 1 januari 2017 is echter wel al zeker.

Bovengenoemde uitzonderingsmaatregel op het inhoudingsverbod is onderdeel van een omvangrijk pakket aan arbeidsmarktmaatregelen dat is aangekondigd op donderdag 21 april 2016.

Geschreven door:

Salarisadviseur Ko Prinsen

Ko Prinsen RPP

Salarisadviseur