Wanneer u uw kind financiele hulp verleent, kan dit voordelig zijn als het gaat om uw nalatenschapsplanning. Er zijn verschillende manieren waarop u dit kunt doen. Wij zetten een aantal mogelijkheden voor u uiteen.

Schenken is een voordelige manier om het opgebouwde vermogen over te dragen en is het overwegen waard wanneer u nadenkt over uw nalatenschap. De erfbelasting voor uw kind bedraagt namelijk tussen de 10%- 20% en voor uw kleinkind tussen de 18%-36%, afhankelijk van de omvang van uw vermogen en de vrijstellingen. Het is daarom verstandig de mogelijkheid tot schenken in acht te nemen, zodat uw erfgenamen niet een enorme som aan erfbelasting moeten afdragen na uw overlijden.

Vrij schenken

Als ouder kunt u uw kind jaarlijks vrij van recht een bedrag schenken (2014: € 5.229). Is uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud, dan kan deze vrijstelling zelfs eenmalig worden verhoogd (2014: € 25.096). Tot en met 31 december 2014 is de vrijstelling van schenkingen ten behoeve van de eigen woning tijdelijk verruimd naar een bedrag van maar liefst € 100.000. Heeft u echter als ouder al eerder een bedrag aan uw kind geschonken onder de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan wordt de eerdere schenking in mindering gebracht op dit bedrag. Het is de bedoeling dat de schenking wordt gebruikt ten behoeve van:

  • Het verkrijgen (door koop of schenking) of het onderhouden of verbeteren van zijn eigen woning.
  • Het afkopen van de erfpachtcanon bij zijn eigen woning met erfpacht.
  • Of het aflossen van zijn eigenwoningschuld of de restschuld die is ontstaan na verkoop van zijn woning. 

Let op!
Wanneer u méér dan het vrijgestelde bedrag schenkt, moet uw kind over het meerdere wel schenkbelasting betalen. In sommige gevallen kan dit toch gunstig uitpakken.

Papieren schenking

Wilt u schenken, maar kunt of wilt u nog niet het gehele bedrag in contanten geven, dan kunt u denken aan een notariële schuldigerkenning uit vrijgevigheid.  Dit houdt in dat u erkent een geldbedrag schuldig te zijn aan uw kind dat opeisbaar is na uw overlijden. U blijft dan beschikken over het (geschonken) vermogen en liquiditeiten en maakt toch handig gebruik van de vrijstellingen en tarieven in de schenkbelasting. Daarnaast bent u vrij om tussentijds op de schuld af te lossen en daarmee uw kind geld te verstrekken. U dient dan wel jaarlijks 6% rente te betalen om met deze schenking ook erfbelasting te besparen. Via rente en aflossing ontvangt uw kind dan financiële ondersteuning.

Schenken onder voorwaarden

Het kan gebeuren dat een schenking via het huwelijksgoederenregime of een samenlevingscontract bij de schoonfamilie van uw (klein)kind terechtkomt. Wilt u dit niet, dan kunt u dit voorkomen door bij de schenking een uitsluitingsclausule op te nemen. De schenking blijft dan eigendom van uw (klein)kind. Wilt u er zeker van zijn dat u niet van uw kind afhankelijk wordt wanneer uw financiële draagkracht onder druk komt te staan, dan kunt u ook schenken onder de voorwaarde dat deze door u herroepen kan worden.

Bedrijfsopvolging

Wilt u het bedrijf geheel of gedeeltelijk overdragen aan uw kind? Met de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet kunt u het ondernemingsvermogen of uw aanmerkelijkbelangaandelen fiscaal vriendelijk aan uw kinderen overdragen. De BOF voorziet in een voorwaardelijke vrijstelling van 100% van de waarde, wanneer de waarde van de onderneming niet meer dan € 1.045.611 (2014) bedraagt. Het meerdere is vrijgesteld voor 83%. Voor de dan nog verschuldigde schenkbelasting kan 10 jaar rentedragend uitstel worden verleend. De BOF geldt alleen voor actieve ondernemingen. Beleggingsactiviteiten vallen buiten de regeling

Let op!
De verkrijger moet de onderneming nog gedurende vijf jaar voortzetten of de aandelen in de bv gedurende die periode in zijn bezit houden. Na deze periode is de vrijstelling definitief.

Familielening

Voor uw kinderen wordt het steeds moeilijker om financiering bij de bank aan te vragen. U kunt natuurlijk ook zelf uw kinderen geld lenen. Bij een lage rente op het spaardeposito kan een familielening dan al gauw aantrekkelijk zijn.

Tip!
Maak goede afspraken en leg de voorwaarden, zoals rente, duur, aflossing, aanwending van de geldsom, opeisbaarheid, opzeggingsgronden en eventuele zekerheden goed vast. Dit zorgt voor financiële en juridische duidelijkheid en voorkomt onnodige fiscale narigheid.

Eigenwoninglening

Een andere mogelijkheid is om via een notariële of onderhandse akte uw kind geld te lenen voor de aanschaf, verbouwing of onderhoud van een eigen woning. Over de lening ontvangt u van uw kind rente. Voor u behoort de (zakelijke) lening tot uw box 3-vermogen, waardoor de renteontvangst bij u onbelast is. Voor uw kind is de betaalde rente fiscaal aftrekbaar als eigenwoningrente.

Lening en schenking via een kasrondje

U kunt uw kind ook extra financieel steunen door de eigenwoninglening aan te vullen met een ‘kasrondje’. In hetzelfde jaar dat het kind de rente aan u betaalt, schenkt u een bedrag binnen de jaarlijkse schenkingsvrijstelling (2014: € 5.229). Uw kind profiteert bij een eigenwoninglening van de fiscale renteaftrek en van de vrijgestelde schenking, terwijl u de rente onbelast ontvangt en (een deel van) de rente weer belastingvrij kunt teruggeven.

*Let op! *
De schenking en rentebetaling moeten los van elkaar staan en niet met elkaar worden verrekend, anders valt het fiscale voordeel weg.

Borgstelling

U kunt er ook voor kiezen om als ouder borg te staan wanneer uw kind bij een bank niet op eigen kracht een (extra) lening kan krijgen. Dit kan voor de gehele lening, maar ook voor een deel. Met een borgstelling voor een hypothecaire geldlening behoudt uw kind recht op hypotheekrenteaftrek.

Wilt u advies over uw nalatenschapsplanning? Vraag onze adviseurs naar wat er u voor mogelijk is.