Voor goede doelen is de inzet van vrijwilligers onmisbaar. Deze vrijwilligers zetten hun tijd, kennis en netwerk niet in voor een financiële vergoeding. Toch kan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) de vrijwilliger onder voorwaarden een vergoeding toekennen. Vrijwilligers kunnen ook afzien van deze vergoeding. Dat is financieel voordelig voor de ANBI, omdat deze de vergoeding niet hoeft uit te betalen en kan een fiscaal voordeel opleveren voor de vrijwilligers.

Vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor een ANBI en afzien van hun beloning, kunnen dit bedrag namelijk als gift aftrekken van hun inkomen. Daarvoor is wel vereist dat de ANBI een vrijwilligersverklaring invult. Deze is beschikbaar op de site van de Belastingdienst.

Giftenaftrek

Giften aan ANBI’s zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Voor deze aftrek geldt een drempel en een maximum. Bovendien is onder meer vereist dat de ANBI voldoet aan een aantal voorwaarden, zoals het niet aanwezig zijn van een winstoogmerk.

Vrijwilligersverklaring

In de vrijwilligersverklaring geeft de ANBI aan dat een belastingplichtige vrijwilligerswerk voor de ANBI heeft verricht en daarvoor recht heeft op een vergoeding. Ook moet de ANBI verklaren bereid te zijn de vergoeding aan de vrijwilliger te betalen en in staat te zijn alle vergoedingen aan alle vrijwilligers uit te betalen. Tenslotte moet worden aangegeven dat de vrijwilliger wil afzien van de vergoeding. Daarbij is het belangrijk dat de vrijwilliger zelf kan en mag bepalen dat hij/zij de vergoeding niet wil ontvangen en aan de ANBI schenkt.

Hoogte vergoeding

De hoogte van de vergoeding mag niet uitstijgen boven het wettelijk maximum. Dit bedraagt in 2021 € 5,00 per uur of € 2,75 als de vrijwilliger jonger is dan 22 jaar. Daarnaast geldt een maximumvergoeding van € 180 per maand en € 1.800 per jaar. De hoogte van de vergoeding over het gehele jaar moet ook in de vrijwilligersverklaring worden opgenomen.

Betaalt u als ANBI een vergoeding aan uw vrijwilligers? Dan kan het dus aantrekkelijk zijn om uw vrijwilligers actief te benaderen voor dit fiscale voordeel. Het optuigen van een vergoedingsregeling vanwege de fiscale aftrek kan ook nadelig zijn. Iedere vrijwilliger moet daadwerkelijk zelf de keuze maken om af te zien van de vergoeding. Heeft u vragen over de vrijwilligersvergoeding, neem dan contact met ons op.