De Eerste Kamer heeft op 31 maart 2015 ingestemd met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. In deze wet wijzigt de Wet financiering sociale zekerheid en wordt een quotumheffing geïntroduceerd. Het doel van de wet is om werkgevers te stimuleren meer medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Banenafspraak

In de banenafspraak ligt vast hoeveel garantiebanen er voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd moeten worden. In 2013 zijn hierover al afspraken gemaakt tussen het kabinet en de sociale partners. Doel is dat in 2026 125.000 extra banen beschikbaar komen voor mensen met een arbeidsbeperking ten opzichte van 1 januari 2013. De overheid gaat dit monitoren.

Quotum

In de aangenomen wet is vastgelegd dat de overheid een quotumheffing vanaf 2017 gaat opleggen als de banenafspraak niet is gehaald. Werkgevers met meer dan 40.575 verloonde uren per jaar krijgen een boete van € 5.000 voor elke niet gecreëerde werkplek in hun onderneming.

Participatiewet

Samen met de Participatiewet, die per 1 januari 2015 is ingegaan, vormt deze wet de uitvoering van de afspraken in het regeerakkoord van PvdA en VVD(het sociaal akkoord 2013 en in de begrotingsafspraken 2014).