In 2014 veranderen diverse regels en wetgeving op het gebied van belasting, toeslagen en premies. Zo ook op het gebied van de ziektewet. Ik praat u er graag over bij.

De overheid heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid hebben gekregen op het gebied van ziekteverzuim en het terugdringen van arbeidsongeschiktheid. Dit beleid heeft tot nu toe vooral gewerkt voor werknemers met een vast dienstverband. Dat verandert dit jaar door de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters, afgekort Wet BeZaVa. Het belangrijkste doel van deze wet is om ook medewerkers met een tijdelijk dienstverband (‘flexwerkers’ of ‘vangnetters’) die ziek zijn, en een beroep doen op ondermeer een ziektewet-uitkering, sneller weer aan het werk te helpen en om arbeidsongeschiktheid terug te dringen. Vanaf dit jaar gaat u als werkgever de gevolgen van deze wet goed merken.

Bijdrage in ziektewet-uitkering

De regering is van mening dat de afgelopen jaren de instroom van zieke flexwerkers te hoog is en neemt daarom maatregelen om deze instroom terug te dringen. De belangrijkste maatregel is dat het financiële risico bij u als werkgever wordt gelegd. Vanaf januari betalen werkgevers een nieuwe gedifferentieerde premie, te weten de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas, waarmee wordt bijgedragen aan de ziektewet-uitkering van flexwerkers diein de Ziektewet of zelfs in de WIA terechtkomen. Flexwerkers zijn:

  • werknemers die een zgn. fictieve dienstbetrekking hebben, zoals thuiswerkers, stagiaires of provisiewerkers;
  • werknemers die ziek uit dienst gaan;
  • werknemers die binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden.

Dit betekent dat u als werkgever dus ook bijdraagt aan de uitkering van vangnetters: werknemers die geen werkgever (meer) hebben zoals werknemers van wie het tijdelijk dienstverband afloopt tijdens ziekte. Werkgevers die vanaf 2012 flexwerkers in dienst hadden waaraan ziektewetuitkering is uitbetaald na het einde van hun dienstverband, worden vanaf 2014 doorbelast in de nieuwe gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

Onderlinge verschillen in werkgeverslasten

De ziektekosten werden eerder nog niet doorberekend aan werkgevers, maar waren onderdeel van de sectorpremie WW. Door deze verandering stijgen de totale werkgeverslasten, maar de hoogte van de werkgeverspremies hangt af van de grootte van het bedrijf en de sector waarin uw organisatie actief is. In de bouwsector stijgt de werkgeverspremie bijvoorbeeld met 14%, terwijl dit in de overheidssector een stijging van 1,5% is. Middelgrote bedrijven betalen voortaan een gemiddelde tussen sectorale en individuele premie, grote bedrijven betalen een volledig individuele premie en kleine bedrijven blijven een sectorpremie betalen. In januari krijgen werkgevers een eenmalige tegemoetkoming in de werkgeverslasten in de vorm van een teruggave van de basispremie over het eerste halfjaar van 2013. Voor werknemers die jaarlijks meer dan 1,5 ton verdienen, zal ook in 2014 de crisisheffing gelden, waardoor werkgevers een extra eindheffing voor hoog loon betalen.