Dag van de privacy

Artikel
Dag van de privacy

Dag van de privacy

Artikel

Expertise: Cyber security en privacy
Onderwerp: AVG
Laatste update: 28 januari 2018
Gepubliceerd: 28 januari 2018

Vandaag vieren we de bescherming van ons privéleven met de ‘Europese dag van de Privacy’. Al in 1981 werd op deze dag het Europese Dataprotectieverdrag getekend, de basis voor onze ‘Privacywet’.

Het Dataprotectieverdrag dat op 28 januari 1982 is getekend, staat bekend als het ‘Verdrag van Straatsburg’. Het verdrag vormt de basis voor de huidige Europese privacybescherming. Het geeft namelijk een uitwerking aan artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM 1950): het recht op respect voor het privéleven, een grondrecht.

Privacywet

Het is belangrijk om te beseffen dat privacy voor iedereen een relevant begrip is. Privacy is een grondrecht dat we moeten vertalen naar al onze handelingen, zowel als persoon maar zeker ook als ondernemer. Dit is dan ook de gedachte achter de ‘Privacywet’. Die wet eerbiedigt onze persoonlijke levenssfeer, offline en online, en wil voorkomen dat we ons bespioneerd voelen.

Zeven grondwettelijke principes

De ‘Privacywet’ heet officieel Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en treedt op 25 mei 2018 in werking. De wet is gebaseerd op zeven grondwettelijke principes. In het kort komt het erop neer dat een organisatie niet meer persoonsgegevens mag verzamelen dan noodzakelijk is (data minimalisatie), dat ze daar een duidelijk doel voor moet hebben (doelbinding), dat ze verantwoording moet afleggen over de wijze waarop zij met uw gegevens omgaat (verantwoording), dat de betrokkenen het recht hebben te weten wat er met hun gegevens gebeurt (transparantie) en dat zij zelf mogen beslissen wat de organisatie met hun gegevens doet (rechten betrokkenen), dat de gegevens juist moeten zijn (datakwaliteit) en veilig bewaard worden (beveiliging).

Ondernemer?

Bent u ondernemer, dan is het uitgerekend vandaag de dag om extra stil te staan bij deze ‘Europese dag van de Privacy’. Want, kunt u garanderen dat de manier waarop uw organisatie met data omgaat in lijn is met de zeven grondwettelijke principes? Twijfelt u, of weet u dat u nog wel wat hulp kunt gebruiken om op tijd klaar te zijn voor de nieuwe wet? Ik help u graag! Bel mij gerust voor een vrijblijvend gesprek via 06-21599008 of stuur een mail naar m.platvoet@drv.nl.