Al gecompenseerd voor afgesloten rentederivaat? DRV helpt hierbij!

Artikel
Adviseur Corporate Finance

Al gecompenseerd voor afgesloten rentederivaat? DRV helpt hierbij!

Artikel

Expertise: Corporate Finance
Laatste update: 31 oktober 2018
Gepubliceerd: 31 oktober 2018
Door: Gert Beunder, Adviseur Corporate Finance
Delen via:

De compensatie van rentederivaten is een van de grootste hoofdpijndossiers binnen het Nederlandse bankenlandschap. Met grote regelmaat verschijnen er artikelen in het Financieel Dagblad over deze kwestie, zoals: “Rabobank en ABN Amro weer vertraagd met compensatie gedupeerde mkb’ers” (17 juli 2018), en “Rekening mkb-derivatendrama loopt op tot €2 mrd” (27 augustus 2018). Het lijkt zo onderhand een eindeloos refrein op een drama waarvan het einde nog niet in zicht is. In dit artikel vertellen we waar u op moet letten als u in aanmerking komt voor compensatie.

In totaal vallen er circa 20.000 mkb ondernemers onder het afgesproken herstelplan van de banken; oftewel het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB. In juli dit jaar bleek minder dan de helft van deze groep een compensatievoorstel te hebben ontvangen, terwijl de afronding voor het einde van dit jaar gepland is. Het ziet er dan ook naar uit dat een verdere vertraging richting 2019 realistisch is.

Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB

Het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB voorziet in een vergoeding van rentederivaten die liepen in de periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014. Mkb bedrijven die worden aangemerkt als niet-professionele belegger en eveneens ook niet-deskundig bleken te zijn ten tijde van het afsluiten van het rentederivaat, komen in aanmerking voor een compensatie binnen het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB.

Wanneer komt u in aanmerking voor compensatie?

De beoordeling van deze compensatie vindt plaats op basis van kwantitatieve gegevens, echter in de praktijk blijken deze met enige regelmaat niet de gewenste houvast te geven. Recente jurisprudentie laat zien dat de rechtbank de zorgplicht die een bank heeft richting haar cliënten zwaar laat meewegen in haar oordeel. Dit betekent dat ook cliënten die slechts voor een gedeelte van de afgesloten rentederivaten in aanmerking komen voor het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB of juist helemaal hiervan worden uitgesloten, tóch een grote kans maken op een volledige compensatie.

Het starten van een gerechtelijke procedure loont in dat geval. DRV Corporate Finance begeleidt diverse ondernemers in deze procedures in nauwe samenwerking met een gespecialiseerd team van advocaten. Hierbij ondersteunen wij bij het uitvoeren van de berekeningen en opstellen van de benodigde schade rapportages.

Geen brief ontvangen? Meld dit bij uw bank.

Alle ondernemers die volgens de bank vallen onder het Uniform Herstelkader Rentederviaten MKB hebben inmiddels een brief ontvangen dat men in aanmerking komt voor een compensatie. Mocht u deze brief tot nu toe nog niet ontvangen hebben, en liep er een rentederivaat in de periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 (afgesloten na 1 januari 2005), dan kunt u dit alsnog melden bij de desbetreffende bank.

De uiterste aanmelddatum hiervan lag aanvankelijk op uiterlijk 30 september 2017, echter heeft de AFM als toezichthouder, de banken verzocht hier ruimhartig mee om te gaan. Past uw situatie niet binnen de gestelde kaders dan is het wellicht zinvol om een gerechtelijke procedure te overwegen.

Is uw compensatie volledig en juist?

Wanneer u recht heeft op compensatie is er in sommige gevallen eerst een voorschotbrief ontvangen in afwachting van het definitieve compensatievoorstel. Heeft u inmiddels een definitief compensatievoorstel van uw bank ontvangen dan geldt vanwege de complexiteit van de berekening een bedenktermijn van 12 weken om te bepalen of u akkoord gaat. Ook hier wordt trouwens ruimhartig mee omgegaan door de banken.

Met grote regelmaat constateren wij dat veel van de berekeningen zijn uitgevoerd zonder dat recht is gedaan aan alle dossierstukken. Hierdoor is de berekening onvolledig en loopt u mogelijk compensatie mis. Voorbeelden hiervan zijn het vergeten van rentederivaat contracten, doorgevoerde renteopslagen of vervroegde aflossingen. Doordat veel van de rentederivaten werden aangeboden en afgenomen in de periode 2005 t/m 2008 is in diverse gevallen het dossier van de bank niet meer volledig. Het controleren van de compensatie op juistheid en volledigheid loont in veel gevallen de moeite.

Hoe wordt de compensatie berekend?

Om te komen tot de compensatie voorziet het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB in vijf stappen die doorlopen moeten worden. Deze bestaan uit:

1. Noodzakelijk substituut: indien een complex derivaat is afgesloten dient de bank het verschil tussen de betalingen uit hoofde van een complex en niet-complex derivaat te vergoeden. Een niet-complex derivaat betreft een renteswap, rentecap of rentecollar. Alle overige derivaten zijn complexe producten.

2. Technisch herstel: in deze stap worden technische onvolkomenheden hersteld. Denk hierbij aan een mismatch in rente, looptijd of hoofdsom tussen de lening en het afgesloten derivaat en vervroegde aflossing of het vragen van aanvullende zekerheden door de bank als gevolg van de negatieve marktwaarde van het rentederivaat.

3. Coulancevergoeding: deze vergoeding is gebaseerd op de hoofdsom van het rentederivaat, netto kasstromen die de bank uit hoofde van het rentederivaat heeft ontvangen en een percentage van de marktwaarde van het rentederivaat op het moment van toekennen van de compensatie. De coulance vergoeding bedraagt maximaal € 100.000 per klant.

4. Vergoeding renteopslag: dit betreft een vergoeding voor doorgevoerde renteopslagen gedurende de looptijd van het rentederivaat of voor een ingebouwd minimum in de variabele rente van een lening.

5. Overige aspecten: indien een rentederivaat gedurende de looptijd is geherstructureerd dan dient ook de herstructurering gecompenseerd te worden. Tevens geldt over alle stappen een vermeerdering met de wettelijke rente vanaf het moment waarop de compensatie vanuit het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB ontstaat. Voor de coulancevergoeding (stap 3) geldt de vermeerdering met de wettelijke rente vanaf 1 januari 2017.

Eerdere compensatie, kwijtschelding of een opeisbare vordering vanwege betalingsachterstand wordt in mindering gebracht op de compensatie. Kosten voor bijstand in de periode voor 1 maart 2016 komen tot een maximum van € 10.000 (ex. BTW) ook in aanmerking voor een volledige compensatie.

Is uw compensatie volledig en juist?

Heeft u inmiddels een brief ontvangen met hierin een compensatievoorstel dan is het aan u om al dan niet akkoord te gaan Het is daarbij verstandig om aan de hand van dit artikel goed na te gaan of de juiste rentederivaten en leningen zijn meegenomen bij het berekenen van de compensatie. Desgewenst kunnen wij een check voor u uitvoeren.

Mocht de aangeleverde informatie bij het compensatievoorstel ontoereikend zijn dan heeft u altijd recht op inzage in uw eigen dossier. Dit kunt u opvragen bij uw bank.

Heeft u een compensatievoorstel ontvangen en heeft u hier vragen over of wilt u een check laten uitvoeren? Neem dan gerust contact op met het Corporate Finance team (Gert Beunder, tel: 06 111 06 567 of e-mail: g.beunder@drvcf.nl of uw DRV relatiebeheerder.