Het kan zijn dat er voor werknemers in hun eigen functie als gevolg van de coronacrisis minder werk is. Hoe kunt u daarmee omgaan? Mag u uw werknemers vragen tijdelijk ander werk te doen als u een tegemoetkoming ontvangt in het kader van de NOW-regeling? En moet u daarvoor de arbeidsovereenkomst aanpassen?

Instructierecht

U mag uw werknemers vragen tijdelijk ander werk te doen. Als werkgever hebt u immers een instructierecht. Dat betekent dat u uw werknemers aanwijzingen en instructies kunt geven over uit te voeren werkzaamheden. U kunt in verband met de coronacrisis uw werknemers dan ook vragen om tijdelijk andere werkzaamheden uit te voeren.

Dit kan aan de orde zijn als bijvoorbeeld andere collega’s zijn uitgevallen in verband met ziekte. Uiteraard moet het hierbij gaan om werkzaamheden die in redelijkheid van de werknemer kunnen worden gevraagd. Zo nodig moet u uw werknemers expliciet instrueren over de nieuw uit te voeren werkzaamheden.

Veilige werkomgeving

Van belang blijft dat u in het kader van de Arbowetgeving zorgt voor een veilige en gezonde werkplek. Concreet betekent dit dat u werknemers moet voorzien van de nodige beschermingsmiddelen, denk aan een plastic glaswand bij klantcontact, en dat u hen instructie geeft over hoe ze deze beschermingsmiddelen moeten gebruiken. Ook moet u werknemers wijzen op de eventuele risico’s die het werk met zich meebrengt.

Tip! De periode dat er minder werk beschikbaar is, kunt u ook gebruiken om uw werknemers scholing aan te bieden, zodat zij weer helemaal up-to-date zijn op het moment dat de coronacrisis voorbij is. Ook zijn er wellicht werkzaamheden die zijn blijven liggen en die nu kunnen worden opgepakt. Denk aan het herinrichten van de website en administratieve werkzaamheden.

Wijziging arbeidsovereenkomst nodig?

Zijn de opgedragen werkzaamheden geheel afwijkend van de overeengekomen werkzaamheden, dan kan sprake zijn van een wijziging van de arbeidsovereenkomst. Van belang is dan of u een eenzijdig wijzigingsbeding bent overeengekomen.

U mag zich echter alleen beroepen op een dergelijk eenzijdig wijzigingsbeding als u een zwaarwegend belang heeft. Meestal zijn dat bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische omstandigheden. Het belang van de werknemer dat mogelijk door de wijziging wordt geschaad, moet daarvoor naar redelijkheid en billijkheid wijken.

Belangenafweging groep

Er moet dus een belangenafweging plaatsvinden tussen aan de ene kant het belang van de werkgever en aan de andere kant het belang van de werknemer. Bij een eenzijdig wijzigingsbeding gaat het vaak om collectieve wijzigingen voor een groep of voor alle werknemers. Denk bijvoorbeeld aan het afschaffen van collectief vervoer voor ambulante werknemers.

Passend werk bij één werknemer

Gaat het om ander passend werk voor slechts één werknemer, dan komt het beginsel van goed werkgever- en goed werknemerschap om de hoek kijken. Dit betekent dat gekeken moet worden naar de redelijkheid en billijkheid, waarbij geldt dat beide partijen hierin een verantwoordelijkheid hebben.

Stel dat het gaat om een klein bedrijf met weinig reserves dat in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Dan mag van de werknemer een wat flexibelere opstelling worden verwacht, zeker als het gaat om tijdelijke wijzigingen.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur