Eerder stelde het Hof van Justitie EU dat een commissaris die niet zelfstandig economische activiteiten verrichte, geen ondernemers voor de btw is. Als reactie op de uitspraak van de Hoge Raad heeft de Staatssecretaris van Financiën op 6 mei een beleidsbesluit uitgebracht. Bent u een commissaris of vervult u een soortgelijke functie? Lees dan hier wat dit beleid voor uw btw-positie betekent.

Btw-plicht voor commissarissen zonder aanvullende economische activiteit?

In het besluit worden meerdere commissariaats- en vergelijkbare functies genoemd, waarbij deze allen in de basis niet tot btw-ondernemerschap leiden. Dit geldt voor commissariaatsfuncties, toetsingscommissies, bezwaar- en geschillencommissies, en andere toezichthoudende organen. Indien één persoon meerdere functies uitoefent, moet per activiteit afzonderlijk beoordeeld worden of al dan geen sprake is van voldoende zelfstandigheid (en dus van btw-ondernemerschap). Naar onze mening zal dit enkel in uitzonderlijke gevallen aan de orde zijn, bijvoorbeeld als besluiten worden genomen op persoonlijke titel.

Commissarissen met aanvullende economische activiteit niet btw-plichtig?

Het komt in de praktijk ook geregeld voor dat commissarissen uit hoofde van andere activiteiten als btw-ondernemer kwalificeren. Ten aanzien van deze ondernemers stelt de Staatssecretaris zich op het standpunt dat de commissariaatsactiviteiten niet in het ondernemerschap worden ‘meegetrokken’. Ook deze ondernemers zijn dus niet btw-plichtig voor hun commissariaats- en vergelijkbare activiteiten.

De meeste commissarissen en toezichthouders mogen op basis van deze regeling vanaf 7 mei niet meer met btw factureren. Gebeurt dit ten onrechte wel, dan bestaat geen recht op aftrek. Wees dus alert bij de beoordeling van facturen.

Let op! Het beleid van de Staatssecretaris is niet juridisch bindend en wij constateren mogelijkheden tot toepassing van Europese jurisprudentie voor commissarissen met een onderneming. Dit kan leiden tot ondernemerschap en aftrek van betaalde btw. Neem voor btw-advies hierover contact op met één van onze adviseurs om uw persoonlijke situatie te beoordelen.

Geen invloed met terugwerkende kracht

Ten slotte heeft de Staatssecretaris een goedkeuring verleend voor de periode van 13 juni 2019 tot en met 7 mei 2021. Hierdoor hoeft niet te worden teruggekomen op de eerder afgedragen en afgetrokken btw. Dit is natuurlijk wel mogelijk, indien dat voordelig uitpakt voor uw btw-positie of die van uw afnemer. Dit is met name het geval, indien de afnemer geen (volledig) recht op btw-aftrek heeft.

Het beleidsbesluit heeft meer duidelijkheid geschapen en bevat naar onze mening fiscale mogelijkheden voor de commissaris. Dit besluit kan ook andere btw gevolgen hebben voor de commissaris. Uiteraard kunnen de btw-specialisten van DRV u helpen bij het in kaart brengen van de fiscale gevolgen van dit besluit. Neem gerust contact op met één van de btw-specialisten of uw gebruikelijke contactpersoon binnen DRV.