Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de in 2017 ingegane regeling van het belasten van vermogen in box 3 in strijd is met het Europese Recht. De Hoge Raad introduceert daarbij een belastingheffing over het werkelijke rendement. Staatssecretaris Van Rij informeerde op 15 april 2022 de Tweede Kamer over de wijze waarop rechtsherstel wordt geboden. Daarnaast is het kabinet van plan om vanaf 2025 belasting te gaan heffen over het werkelijk rendement in box 3.

Let op: inmiddels heeft de Tweede Kamer besloten de besluitvorming rondom het rechtsherstel en nieuwe belastingstelsel vanaf 2025 uit te stellen. Bekijk hier wanneer deze beslissingen verwacht worden.

Een brief met de contouren van het nieuwe box 3-stelsel is vrijdag door staatssecretaris Van Rij naar het parlement gestuurd. Met een zogenaamde vermogensaanwasbelasting zal vanaf 2025 jaarlijks belasting worden geheven over de werkelijke opbrengst van het vermogen. Wat zijn de gevolgen voor u? In dit artikel vertellen we u hier meer over.

Twee opties voor rechtsherstel box 3

Staatssecretaris Van Rij legt de Tweede Kamer een tweetal opties voor om rechtsherstel te bieden voor de jaren 2017 tot en met 2022 waarbij de nieuwe berekening het werkelijk rendement zo veel mogelijk benaderd.

Rechtsherstel optie 1: De spaarvariant

Bij de spaarvariant vindt belastingheffing als volgt plaats:

Spaargeld Op basis van actuele rente (0,25% in 2017 aflopend naar 0%)
Beleggingen (aandelen, vastgoed) Op basis van meerjarig gemiddeld rendement
Schulden Op basis van de hypotheekrente (3% in 2017 aflopend naar 2,5%)

 

Gevolg hiervan zou zijn dat belastingplichtigen die hun vermogen voornamelijk in spaargeld aanhouden, geld terugkrijgen over de afgelopen jaren. Belastingplichtigen die juist in de overige categorieën hebben belegd, hadden in die optiek eigenlijk meer belasting moeten betalen en krijgen dus geen geld terug.

Rechtsherstel optie 2: Forfaitair rendement

In de tweede variant wordt het werkelijke rendement in elke vermogenscategorie in de aangifte zo goed mogelijk benaderd door de forfaits aan te passen aan de gemiddelde rendementen in een jaar. Er is dus geen sprake van een meerjarig gemiddelde. Daarbij wordt uitgegaan van de werkelijke vermogensmix verdeeld over 9 verschillende vermogenscategorieën.

Tijdelijke vormgeving van box 3 in 2023 en 2024

De gekozen optie zal ook de basis vormen voor de tijdelijke vormgeving van box 3 in 2023 en 2024. De invoering van een tijdelijke vermogensbelasting bleek niet haalbaar.

Politieke besluitvorming box 3

Op 20 april worden deze voorstellen besproken in de Tweede Kamer. Daarbij moeten nog een aantal politieke keuzes worden gemaakt. Afhankelijk van de keuze voor de doelgroep (alleen bezwaarmakers of iedereen) en de variant kost het herstel tussen de € 2,4 miljard en € 11,7 miljard. Uitgaande van deze planning kan de Belastingdienst rond 1 juli beginnen met het herstel.

Box 3 vanaf 2025: heffing over werkelijk rendement

Het kabinet stelt voor om het nieuwe box 3-stelsel vorm te gegeven als een vermogensaanwasbelasting en per 2025 in te laten gaan. Naast de inkomsten wordt in een dergelijk systeem ook de waardeontwikkeling belast. Daarbij komt er waarschijnlijk een mogelijkheid om verliezen te verrekenen.

We houden u de komende dagen op de hoogte van de keuzes die door de overheid gemaakt worden, om rechtsherstel te bieden op grond van het kerstarrest.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur