Driekwart van de besturen in het primaire onderwijs verwacht de komende jaren een negatief resultaat. Moore DRV heeft dit meegenomen in de benchmark primair onderwijs voor cliënten.

In 2013 introduceerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de verplichte continuïteitsparagraaf in de jaarrekening van onderwijsinstellingen. In die paragraaf geven de besturen onder meer aan welk resultaat zij verwachten in de periode 2014-2016. Opvallend is dat maar liefst 77% van de besturen een negatief resultaat verwacht in de komende één, twee of zelfs drie jaren op rij. Dat percentage blijkt uit de benchmark die Moore DRV opstelde op basis van de jaarrekeningen van haar cliënten in de sector primair onderwijs.

Herfstakkoord

Uit de benchmark blijkt ook de invloed van het Herfstakkoord, die bij de primaire onderwijsinstellingen zorgde voor een incidentele meevaller. Door dat akkoord kwam de salarislast uit op 78%, in plaats van de gebruikelijke 80-85%, van de totale baten. Het Herfstakkoord heeft uiteraard een grote invloed op het resultaat 2013: zonder het herfstakkoord zou niet 97%, maar slechts 71% een positief resultaat hebben behaald.

Benchmark nuttig inzicht

Colleges van Bestuur en Raden van Toezicht gebruiken een benchmark om de financiële prestaties van hun instelling te toetsen en afwijkingen in financiële prestaties ten opzichte van andere instellingen te verklaren. Die informatie draagt bij aan het beter in control komen van de instelling op basis van relevante kengetallen. Ook levert die informatie een bijdrage aan het betrouwbaarder opstellen van begrotingen en prognoses.

Moore DRV stelt jaarlijks een benchmark op gebaseerd op de gegevens van de circa 50 onderwijscliënten in vooral de primaire onderwijssector. Bij veel besturen is het één van de onderwerpen tijdens de gesprekken met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Bent u geïnteresseerd in een benchmark, neemt u dan contact op met drs. Jacco Driessen RA op telefoonnummer 06-11629097 (ook buiten kantooruren).