De Belgische regering kondigde onlangs een nieuw fiscaal regime voor buitenlandse werknemers aan dat van toepassing zal zijn vanaf 1 januari 2022. De ontwerptekst is reeds goedgekeurd maar er moet eind december nog officieel over worden gestemd. In dit artikel vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in deze regeling voor buitenlandse werknemers, op basis van de ontwerptekst. 

Dit artikel is geschreven op basis van informatie van onze Belgische collega’s uit ons internationale netwerk: Moore Belgium. Met hen werken we geregeld samen voor vraagstukken over het ondernemen in of vanuit België. Lees hier meer over onze dienstverlening rondom het zakendoen in België.

Oude fiscale regeling expats onder druk

Op 8 augustus 1983 werd er een administratieve circulaire uitgevaardigd om België aantrekkelijker te maken voor buitenlandse investeerders en gekwalificeerd personeel. Dit  zorgde voor fiscaal voordeel voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in België werkten. Deze ongewijzigde fiscale regeling stond echter onder druk door onder andere het gebrek aan een wettelijke basis en de complexiteit ervan. De bedoeling is om het regime te vervangen door een regime dat beter past bij de juridische en fiscale regelgeving van vandaag.

Belangrijkste wijzigingen

Voorwaarden nieuw expatregime België

Voor het nieuwe expatregime gelden diverse voorwaarden. Ingekomen onderzoekers ( alleen werknemers) of ingekomen belastingplichtigen (werknemers of managers/bestuurders) moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Werknemers moeten rechtstreeks worden aangeworven vanuit het buitenland, of gedetacheerd  dan wel overgeplaatst worden vanuit een buitenlandse vennootschap binnen een internationale groep. [Onderzoekers kunnen rechtstreeks worden aangeworven vanuit het buitenland zonder het vereiste dat de werkgever een internationale groep (al dan niet non-profit) moet zijn.]
 • In  de 60 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling in België moet er voldaan zijn aan al deze voorwaarden:
  • minstens 150 kilometer buiten de Belgische grens wonend;
  • geen Belgisch rijksinwoner zijn (dit was al een voorwaarde);
  • niet reeds onderworpen zijn aan Belgische personenbelasting.

Werknemers moeten een bruto jaarloon van meer dan € 75.000 hebben om in aanmerking te komen voor de nieuwe regeling. Dit bedrag wordt naar rato berekend wanneer er geen volledig jaar in België wordt gewerkt. Voor de huidige regeling geldt geen minimumsalaris, maar hanteert de fiscus in de praktijk een minimum brutosalaris van € 43.000 op jaarbasis. Voor onderzoekers geldt geen minimumsalaris, maar wel de verplichting om een kwalificerend masterdiploma te hebben of 10 jaar relevante beroepservaring te kunnen aantonen. Ook komen nu personen met de Belgische nationaliteit in aanmerking (die geen Belgisch fiscaal inwoner zijn) voor de expatregeling. Dit was voorheen niet mogelijk.

Voordelen expatregime België

 • De werkgever/vennootschap mag tot maximaal 30% van het jaarlijks belastbaar bruto-inkomen uitbetalen als belastingvrije onkostenvergoeding voor de terugkerende uitgaven (een betaling die bovenop het brutosalaris komt). Die 30% wordt beperkt tot een maximum van € 90.000. Dat betekent dat boven een salaris van € 300.000 (30% van 300.000 = 90.000) geen belastingvoordelen van toepassing zijn. Onder de oude regeling kan een belastingvrij bedrag van maximaal € 11.250 of € 29.750 worden uitgekeerd. Daarbovenop wordt momenteel een vrijstelling verleend voor alle buitenlandse werkdagen.
 • Onder bepaalde voorwaarden kunnen de verhuiskosten naar België, de inrichting van de woning en de schoolkosten van de kinderen nog steeds belastingvrij worden vergoed door de werkgever, bovenop de 30% regeling.
 • Ook de sociale zekerheidspositie ligt naar verwachting in lijn met deze belastingvrijstelling.
 • De voordelen gelden voor een periode van maximaal 5 jaar, met een potentiële verlenging van 3 jaar. Onder de oude regeling was er geen maximumperiode.
 • Wanneer de werknemer wisselt van werkgever mag de expatregeling mogelijk doorlopen.

Belgisch inwonerschap onder nieuw expatregime

Onder het nieuwe expatregime wordt de inkomende werknemer beschouwd als een Belgisch inwoner. In de oude expatregeling werd hij/zij beschouwd als een niet-inwoner, resulterend in andere verplichtingen en formaliteiten. In elk geval kan de werknemer nog steeds kwalificeren als een niet-inwoner, indien hij fiscaal inwoner blijft in zijn land van herkomst. Als voorwaarde geldt wel dat hij/zij een certificaat van inwonerschap kan voorleggen.

De bedoeling hiervan is om “fiscaal staatlozen” te vermijden, aangezien de meeste expats ook geen fiscaal inwoner meer zijn in hun land van herkomst wanneer ze naar België komen met hun gezin. Als Belgisch fiscaal inwoner kunnen ze een beroep doen op de dubbelbelastingverdragen die België heeft gesloten, om zo te voorkomen dat ze mogelijk dubbel belasting betalen.

Procedure

 • De aanvraagprocedure voor het nieuw regime wordt verkort van 6 maanden na de maand ná de indiensttreding naar 3 maanden vanaf de indiensttreding.
 • Werkgevers zijn verplicht om jaarlijks, uiterlijk op 31 januari van het volgende jaar, een lijst aan te leveren van werknemers die vallen onder het nieuwe regime.

Overgangsmaatregelen

De overgangsmaatregelen zijn complex en er zijn opt-in/opt-out methoden, dus we raden aan om dit per geval te beoordelen.

 • In principe is het nieuwe regime van toepassing op expats die naar België komen vanaf 1 januari 2022.
 • Werknemers die momenteel al meer dan 5 jaar genieten van het oude regime, verliezen in principe niet onmiddellijk hun huidige voordelen. Dit geldt ook voor werknemers die minder dan 5 jaar van het oude regime genieten maar niet zouden voldoen aan de voorwaarden van het nieuwe regime. Er geldt immers een overgangsperiode van 2 jaar, wat wil zeggen dat ze tot en met 31 december 2023 blijven genieten van de voordelen van het oude regime. Vanaf 1 januari 2024 worden ze dan beschouwd als Belgisch fiscaal inwoner, tenzij ze nog steeds fiscaal inwoner zijn in een ander land.
 • Individuen die nog geen vijf jaar onder het oude regime vallen, hebben twee keuzes:
  1.  Opteren voor het nieuwe regime voor de resterende periode van de 5 jaar (plus 3 jaar).
  2. Niet opteren voor het nieuwe regime en onderworpen blijven aan het huidige regime tot 31 december 2023 (op voorwaarde dat zij aan alle huidige voorwaarden blijven voldoen).

Let op! De werkgever moet voor elke werknemer een aanvraag indienen met betrekking tot deze overgangsmaatregelen. Daarbij communiceert hij vóór 31 juli 2022 naar de Belgische belastingadministratie of er wordt gekozen voor de opt-in of opt-out methode. Deze beslissing is definitief.

Geschreven door:

Belastingadviseur Thomas Drost

mr. Thomas Drost

Belastingadviseur en specialist global mobility