‘Elke tijd is overgangstijd’, zo begon Koning Willem Alexander zijn troonrede. ‘Toch is onze periode één van grote veranderingen’. In het Belastingplan 2022 zien we die grote veranderingen echter niet, omdat het demissionair kabinet de grote nieuwe keuzes aan een volgend kabinet laat. De meest in het oog springende thema’s van de Miljoenennota zijn verduurzaming, de thuiswerkvergoeding en de woningmarkt. Wij zetten kort de tien belangrijkste fiscale voorstellen en wijzigingen voor u als ondernemer in de echte economie op een rij:

Werkgever

1. Introductie onbelaste thuiswerkvergoeding

Door de coronacrisis is thuiswerken veel gangbaarder geworden. Werkgevers willen met hun werknemers afspraken maken over de vergoeding van kosten. Per 1 januari 2022 kunt u uw werknemers een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geven van maximaal € 2 per dag. Dit bedrag is gebaseerd op een berekening van het Nibud van de gemiddelde extra kosten voor bijvoorbeeld koffie en verwarming per thuisgewerkte dag. Voor het inrichten van een thuiswerkplek kon u onder bepaalde voorwaarden al een onbelaste vergoeding geven.

Ook blijft een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer voor woon-werkverkeer bestaan voor de dagen dat de werknemer naar kantoor gaat.

Let op: u mag uw werknemers op de dag dat zij thuiswerken geen reiskostenvergoeding van € 0,19 verstrekken.

2. Voordeliger moment belastingheffing voor aandelenopties voor werknemers

Het wordt aantrekkelijker om werknemers in aandelenopties uit te betalen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld start-ups en scale-ups gemakkelijker talent aantrekken en wordt een stimulans gegeven aan de ontwikkeling van nieuwe bedrijven in Nederland.

Momenteel wordt belasting betaald over aandelenopties op het moment dat het verkregen optierecht wordt omgezet in aandelen. Het nadeel van dit heffingsmoment is dat werknemers (en de werkgever) direct belasting betalen, terwijl ze de aandelen niet altijd al mogen verkopen of voldoende geld hebben om de belasting te betalen.

Een werknemer kan vanaf 1 januari 2022 zelf kiezen wanneer belasting wordt geheven:

  • Op het moment waarop de aandelen verhandelbaar zijn en er daardoor wel geld beschikbaar is, of:
  • Op het moment dat de opties worden omgezet in aandelen (huidige regeling).

3. Verlaging gebruikelijk loon innovatieve startups verlengd met een jaar

Voor 2022 is het nog steeds mogelijk om een verlaging van het gebruikelijk loon toe te passen voor dga’s van innovatieve startups. Dit zorgt ervoor dat de liquiditeitspositie van deze dga’s wordt verbeterd. Deze regeling zou oorspronkelijk per 1 januari 2022 vervallen, maar deze einddatum wordt met één jaar verschoven omdat de evaluatie van de maatregel nog niet is afgerond. Het is ook zomaar mogelijk dat dit een permanente regeling gaat worden als de regeling positief wordt geëvalueerd.

 


Deze whitepaper is mogelijk ook interessant voor u:
Whitepaper: Prinsjesdagspecial 2021


 

Verduurzaming

4. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt verhoogd

Al jaren stimuleert de overheid bedrijven om te investeren in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Met de MIA mogen ondernemingen een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Zij hoeven dan minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen.

Per 1 januari 2022 worden de percentages verhoogd, zodat u een hogere aftrek kunt krijgen. Milieuvriendelijke investeringen worden daarmee aantrekkelijker. De MIA kent nu drie percentages: 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 worden deze steunpercentages verhoogd naar: 27%, 36% en 45%.

Tip: Overweeg uw milieuvriendelijke investeringen uit te stellen tot 2022!

Op de Milieulijst staat aangegeven welk percentage geldt voor een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel. RVO vernieuwt de Milieulijst aan het einde van ieder jaar. In combinatie met de Vervroegde afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kan het netto belastingvoordeel voor u oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

5. Bevordering aanschaf emissievrije auto

De overheid wil de aanschaf van emissievrije auto’s (EV) blijven bevorderen, ook al kost het de overheid meer geld dan zij had verwacht. Daarom stelt het kabinet het volgende voor:

  • Het bijtellingspercentage voor privégebruik van een zakelijke wordt afgebouwd zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. In 2022 is de korting 6% en daarmee komt de bijtelling op 16% (normaal tarief is 22%).
  • De catalogusprijs waarover de korting op het bijtellingspercentage voor emissievrije auto’s geldt, wordt verlaagd. In 2022 wordt dit € 35.000 en vanaf 2023 € 30.000.
  • Het budget voor de subsidieregeling voor emissievrije bestelauto’s en particuliere personenauto’s wordt verhoogd.

Tarieven en heffingskortingen

6. Beperkingen in de Inkomensafhankelijke combinatie korting (IACK)

In de belastingplannen zijn twee voorstellen opgenomen met betrekking tot de Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK):

  • Het kabinet stelt voor vanaf 1 januari 2022 de maximale IACK met € 318 per jaar te verlagen (IACK bedraagt in 2022 maximaal € 2.534 en in 2021 maximaal € 2.815).
  • Buitenlands belastingplichtigen met een partner komen in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) terwijl dat niet altijd de bedoeling is. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die in Nederland werken, maar in het buitenland wonen met een niet-werkende echtgenoot en een kind onder de 12 jaar. Het kabinet wil de IACK-toekenning bij buitenlandse belastingplichtigen per 1 januari 2022 wijzigen door de uitzondering op het begrip fiscaal partner niet te laten gelden voor de IACK.

7. Geen verrassingen in de tarieven inkomsten- en vennootschapsbelasting

De tarieven in de inkomstenbelasting blijven gelijk aan het voorstel zoals dit is gedaan in het belastingplan van vorig jaar. In 2022 betekent dit het volgende:

Tarief inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen 2022 

 Belastbaar inkomen meer dan maar niet meer danTarief 2022
1ste schrijf-€ 69.398 37,07 %
2de schijf€ 69.398-49,50%

 

Ook het tarief in de vennootschapsbelasting voor 2022 blijft zoals dit eerder bekend is gemaakt:

Vennootschapsbelasting 20212022
Winst tot € 245.000 / € 395.000 15,0%15,0%
Winst boven € 245.000 / € 395.000 25,0%25,0%

 

8. Wijziging verrekening voorheffing met vennootschapsbelasting

Het Hof van Justitie EU heeft in een rechterlijke uitspraak aangegeven dat binnenlandse en buitenlandse ondernemingen gelijk moeten worden behandeld. Ook in Nederland worden binnenlandse ondernemingen anders behandeld dan buitenlandse ondernemingen op het gebied van de teruggave van voorheffingen in de vennootschapsbelasting zoals dividendbelasting. Om de Nederlandse wetgeving in overeenstemming te krijgen met het EU-recht, stelt het kabinet het volgende voor:

  • Bedrijven kunnen vooraf betaalde dividendbelasting en kansspelbelasting (voorheffingen) alleen nog verrekenen met te betalen vennootschapsbelasting. Er vindt dus geen teruggaaf meer plaats.
  • Het bedrijf kan de voorheffingen in een later jaar verrekenen met te betalen vennootschapsbelasting. Dit hoeft niet meteen in het eerstvolgende jaar.
  • De niet verrekende voorheffingen kunnen onbeperkt worden doorgeschoven naar latere jaren.

Woningmarkt

9. Drie aanpassingen in de eigenwoningregeling

De eigenwoningregeling wordt op drie onderdelen aangepast per 1 januari 2022. De regeling wordt rechtvaardiger door onbedoelde beperkingen op hypotheekrenteaftrek weg te nemen.

Daarom worden op het gebied van de eigenwoningreserve, de aflossingsstand en de bestaande eigenwoningschuld (dit is een lening voor de eigen woning afgesloten voor 1 januari 2013) aanpassingen gedaan om de ervaren beperkingen weg te nemen. Dit betekent vaak ook een vereenvoudiging van de regelingen.

10. Overdrachtsbelasting bij onvoorziene omstandigheden

Sinds 1 januari 2021 betalen starters onder de 35 jaar eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van hun woning. Kopers vanaf 35 jaar die de woning zelf gaan bewonen, betalen 2%. Kopers die de woning niet zelf gaan bewonen betalen 8%. Het kabinet regelt dat kopers bij onvoorziene omstandigheden na de koop maar vóór de overdracht, niet automatisch het algemene tarief (8%) betalen. Daarvoor gelden wel bepaalde voorwaarden.

Wat staat er niet in het Belastingplan?

In de plannen staan geen wijzigingen met betrekking tot de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, afschaffing schenkvrijstelling voor de eigen woning of de levensloopregeling. Het is de verwachting dat bij een regeerakkoord ingrijpendere fiscale voorstellen worden gedaan.

 


Deze whitepaper is mogelijk ook interessant voor u:
Whitepaper: Prinsjesdagspecial 2021