Top 10 fiscale voorstellen en wijzigingen uit het Belastingplan 2021

Artikel
Top 10 fiscale voorstellen en wijzigingen Belastingplan 2021

Top 10 fiscale voorstellen en wijzigingen uit het Belastingplan 2021

Artikel

Expertise: Belastingadvies
Onderwerp: Belastingplan
Laatste update: 16 september 2020
Gepubliceerd: 16 september 2020

Welke fiscale voorstellen en wijzigingen kwamen op de derde dinsdag in september uit het koffertje van de minister van Financiën Hoekstra? De maatregelen in het Belastingplan 2021 zijn natuurlijk sterk beïnvloed door de coronacrisis. In plaats van het verwachte kleine begrotingsoverschot dit jaar, loopt de staatsschuld flink op. Het kabinet trekt namelijk veel geld uit om banen te behouden, ondernemers te helpen aan te passen en economische schade op de lange termijn te beperken. Belangrijke thema’s zijn dan ook baanbehoud, een sterkere en weerbare economie en duurzaamheid. Wij zetten kort de tien belangrijkste fiscale voorstellen en wijzigingen voor u op een rij.

English version

Maatregelen voor ons allemaal

1. Invoering startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Om de toegang tot de woningmarkt voor starters te verbeteren, wordt per 1 januari 2021 een vrijstelling voor overdrachtsbelasting ingevoerd. De vrijstelling geldt voor de aankoop van een eigen woning door een koper tussen de 18 en 35 jaar. Is al eerder gebruik gemaakt van de overdrachtsbelastingvrijstelling, of is de koper ouder dan 35 jaar? Dan geldt het huidige tarief van 2% voor de aanschaf van een eigen woning.

Voor de aanschaf van onroerend goed door beleggers, rechtspersonen en woningen die niet als hoofdverblijf worden gebruikt, gaat het tarief van de overdrachtsbelasting tarief naar 8%.

2. Belastingvrij vermogen en tarief box 3 omhoog

Vanaf 1 januari 2021 wordt het belastingvrij vermogen verhoogd naar € 50.000 per belastingplichtige. Dit betekent dat spaarders en kleine beleggers met een vermogen tot € 50.000 (of € 100.000 met fiscaal partner) geen belasting meer betalen over het vermogen. Het tarief van box 3 wordt vanaf 1 januari 2021:31% (tarief 2020: 30%). Let op: voor de bepaling van toeslagen blijft de huidige grens van € 31.430 wel van belang!

Belastingen voor ondernemers

3. Verlaging zelfstandigenaftrek

Om het verschil in belastingheffing tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen, wordt de zelfstandigenaftrek sneller en sterker afgebouwd. In 2036 komt deze dan uit op € 3.240. Voor 2021 is de maximale zelfstandigenaftrek € 6.670.

De ondernemers worden voor de verlaging van de zelfstandigenaftrek gecompenseerd door de verhoging van de arbeidskorting (van nu € 3.819 naar € 4.205 in 2021) en de verlaging van het basistarief in de inkomstenbelasting naar 37,10%.

4. Tarief vennootschapsbelasting bijgesteld

Per 1 januari 2021 geldt het lage tarief van 15% tot een winst van € 245.000. Het voorstel is dat vanaf 1 januari 2022 het lage tarief gaat gelden tot € 395.000. Resultaten boven de € 245.000 worden in 2021 belast tegen 25%.

5. Vrije ruimte werkkostenregeling verhoogd en beperkt

Een van de coronasteunmaatregelen is de verhoging van de vrije ruimte voor de werkkostenregeling over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom naar 3% in plaats van 1,7%. Dit geldt alleen in 2020. Vanaf 1 januari 2021 wordt de bepaling van de vrije ruimte als volgt: tot een fiscale loonsom van € 400.000 geldt1,7% en boven de € 400.000 geldt1,18% (percentage 2020: 1,2%).

6. (om)Scholing toegankelijker

Door de coronacrisis raken veel werknemers hun baan kwijt. Het kabinet wil deze werknemers meer mogelijkheden geven voor omscholing. Daarom kunnen werkgevers vanaf 2021 ook scholingskosten van ex-werknemers onbelast vergoeden.

7. Invoering baangerelateerde investeringskorting (BIK)

De regeling moet nog nader worden uitgewerkt, maar om investeringen te stimuleren wordt een nieuwe investeringskorting geïntroduceerd die ondernemers kunnen verrekenen met de loonheffingen.

8. Eerlijkere belastingheffing multinationals

Momenteel zijn er veel bedrijven die in Nederland winst maken maar geen belasting betalen dankzij verrekening van verliezen of bepaalde aftrekposten. Om dit te voorkomen zijn de volgende maatregelen aangekondigd:

  • Een gemaakt verlies kan in de toekomst onbeperkt verrekend worden, maar zal worden beperkt tot € 1.000.000 van de belastbare winst. Bij een hogere winst zijn de verliezen slechts tot 50% van die hogere belastbare winst in een jaar verrekenbaar.
  • Zogenaamde informele kapitaalstructuren worden per 1 januari 2022 aangepakt.
  • Het aftrekken van liquidatie- en stakingsverliezen in Nederland bij het beëindigen van bedrijfsactiviteiten in het buitenland wordt beperkt.
  • Er komt een onderzoek naar een fiscaal gelijkere behandeling van vreemd en eigen vermogen.

Belastingen voor het klimaat

9. Hogere bijtelling voor elektrische auto

Vorig jaar is aangekondigd dat de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s stapsgewijs wordt verhoogd. Per 1 januari 2021 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s 12% (2020: 8%) over maximaal € 40.000 (2020: € 45.000). Is de cataloguswaarde hoger dan € 40.000? Dan is over het bedrag daarboven de normale bijtelling van 22% van toepassing.

De komende jaren wordt de bijtelling verder verhoogd naar 16% in 2022 en 17% in 2025. De maximale cataloguswaarde waarvoor de lagere bijtelling geldt wordt niet verhoogd en blijft
€ 40.000. Nieuw per 1 januari 2021 is dat de maximale cataloguswaarde niet geldt voor zogenoemde zonnecelauto’s, die door geïntegreerde zonnepanelen worden aangedreven. Hiermee beoogt het kabinet vooruit te lopen op de ontwikkeling in de automarkt.

10. Verbetering toeslagenstelsel

Het kabinet doet voorstellen voor een eerlijker toeslagenstelsel, met meer oog voor de menselijke maat. De voorstellen regelen:

  • Verbetering van de rechtsbescherming.
  • Meer maatwerk mogelijkheden voor betalingsregelingen.
  • Wijzigingen in het begrip partnerschap, waardoor meer rekening wordt gehouden met de persoonlijk situatie.

Verlenging van steunmaatregelen coronacrisis

Het kabinet verlengt de steun aan bedrijven, zelfstandigen en werkenden vanaf 1 oktober 2020 met 9 maanden. Dit derde steunpakket is soberder dan de eerste steunpakketten, maar zorgt wel voor meer (financiële) zekerheid voor ondernemers en werknemers over langere tijd. Wilt u weten wat het derde steunpakket concreet voor u betekent? In dit verzamelartikel zetten we de belangrijkste steunmaatregelen en de wijzigingen voor u uiteen.

Wat zat er niet in het koffertje van Hoekstra?

Een aantal wetsvoorstellen zijn nog niet ingediend, zoals de exitheffing (bij emigratie van het bedrijf) en de vervanging van de Wet deregulering arbeidsrelatie (DBA). We moeten dus nog wachten op verduidelijking hiervan.