Grote consequenties verruiming btw-sportvrijstelling

Artikel
Sportvereniging subsidie 2017

Grote consequenties verruiming btw-sportvrijstelling

Artikel

Expertise: Belastingadvies
Onderwerp: Btw
Laatste update: 16 november 2018
Gepubliceerd: 16 november 2018

Vanaf 1 januari 2019 wordt de btw-sportvrijstelling aanzienlijk verruimd. Nederland paste deze vrijstelling al toe voor sportverenigingen die diensten aan hun leden verrichten, maar blijkt de Europese btw-richtlijn te beperkt toe te passen. Per 1 januari 2019 gaan diensten aan andere partijen nu ook onder de btw-sportvrijstelling gaan vallen. Lees hier wat dit voor u betekent.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De dienst die wordt verricht hangt nauw samen met de beoefening van de sport of lichamelijke opvoeding;
  • Deze dienst wordt verricht door een instelling zonder winstoogmerk;
  • Deze dienst wordt verricht voor personen die aan sport of lichamelijke opvoeding doen.

Een belangrijk voorbeeld hiervan is het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie. Het maakt daarbij niet uit of de sportaccommodatie ter beschikking wordt gesteld aan natuurlijke personen of verenigingen. De verruimde sportvrijstelling zal alleen de niet winst beogende instellingen raken.

Winstoogmerk of niet?

Voor exploitanten van sportaccommodaties, sportverenigingen en sportstichtingen die geen winst beogen, houdt de verruiming van de btw-sportvrijstelling concreet in dat de vooraftrek van de btw niet meer kan plaatsvinden op investeringen en exploitatiekosten die betrekking hebben op de sportaccommodaties. Anderzijds hoeven zij ook geen btw in rekening meer te brengen voor bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van de sportaccommodatie. Gezien de hoogte van de kosten zal het wegvallen van het recht op vooraftrek echter in veel gevallen negatief uitpakken.

Het Kabinet heeft om te bepalen of er een winstoogmerk is de volgende situaties als voorbeeld gegeven:

  • Er is een winstoogmerk aanwezig indien exploitatieoverschotten worden behaald, tenzij deze worden gebruikt voor de instandhouding en/of verbetering van haar diensten.
  • Er is een winstoogmerk aanwezig indien exploitatieoverschot wordt behaald, tenzij er sprake is van een overschot dat zijn oorsprong vindt in een verleende subsidie.
  • Indien de exploitant van een publiekrechtelijk orgaan een sportaccommodatie huurt en daarvoor een lagere huurvergoeding betaalt dan de integrale kostprijs is er ook geen sprake van een winstoogmerk.

Overgangsrecht voor btw-sportvrijstelling

Om de mogelijke nadelige effecten te beperken heeft het Kabinet besloten dat er overgangsrecht van toepassing is. Bij de aanschaf of realisatie van (on)roerende zaken die vóór 1 januari 2019 in gebruik zijn genomen, vindt geen herziening plaats. Het ontbreken van een herziening zorgt ervoor dat u tot die tijd de volledige btw kunt terugvragen. Aanvullend geldt dat op lopende nieuwbouwprojecten en investeringen die zijn gestart vóór 1 januari 2019 ook de volledige btw teruggevraagd kan worden, ondanks dat projecten nog kunnen doorlopen in 2019.

SPUK-uitkering

Naast het genoemde overgangsrecht bestaat de mogelijkheid om een SPUK-uitkering aan te vragen. Deze uitkering is een tegemoetkoming voor de negatieve effecten die de btw-sportvrijstelling voor uw organisatie kan betekenen. In de aanvraag moet u de kosten waarop btw drukt, specificeren in drie categorieën: kosten onroerend goed, kosten roerende zaken met betrekking tot sportbeoefening en overige kosten. Het nadelige effect dient t.o.v. 2018 berekend te worden. Indien deze cijfers nog niet bekend zijn, mag ook 2017 worden gehanteerd.

Let op: om gebruik te maken van de SPUK-uitkering moet u de aanvraag voor 1 mei 2019 indienen.

Voorbereiding

Om te voorkomen dat u nadelige effecten van de verruimde btw-sportvrijstelling gaat ondervinden, is het verstandig de volgende stappen te ondernemen:

  • Inventariseer of u valt onder de niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties, sportverenigingen of sportstichtingen
  • Inventariseer of u eventuele aanschaf, nieuwbouw of onderhoud nog voor 1 januari 2019 kunt starten.
  • Wijzig per 1 januari 2019 uw btw administratie omdat de door u verleende diensten niet meer onder het lage tarief vallen.
  • Becijfer voor 1 december 2018 uw nadelige effect en dien een aanvraag in voor een SPUK-uitkering.

Heeft u nog vragen heeft over dit onderwerp, of heeft u behoefte aan advies? Schroom dan niet om contact op te nemen met onze belastingadviseurs. Wij zijn u graag van dienst.