Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) worden door de wet voor de belastingen aangemerkt als werknemer van hun bv. Dga’s genieten dus, net als elke andere werknemer, een salaris waarover zij loonbelasting betalen. Werknemers sluiten met hun werkgever een arbeidsovereenkomst. Dga’s doen dat echter lang niet altijd. Waarom eigenlijk niet? Juist als dga wilt u alles toch goed vastleggen?

Een arbeidsovereenkomst is een juridisch document waarmee de afspraken tussen werkgever en werknemer schriftelijk worden vastgelegd. Wanneer een dga een arbeidsovereenkomst sluit met zijn bv kan dat vreemd overkomen. Gevoelsmatig sluit de dga een contract met zichzelf. Veel dga’s zien daarom helaas het nut en de noodzaak niet om een arbeidsovereenkomst met hun bv aan te gaan. Het is echter op grond van wettelijke verplichtingen wel noodzakelijk.

Schriftelijke verplichting

Het Burgerlijk Wetboek geeft aan dat tussen de bv en haar enig aandeelhouder elke overeenkomst schriftelijk vastgelegd dient te worden. Daarnaast staat in het Burgerlijk Wetboek dat met betrekking tot arbeid ook een aantal zaken schriftelijk moeten zijn vastgelegd. Het niet nakomen van deze wettelijke verplichtingen kan ongewenste gevolgen hebben.

Terugbetaling van salaris

Bij afwezigheid van een schriftelijke arbeidsovereenkomst kan de betaling van het salaris bijvoorbeeld door de curator aangemerkt worden als een betaling zonder juridische grondslag. De curator zal dan stellen dat de dga ten onrechte gelden heeft onttrokken uit de bv en zal deze betalingen gaan terugvorderen. Een schriftelijke overeenkomst voorkomt dat een curator deze stelling kan innemen.

Ziekte

In een arbeidsovereenkomst kunnen dga’s vastleggen wat er gebeurt als bij ziekte, aangezien ook voor de dga de wettelijke loondoorbetalingsverplichting geldt. U kunt daarbij denken aan de vraag of de dga zijn in privé ontvangen arbeidsongeschiktheidsuitkering moet verrekenen met het salaris dat hij ontvangt vanuit de bv.

Mede-aandeelhouder

Vaak is een dga niet de enige bestuurder die aandelen heeft in een bv. In dat geval is een schriftelijke arbeidsovereenkomst absoluut noodzakelijk. Een schriftelijk document legt alle rechten en verplichtingen vast en voorkomt discussies onderling en/of claims bij een eventueel faillissement of bij overname van de bv.

Wie doet wat en is waar verantwoordelijk voor?

Mondelinge afspraken kunnen door derden vaak ter discussie worden gesteld en zijn lastig te bewijzen. Als de rechten en verplichtingen vastliggen, is de bewijslast voor derden duidelijk. Bovendien kunnen, bij aanwezigheid van meerdere dga’s, ook onderlinge taken en verantwoordelijkheden goed worden vast gelegd in een arbeidsovereenkomst.

Fiscale toets

Met een arbeidsovereenkomst leggen bv en dga vast wat de dga vanuit de bv vergoed en ter beschikking gesteld krijgt. Deze vastlegging is tevens bewijs voor de fiscus dat het dga-salaris voldoet aan de wet- en regelgeving.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur