Kunt u een arbeidscontract met een werknemer beëindigen als u een beroep doet op de tijdelijke maatregel voor tegemoetkoming in de loonkosten (NOW-regeling)? Wat mag wel en wat mag niet? We zetten het, en waar u dan allemaal op moet letten, voor u als werkgever op een rijtje.

NOW: waarborgen van werkgelegenheid

De NOW biedt werkgevers een tegemoetkoming voor de loonsom bij omzetverlies, en is vanaf 6 april aan te vragen. Lees hier hoe u de NOW aanvraagt. Het heeft als doel om de werkgelegenheid zoveel mogelijk te waarborgen. De NOW-regeling kent voor u als werkgever daarom de volgende twee voorwaarden:

  • U heeft de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden.
  • U mag gedurende de NOW-regeling geen ontslagaanvragen bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen (de a-grond) indienen.

Ontslagaanvraag al ingediend? Trek deze in of riskeer boete

Het gaat bij de tweede voorwaarde om ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen (de zogenaamde a-grond) die bij het UWV zijn ingediend. Mocht u al wel ontslagaanvragen hebben ingediend op of na 18 april 2020, dan krijgt u van het UWV 5 werkdagen de tijd om deze weer in te trekken.

Doet u dit niet, maar zet u de procedure bij het UWV voort? Dan wordt de loonsomberekening gecorrigeerd met de loonsom van de werknemer vermeerderd met een verhoging van 50% boete. Deze correctie wordt toegepast bij alle ontslagaanvragen die in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 zijn ingediend en die niet binnen de daarvoor gestelde termijn zijn ingetrokken.

Wanneer kunt u een dienstverband wel beëindigen?

In de NOW-regeling wordt alleen gesproken over het indienen van een ontslagaanvraag op grond van bedrijfseconomische redenen. U mag de arbeidsovereenkomst wel beëindigen – zonder gevolgen voor de NOW-regeling – om onderstaande redenen of situaties:

  • Een proeftijdontslag.
  • Het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
  • Ontslag wegens disfunctioneren, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsrelatie of een andere redelijke ontslaggrond.
  • Een beëindiging met wederzijds goedvinden (door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst).

Let op! Als gevolg van een ontslag zal wel uw loonsom dalen. Dit kan gevolgen hebben voor de uiteindelijk door u te ontvangen subsidie. Als er geen nieuwe werknemers bij komen, zullen dan immers minder mensen hoeven te worden doorbetaald, waardoor de te ontvangen tegemoetkoming ook afneemt en er mogelijk zelfs – achteraf – een bedrag moet worden terugbetaald.

Inspanningsverplichting: loonsom gelijk houden

U heeft de inspanningsverplichting de loonsom zoveel als mogelijk gelijk te houden. Lukt dat echter niet omdat u vanwege het ontbreken van concreet toekomstperspectief werknemers geen vast contract kunt bieden? Dan is daar verder geen sanctie aan gekoppeld. Een inspanningsverplichting is namelijk niet gelijk aan een resultaatsverplichting.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of het specialistenteam corona. U kunt ook uw contactgegevens achterlaten en wij nemen contact met u op.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur